Nařízení Komise (ES) č. 2244/2004 ze dne 23. prosince 2004 o otevření nových celních kvót pro rok 2005 pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2244/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2244/2004
          ze dne 23. prosince 2004
          o otevření nových celních kvót pro rok 2005 pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 98/626/ES ze dne 5. října 1998 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a s ohledem na závěry Uruguayského kola jednání o zemědělství, včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu [2], a zejména na článek 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Protokol 3 o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty Evropské dohody s Rumunskem, ve znění protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty této dohody, stanoví snížení zemědělské složky cel použitelných na dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska v mezích celních kvót. Tyto celní kvóty je třeba otevřít pro rok 2005.
          (2) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [3], stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s uvedenými pravidly.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Roční celní kvóty Společenství pro zpracované zemědělské produkty pocházející z Rumunska uvedené v příloze se otevírají od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 za podmínek uvedených v této příloze.
          Článek 2
          Celní kvóty Společenství uvedené v článku 1 Komise spravuje v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2004.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 301, 11.11.1998, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.