Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravinText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2230/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004
          ze dne 23. prosince 2004,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, které stanovuje obecné zásady a předpisy pro potravinářskou legislativu, která zakládá Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovuje postupy týkající se bezpečnosti potravin [1] a zejména na jeho čl. 36 odstavec 3,
          po konzultaci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Fungování sítě mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jako "Úřad") a organizacemi členských států, které působí v oblastech, které podléhají poslání Úřadu je jedním z principů fungování Úřadu. Provádění tohoto principu fungování tak, jak předpokládá čl. 36 odst. 1 a odst. 2 nařízení (ES) č. 178/2002, musí být přesně stanoveno, aby byla zajištěna jeho účinnost.
          (2) Některé organizace členských států plní na národní úrovni stejné úkoly jako Úřad. Fungování sítě musí umožnit podporovat rámec vědecké spolupráce, který bude umožňovat sdílení informací a znalostí, stanovovat společné úkoly a optimalizovat využití zdrojů a odborné znalosti. Je také důležité usnadnit na úrovni Společenství syntézu údajů, které tyto organizace získaly ve věci bezpečnosti potravin a krmiv.
          (3) S ohledem na fakt, že tyto organizace mají sklon usilovat o přidělení některých úkolů, které mají pomoci Úřadu v jeho poslání obecného zájmu stanoveném v nařízení (ES) č. 178/2002 je důležité, aby je členské státy vybíraly na základě kritéria odborné a technické kompetence, účinnosti a nezávislosti.
          (4) Je nutné, aby členské státy obhájily před Úřadem dodržování požadovaných kritérií, aby bylo možné zapsat kompetentní organizace do seznamu, který vyhotoví správní rada Úřadu.
          (5) Je rovněž nutné, aby členské státy upřesnily konkrétní oblasti kompetencí těchto navržených kompetentních organizací tak, aby bylo usnadněno fungování sítě. Pak, dle nařízení (ES) č. 1829/2003 [2], v případě, že Úřad má vypracovat stanovisko ve věci žádosti o povolení geneticky upravených potravin nebo krmiv, může požádat organizaci členského státu, kompetentní ve věci hodnocení potravin nebo krmiv, aby provedla vyhodnocení neškodnosti potraviny nebo krmiva v souladu s čl. 36 nařízení (ES) č. 178/2002.
          (6) Je důležité aby, podle ustanovení čl. 27 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 178/2002, mohlo poradní fórum zajistit úzkou spolupráci mezi úřadem a kompetentními organizacemi členských států podporou fungování evropských sítí organizací pracujících v oblastech působnosti úřadu.
          (7) Úřad svěřuje úkoly kompetentním organizacím, které jsou uvedeny na seznamu a ty musí usilovat pomoci Úřadu v jeho poslání, a to technickou i vědeckou podporou politiky a legislativy společenství, aniž by poškodily odpovědnost náležející Úřadu za splnění úkolů, které mu byly uloženy při provádění nařízení (ES) č. 178/2002.
          (8) Přidělování finanční podpory musí probíhat na základě kritérií, která zajistí, že tato podpora přispěje efektivně a účinně k naplnění úkolů Úřadu a také k realizaci priorit společenství ve věci vědecké a technické podpory v příslušných oblastech.
          (9) Je důležité obecně zajistit, aby úkoly, které Úřad svěří členským organizacím sítě, byly splněny na vysoké technické a vědecké úrovni, efektivním způsobem, včetně dodržení termínu, a nezávisle. Úřad nadále zůstává odpovědným za přidělování úkolů kompetentním organizacím a také za sledování těchto úkolů.
          (10) Předpokládaná opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Kompetentní organizace, které určí členské státy
          1. Kompetentní organizace, které určí členské státy na základě čl. 36 odst. 2 nařízení (ES) č. 178/2002 musí odpovídat následujícím kritériím:
          a) provádí, v oblasti spadající do poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jako "Úřad"), a zvláště v oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv, úkoly technické a vědecké podpory, zvláště pak sběr a rozbor dat spojených s identifikací rizik a vystavení se rizikům, vyhodnocení rizik, zhodnocení neškodnosti potravin nebo krmiv, vědecké nebo technické studie, vědeckou nebo technickou pomoc zástupcům správy pro rizika;
          b) jedná se o právnické osoby, které sledují cíle obecného zájmu; v rámci jejich organizace mají k dispozici postupy a specifická pravidla, které zajišťují, že úkoly, které jim mohou být Úřadem svěřeny, budou splněny nezávisle a zcela;
          c) mají vysokou úroveň technické nebo vědecké odborné znalosti v jedné nebo více oblastech spadajících do poslání Úřadu, zvláště do těch, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv;
          d) jsou způsobilé pracovat v síti na akcích vědeckého charakteru jako např. ty, které jsou uvedeny v článku 3 tohoto nařízení, nebo způsobilé provádět účinně úkoly uvedené v článku 4 tohoto předpisu, které jim může Úřad svěřit.
