Nařízení Komise (ES) č. 2221/2004 ze dne 22. prosince 2004 o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2005 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2221/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2221/2004
          ze dne 22. prosince 2004
          o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2005 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1847/2004 [2] zahajuje řízení o přidělení vývozních licencí pro sýry vyvážené v roce 2005 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT.
          (2) Ustanovení čl. 20 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [3] stanoví kritéria, která se použijí na přidělení dočasných licencí, pokud jsou žádosti o tyto licence podány ve vztahu k množství produktů převyšujících jednu z příslušných kvót na daný rok. Po rozšíření Společenství dne 1. května 2004 ustanovení čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 174/1999 také stanoví přechodná opatření ve vztahu k těmto kritériím na rok 2005.
          (3) Poptávka po vývozních licencích pro některé kvóty a skupiny produktů ukázala významné zvýšení a někdy vysoké překročení dostupného množství. To může vést k podstatnému snížení množství přiděleného žadateli, čímž dojde ke snížení účinnosti a efektivity systému. Kromě toho zkušenosti ukazují, že jsou-li množství přidělená každému hospodářskému subjektu velmi malá, existuje riziko, že hospodářský subjekt nebude schopen za těchto okolností plnit svůj závazek a že následkem bude ztráta jistoty.
          (4) Pro vyřešení této situace je tedy vhodné použít spojení tří kritérií uvedených v čl. 20 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 174/1999 a zohlednit stanovená přechodná opatření. V souladu s písmeny a) a b) tohoto pododstavce jsou licence přiděleny přednostně žadatelům, kteří již ve Spojených státech amerických působili, kteří za své dovozce určili dceřiné společnosti a vyvezli množství příslušných produktů do daného místa určení v minulosti. Kromě toho se použije koeficient snížení podle písmena c) uvedeného pododstavce.
          (5) Pokud jde o skupiny produktů a kvóty, u nichž jsou žádosti podané na množství menší, než ta, která jsou k dispozici, je vhodné v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 174/1999 stanovit, aby přidělení zbývajícího množství žadatelům bylo v poměru k požadovanému množství. Přidělení tohoto dalšího množství by se mělo vázat na podání žádosti zúčastněným hospodářským subjektem a složení jistoty.
          (6) Vzhledem ke lhůtě pro provedení tohoto řízení se na základě nařízení (ES) č. 1847/2004 použije toto nařízení co nejdříve.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Žádosti o prozatímní vývozní licence, podané podle nařízení (ES) č. 1847/2004, na skupiny produktů a kvóty, označené jako 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- a 21-Uruguay, 25-Tokio a 25-Uruguay ve sloupci 3 přílohy tohoto nařízení, budou přijaty po použití koeficientu přidělení stanoveného ve sloupci 5 této přílohy, pokud jsou předloženy:
          -  žadateli, kteří prokáží vývoz příslušných produktů do Spojených států amerických během alespoň jednoho ze tří předcházejících let a určili za své dovozce dceřiné společnosti nebo
          -  žadateli, jejichž určení dovozci se považují za dceřiné společnosti podle druhého pododstavce čl. 20 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 174/1999.
          Žádosti uvedené v prvním pododstavci budou přijaty po použití koeficientů přidělení stanovených ve sloupci 6 přílohy, pokud jsou předloženy:
          -  jinými žadateli než těmi, kteří jsou uvedeni v prvním pododstavci, kteří prokáží vývoz příslušných produktů do Spojených států amerických během alespoň jednoho ze tří předcházejících let nebo
          -  žadateli, u kterých není vyžadována předchozí vývozní činnost podle druhého pododstavce čl. 20 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 174/1999.
          Žádosti uvedené v prvním pododstavci se zamítnou, pokud jsou předloženy jinými žadateli než těmi, kteří jsou uvedeni v prvním a druhém pododstavci.
          2. Žadatelé mohou vzít zpět svou žádost, pokud je přidělené množství vyplývající z použití odstavce 1 menší než 2 tuny. V takovém případě to oznámí příslušnému orgánu do 5 pracovních dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté je bezodkladně uvolněna jejich jistota.
          Příslušný orgán oznámí Komisi do 8 pracovních dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost množství, kterého se stažení žádosti týká a za něž byla uvolněna jistota.
          Článek 2
          Žádosti o prozatímní vývozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1847/2004 na skupiny produktů a kvóty a označené jako 22-Tokio a 22-Uruguay ve sloupci 3 přílohy tohoto nařízení budou pro žádaná množství přijaty.
          Co se týče další žádosti obchodníka, do 10 pracovních dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost a při předložení požadované jistoty mohou být za použití koeficientu přidělení stanoveného ve sloupci 7 přílohy vydány prozatímní vývozní licence na další množství.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 322, 23.10.2004, s. 19.
          [3] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1846/2004 (Úř. věst. L 322, 23.10.2004, s. 16).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.