Nařízení Komise (ES) č. 2231/2004 ze dne 23. prosince 2004 o ukončení šetření o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o ukončení celní evidence těchto dovozů uložené nařízením (ES) č. 844/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2231/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2231/2004
          ze dne 23. prosince 2004
          o ukončení šetření o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o ukončení celní evidence těchto dovozů uložené nařízením (ES) č. 844/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] ("základní nařízení"), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          (1) Nařízením (ES) č. 119/97 [2] ("původní nařízení") uložila Rada konečné antidumpingové clo v rozsahu od 32,5 % do 39,4 % z dovozu některých mechanismů kroužkových pořadačů (dále jen "MKP") pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR"). Tyto sazby cla byly použitelné na jiné MKP než ty, které mají 17 nebo 23 kroužků, přičemž MKP se 17 a 23 kroužky podléhaly clu rovnajícímu se rozdílu mezi minimální dovozní cenou (dále jen "MDC") ve výši 325 EUR za 1000 kusů a cenou s dodáním na hranice Společenství před zaplacením cla, vždy, když byla posledně jmenovaná cena nižší než MDC.
          (2) Po provedeném šetření podle článku 12 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 2100/2000 pozměnila a zvýšila výše uvedené clo pro jiné MKP než ty, které mají 17 nebo 23 kroužků. Změněné clo bylo v rozsahu od 51,2 % do 78,8 %.
          (3) Nařízením (ES) č. 2074/2004 [3] byla účinnost stávajících antidumpingových opatření prodloužena na čtyři roky.
          (4) Dne 29. dubna 2004 zahájila Komise nařízením (ES) č. 844/2004 [4] ("zahajovací nařízení") z vlastního podnětu podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení šetření týkající se údajného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o podřízení těchto dovozů evidenci. Komise měla k dispozici dostatečné přímé důkazy, že po uvalení opatření na dovozy MKP pocházející z ČLR došlo k významné změně struktury obchodu, která zahrnuje vývozy MKP z ČLR a Thajska do Společenství. Příčinou změny této struktury obchodu je přeprava MKP pocházejících z ČLR přes Thajsko. Navíc existovaly dostatečné přímé důkazy prokazující, že nápravné účinky stávajících antidumpingových cel uvalených na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z ČLR se znehodnocují, a to jak vzhledem k množství, tak i k cenám, a že docházelo k dumpingu ve vztahu k dříve stanoveným běžným hodnotám.
          (5) Podle definice v původním nařízení jsou předmětným výrobkem některé MKP v současnosti spadající pod kód KN ex83051000. Tyto MKP se skládají ze dvou obdélníkových ocelových plechů nebo drátů a na nich upevněných alespoň čtyř polokroužků z ocelového drátu, které jsou spojeny ocelovou deskou. Lze je otevřít buď roztažením polokroužků nebo pomocí malého západkového mechanismu z oceli upevněného na daný MKP.
          B. ŠETŘENÍ
          (6) Komise oficiálně informovala orgány ČLR a Thajska, výrobce/vývozce v Thajsku a v ČLR a jí známé dovozce ve Společenství o zahájení šetření. Výrobcům/vývozcům v Thajsku a v ČLR a dovozcům ve Společenství byly zaslány dotazníky. Zúčastněné strany dostaly příležitost vyjádřit písemně svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení. Komise se rovněž sešla se zástupci thajské vlády.
          (7) Na dotazník v úplnosti odpověděl jeden výrobce/vývozce v Thajsku a s ním spojený vyvážející výrobce v Číně, zatímco dva další čínští vyvážející výrobci uvedli, že do Thajska prodávají málo nebo žádné MKP, a proto na dotazník neodpověděli nebo odpověděli nedostatečně. Odpověď na dotazník podali rovněž tři dovozci ve Společenství. Komise provedla inspekce na místě u těchto výrobců/vývozců:
          -  Thai Stationery Industry Co. Ltd, Thajsko (TSI),
          -  Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hong Kong (WHS).