          2. Členské státy předají Úřadu, s jednou kopií pro Komisi, názvy a odkazy na jmenované organizace, se zdůvodněním, že tyto organizace splňují kritéria uvedená v odstavci 1 a také uvedou oblasti jejich konkrétních kompetencí. Zvláště, dle provádění čl. 6 odst. 3 písm. b) a čl. 18 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1829/2003 předají členské státy názvy a odkazy na kompetentní organizace ve věci hodnocení neškodnosti geneticky modifikovaných potravin a krmiv.
          Pokud jmenovaná organizace pracuje v rámci nějaké sítě, musí to být uvedeno a upřesněny podmínky fungování této sítě.
          V případě, pokud je to zvláštní součást jmenované organizace, mající schopnost způsobilost pracovat v síti na vědeckých aktivitách nebo plnit úkoly, které jim může Úřad svěřit, je tento bod precizován členskými státy.
          3. Pokud jmenované organizace přestanou odpovídat požadavkům vysloveným v odst. 1, pak členské státy přistoupí ke stažení jejich jmenování a okamžitě o tomto uvědomí Úřad, s kopií pro Komisi, a předloží k tomu odůvodnění.
          Členské státy pravidelně, nejméně každé 3 roky, kontrolují seznam organizací, které jsou jmenovány.
          Článek 2
          Vyhotovení seznamu kompetentních organizací
          1. Úřad se ujistí, že organizace jmenované členskými státy odpovídají kritériím uvedeným v čl. 1 odst. 1. Pokud je to nutné, jsou členské státy vyzvány, na základě odůvodněné žádosti, doplnit zdůvodnění předpokládané v čl. 1 odst. 2.
          2. Správní rada Úřadu, na základě návrhu výkonného ředitele, vypracuje seznam kompetentních organizací, kde bude uvedena oblast jejich konkrétní kompetence ve věci hodnocení neškodnosti geneticky modifikovaných potravin a krmiv, na základě prověření uvedeného v odst. 1.
          3. Seznam, který předpokládá odst. 2 (dále jako "seznam"), je uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, v sérii C.
          4. Seznam je pravidelně aktualizován na základě návrhu výkonného ředitele Úřadu, s ohledem na revize nebo nové návrhy ke jmenování ze strany členských států.
          Článek 3
          Fungování sítě mezi Úřadem a organizacemi, které jsou uvedené na seznamu
          1. Úřad dává přednost fungování v rámci sítě organizací, které jsou uvedeny na seznamu a to tak, že propaguje aktivní vědeckou spolupráci v oblastech souvisejících s posláním Úřadu, zvláště pak s těmi, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv.
          Za tímto účelem identifikuje úřad na základě prací, prováděných v rámci svého poradního fóra, akce vědeckého charakteru společného zájmu, které by mohly být realizovány v rámci sítě. Práce, prováděné v rámci poradního fóra, berou v úvahu návrhy organizací uvedených na seznamu.
          V souladu s čl. 27 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 178/2002 přispívá k fungování sítě poradní fórum.
          2. Komise a Úřad spolupracují tak, aby nedocházelo k duplikování vědeckých nebo technických prací na úrovni společenství.
          Článek 4
          Úkoly, které mohou být svěřeny organizacím, uvedeným na seznamu
          1. Aniž by bylo narušeno plnění poslání a úkolů, které jsou Úřadu svěřeny na základě nařízení (ES) č. 178/2002, může Úřad svěřit úkoly jedné nebo více organizacím, které jsou uvedeny na seznamu a s jejich souhlasem, a to takové, které mají za cíl přispět Úřadu z vědeckého nebo technického hlediska.
          2. Poradní fórum dbá na to, aby byla zajištěna obecná shodnost mezi žádostmi o příspěvek od úřadu organizacím, které jsou na seznamu, a možnostmi, které mají tyto organizace na to, aby odpověděly příznivě. Za tímto účelem dá výkonný ředitel veškeré potřebné informace k dispozici poradnímu fóru.
