Nařízení Komise (ES) č. 2245/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2245/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2245/2004
          ze dne 27. prosince 2004,
          kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [1] a zejména na čl. 74 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 44/2001 uvádí pravidla pro určení vnitrostátní příslušnosti. Příloha II obsahuje seznam soudů nebo příslušných orgánů, které jsou ve členských státech příslušné pro podávání návrhů na prohlášení vykonatelnosti. Příloha III uvádí soudy pro podávání opravných prostředků proti takovým rozhodnutím a příloha IV vyjmenovává opravné prostředky pro takový účel.
          (2) Přílohy I, II, III a IV nařízení (ES) č. 44/2001 byly změněny aktem o přistoupení z roku 2003 tak, aby zahrnovaly pravidla pro určení vnitrostátní příslušnosti, seznamy soudů nebo příslušných orgánů a opravné prostředky přistupujících států.
          (3) Francie, Lotyšsko, Litva, Slovinsko a Slovensko oznámily Komisi změny seznamů uvedených v přílohách I, II, III a IV.
          (4) Nařízení (ES) č. 44/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 44/2001 se mění takto:
          1. Příloha I se mění takto:
          a) odrážka týkající se Lotyšska se nahrazuje tímto:
          "— v Lotyšsku: paragraf 27 a odstavce 3, 5, 6 a 9 paragrafu 28 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums),";
          b) odrážka týkající se Slovinska se nahrazuje tímto:
          "— ve Slovinsku: čl. 48 odst. 2 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním řádu (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) ve vztahu k čl. 47 odst. 2 zákona o občanském právu procesním (Zakon o pravdnem postopku) a čl. 58 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním řádu (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) ve vztahu k čl. 57 odst. 1 a čl. 47 odst. 2 zákona o občanském právu procesním (Zakon o pravdnem postopku),";
          c) odrážka týkající se Slovenska se nahrazuje tímto:
          "— na Slovensku: články 37 až 37e zákona č. 97/1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním;".
          2. Příloha II se mění takto:
          a) odrážka týkající se Francie se nahrazuje tímto:
          "— ve Francii:
          a) u "greffier en chef du tribunal de grande instance";
          b) u "président de la chambre départementale des notaires", v případě návrhu na prohlášení vykonatelnosti notářských veřejných listin,";
          b) odrážka týkající se Slovinska se nahrazuje tímto:
          "— ve Slovinsku u "okrožno sodišče",";
          c) odrážka týkající se Slovenska se nahrazuje tímto:
          "— na Slovensku u "okresného súdu",".
          3. Příloha III se mění takto:
          a) odrážka týkající se Francie se nahrazuje tímto:
          "— ve Francii:
          a) u "cour d’appel", pokud jde o rozhodnutí, kterými se návrh povoluje;
          b) předsedovi senátu u "tribunal de grande instance" pokud jde o rozhodnutí, kterými se návrh zamítá,";
          b) odrážka týkající se Litvy se nahrazuje tímto:
          "— v Litvě u "Lietuvos apeliacinis teismas",";
          c) odrážka týkající se Slovinska se nahrazuje tímto:
          "— ve Slovinsku u "okrožno sodišče",";
          d) odrážka týkající se Slovenska se nahrazuje tímto:
          "— na Slovensku u "okresného súdu",".
          4. Příloha IV se mění takto:
          a) odrážka týkající se Litvy se nahrazuje tímto:
          "— v Litvě opravný prostředek u "Lietuvos Aukščiausiasis Teismas",";
          b) odrážka týkající se Slovinska se nahrazuje tímto:
          "— ve Slovinsku opravný prostředek u "Vrhovno sodišče Republike Slovenije",";
          c) odrážka týkající se Slovenska se nahrazuje tímto:
          "— na Slovensku "dovolanie";".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. prosince 2004.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.