          (8) Šetření se vztahovalo na období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 ("PO"). K prošetření změny struktury obchodu byly shromažďovány údaje od roku 2000 do konce PO.
          C. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          (9) Společnost TSI, jediný vývozce MKP v Thajsku, byla založena v roce 1998, tj. jeden rok po zavedení antidumpingových cel na dovoz některých MKP z ČLR. Společnost je dceřinnou společností WHS, což je obchodní společnost se sídlem v Hong Kongu obchodující s MKP, která rovněž vlastní výrobní závod na MKP v ČLR. Údaje Eurostatu prokazují, že vývoz TSI do Společenství v PO představuje 100 % dovozu do Společenství z Thajska. Vzhledem k nedostatku důkazů o opaku se na tomto základě dospělo k závěru, že společnost TSI byla jediným vývozcem MKP v Thajsku.
          (10) Šetření prokázalo, že v počátečních fázích po zahájení provozu TSI v Thajsku tato thajská společnost pouze montovala díly MKP, které byly dováženy z čínského výrobního závodu společnosti WHS, a vyvážela hotové MKP do Společenství.
          (11) Existují však důkazy, že společnost WHS postupně přesunula celou výrobu MKP podřízených stávajícím antidumpingovým opatřením do TSI. Společnost WHS převedla do TSI z čínského výrobního závodu jak personál, tak všechny nezbytné stroje, včetně pokovovací linky. V roce 2002 již firma TSI disponovala veškerým strojním vybavením nutným k výrobě MKP.
          (12) Kromě toho nebyly zjištěny žádné důkazy, že by během PO firma TSI dále dovážela díly MKP z ČLR.
          (13) Dále bylo zjištěno, že množství surovin (zjištěné z dílů) dovážené TSI dostačuje k výrobě MKP vyvážených do Společenství během PO. Souběžně se zvyšováním vlastní výroby TSI se zvyšoval i objem surovin dovážených do Thajska společností TSI od roku 2000 do roku 2002 a v roce 2002 a 2003 zůstal tento dovoz stabilní. Rovněž údaje o dovozu surovin během prvních šesti měsíců roku 2004 svědčí o stabilní výrobě v tomto období ve srovnání s rokem 2003.
          (14) Šetření prokázalo, že nejpozději od 1. ledna 2003, tj. od počátku PO, je společnost TSI skutečně schopna sama vyrábět množství MKP vyvážené do EU. Proto bylo rozhodnuto, že společnost TSI musí být pokládána za skutečného výrobce některých MKP. Za těchto okolností se má za to, že během PO nedocházelo k překládce MKP přes Thajsko.
          (15) Na základě těchto zjištění se má rovněž za to, že šetřené společnosti nesplnily kritéria stanovená v čl. 13 odst. 2 základního nařízení, neboť TSI není montážním závodem. Tento závěr se zakládá na výkladu čl. 13 odst. 2 jako lex specialis pro montážní závody.
          D. UKONČENÍ ŠETŘENÍ
          (16) S ohledem na výše uvedená zjištění a úvahy se zdá být vhodné, aby současné šetření obcházení bylo ukončeno. Celní evidence dovozů některých mechanismů kroužkových pořadačů zavedená zahajovacím nařízením by proto měl být ukončena a zahajovací nařízení by mělo být zrušeno.
          (17) Zúčastněné strany byly konzultovány ohledně navrženého postupu a nevznesly vůči němu žádné výhrady.
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Šetření zahájené nařízením (ES) č. 844/2004 o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanismů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanismů kroužkových pořadačů zasílaných z Thajska, ať již jsou deklarované jako pocházející z Thajska či nikoli, a o celní evidenci těchto dovozů se tímto ukončuje.
          Článek 2
          Celním orgánům se nařizuje přerušit celní evidenci dovozu výrobků stanovených v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 844/2004.
          Článek 3
          Nařízení (ES) č. 844/2004 se tímto zrušuje.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2004.
          Za Komisi
          Peter Mandelson
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 2100/2000 (Úř. věst. L 250, 5.10.2000, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 67.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.