          3. Úkoly, které mohou být svěřeny organizacím, které jsou uvedeny na seznamu, ať již je jedna, nebo jich několik pracuje společně, jsou tyto:
          -  umožňující šířit odbornou praxi a zlepšit metodologii ve věci sběru a rozboru technických a vědeckých dat; zvláště pak usnadnit jejich srovnání a umožnit jejich syntézu na úrovni společenství,
          -  vedoucí ke sběru a rozboru konkrétních dat, která odpovídají prioritám společenství, zvláště pak prioritám společenství zapsaným v pracovních programech Úřadu a v případech, kdy Komise požádá Úřad o urgentní vědeckou pomoc, zvláště pak v rámci obecného plánu správy krizí, jak předpokládá čl. 55 nařízení (ES) č. 178/2002 shora uvedeného,
          -  vedoucí ke sběru a rozboru dat, které umožňují Úřadu usnadnění vyhodnocování rizik, včetně úkolů vyhodnocení v oboru lidské výživy ve vztahu k právu Společenství, zvláště pak kompilace a/nebo zpracování dostupných vědeckých dat týkajících se každé látky, zpracování, potraviny nebo krmiva, přípravku, organismů nebo kontaminací, které mohou být spojeny se zdravotním rizikem, a stejně tak sběr a/nebo rozbor dat o vystavení populace členských států zdravotním rizikům v souvislosti s potravinami nebo krmivy,
          -  vedoucí k vypracování údajů nebo vědeckých prací napomáhajících úkolům, které mají za cíl rizika, včetně úkolů vyhodnocení v oboru lidské výživy ve vztahu k právu Společenství, za která je Úřad odpovědný; tento typ úkolů musí odpovídat problémům, které jsou přesně stanoveny během práce Úřadu, zvláště pak úkolům jeho Výboru a trvalých vědeckých skupin a nekrýt se jak s projekty výzkumu společenství, tak s údaji nebo pracemi, za jejichž dodávky je odpovědný průmysl, zejména pak co se týká schvalovacích postupů,
          -  vedoucí k provedení přípravných prací pro vědecká stanoviska úřadu včetně přípravných prací týkajících se vyhodnocení schvalovací dokumentace,
          -  vedoucí k provedení přípravných prací pro harmonizaci metodologie z hlediska hodnocení rizik,
          -  vedoucí ke sdílení dat společného zájmu Společenství, jako je tvorba databází,
          -  ty, které předpokládají čl. 6 odst. 3 písm. b) a čl. 18 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1829/2003 výše uvedeného.
          Článek 5
          Finanční podpora
          1. Úřad může rozhodnout o přidělení finanční pomoci úkolům, které přidělil organizacím, které jsou uvedeny na seznamu, pokud je zvláštní zájem, aby napomohly splnění úkolů Úřadu nebo realizaci priorit, které jsou stanoveny v jeho pracovních programech nebo v případech, kdy Komise urgentně požádá Úřad o pomoc, zvláště při řešení krizových situací.
          2. Finanční podpora probíhá formou úhrady subvence a uděluje se v souladu s finančním nařízením Úřadu a jeho prováděcích předpisů.
          Článek 6
          Harmonizovaná kritéria jakosti a prováděcích podmínek
          1. Následně po konzultaci s Komisí Úřad stanoví harmonizační kritéria jakosti pro provádění úkolů, které svěřil organizacím uvedeným na seznamu, a zvláště pak:
          a) kritéria, která mají zajistit provedení úkolů na vysoké technické a vědecké úrovni, zvláště co se týká vědecké a/nebo technické kvalifikace personálu, který se na úkolu podílí;
          b) kritéria, související se zdroji a prostředky, které mohou být ovlivněny při plnění těchto úkolů, zvláště pak těch, které umožňují, aby byl úkol proveden v určeném termínu;
          c) kritéria, která souvisí s existencí pravidel a procedur, které umožňují pro zvláštní úkoly zajistit, aby byly provedeny nezávisle a bezúhonně a s ohledem na důvěrný ráz úkolu.
          2. Přesné podmínky pro provádění úkolů, které jsou svěřeny organizacím, uvedeným na seznamu, jsou stanoveny ve specifických dohodách uzavřených mezi Úřadem a každou s dotyčných organizací.
          Článek 7
          Kontrola provádění úkolů
          Úřad dohlíží na řádné provádění úkolů, které udělil organizacím, uvedeným na seznamu. Provede všechna potřebná opatření, aby bylo zajištěno dodržení kritérií a podmínek uvedených v článku 6. V případě nedodržení těchto kritérií a podmínek Úřad provede nápravná opatření. V případě potřeby provede výměnu organizace.
          V případě úkolů, které jsou předmětem podpory, platí penále, které stanoví finanční nařízení Úřadu a jeho provádění pravidla.
          Článek 8
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po dni jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné ve všech svých bodech a přímo platné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2004.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení, které je pozměněno nařízením (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).
          [2] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.