Nařízení Komise (ES) č. 2232/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o altrenogest, beclomethasone dipropionate, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitan sesquioleát a toltrazurilText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2232/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2232/2004
          ze dne 23. prosince 2004,
          kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o altrenogest, beclomethasone dipropionate, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitan sesquioleát a toltrazuril
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu [1], a zejména na články 2 a 3 a čl. 4 třetí odstavec uvedeného nařízení,
          s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vydané Výborem pro veterinární léčivé přípravky,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Všechny farmakologicky účinné látky používané v rámci Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích, které jsou určeny k podávání zvířatům určeným k produkci potravin, by měly být hodnoceny v souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90.
          (2) Na dobu, než budou dokončeny vědecké studie, byla látka altrenogest v souladu s ustanoveními směrnice 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS [2] zařazena do přílohy III nařízení (EHS) č. 2377/90 pro prasata a koňovité, ale jen pro zootechnické použití. Tyto studie byly nyní dokončeny, a proto by měl altrenogest být zařazen do přílohy I uvedeného nařízení.
          (3) Látka beclomethasone dipropionate by měla být zařazena do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 pro koňovité, ale jen pro inhalační účely.
          (4) Látky kloprostenol a r-kloprostenol byly zařazeny do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 pro skot, prasata a koňovité. Položka by se měla rozšířit, aby zahrnovala kozy.
          (5) Látka sorbitan sesquioleát úzce souvisí s látkou sorbitan trioleate, která je zařazena do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 pro všechny druhy zvířat určené k produkci potravin. Jiné estery sorbitanu jsou povolené jako potravinářské přídatné látky v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla [3], a jsou proto zařazeny do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 pro všechny druhy zvířat určené k produkci potravin. Dotyčnými estery sorbitanu jsou sorbitan monosterát (E491), sorbitantristearát (E492), sorbitanmonolaurát (E493), sorbitanmonooleát (E494) a sorbitanmonopalmitát (E495). Sorbitan sesquioleát by proto měl být také zařazen do uvedené přílohy II pro všechny druhy zvířat určené k produkci potravin.
          (6) Látka toltrazuril je zařazena do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90 pro kuřata, krůty a prasata. Aby bylo umožněno dokončení vědeckých studií za účelem zahrnutí skotu, měl by toltrazuril být zařazen do přílohy III uvedeného nařízení, ale nikoli pro zvířata, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
          (7) Nařízení (EHS) č. 2377/90 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Před začátkem použitelnosti tohoto nařízení musí být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta, aby mohly učinit veškeré úpravy, které mohou být nezbytné s ohledem na registrace udělené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků [4].
          (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I, II a III nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 22. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2004.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1875/2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 19).
          [2] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 17).
          [3] Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.