Nařízení Komise (ES) č. 2247/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se zrušují některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa a nařízení (EHS) č. 3882/90 v odvětví skopového a kozího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2247/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2247/2004
          ze dne 27. prosince 2004,
          kterým se zrušují některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa a nařízení (EHS) č. 3882/90 v odvětví skopového a kozího masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1] a zejména na čl. 28 odst. 2, čl. 29 odst. 2, čl. 33 odst. 12 a článek 41 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem [2], a zejména na články 15 a 24 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (EHS) č. 2182/77 [3], (EHS) č. 2173/79 [4], (EHS) č. 2326/79 [5], (EHS) č. 2539/84 [6], (EHS) č. 2824/85 [7], (ES) č. 2271/95 [8], (ES) č. 773/96 [9], (ES) č. 793/97 [10], (ES) č. 1495/97 [11], (ES) č. 23/2001 [12], (ES) č. 252/2002 [13] a (ES) č. 496/2003 [14] již nemají pro řádné fungování společné organizace trhu s hovězím a telecím masem význam.
          (2) Nařízení (EHS) č. 3882/90 [15] týkající se sledování dovozních cen jehňat je bezúčinné, neboť Komise již nestanoví poplatky za dovoz živých ovcí a čerstvého, chlazeného nebo mraženého skopového masa. Navíc bylo zjištěno, že dovozní ceny poskytnuté členskými státy na základě uvedeného nařízení nepředstavují žádnou přidanou hodnotu, vyžadují však značné úsilí a náklady na straně různých orgánů, které sbírají a vykazují dané údaje. Proto by měla být povinnost členských států oznamovat tyto ceny zrušena.
          (3) Z důvodu srozumitelnosti a právní jistoty je tedy nutné uvedená nařízení zrušit.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso a Řídícího výboru pro skopové a kozí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zrušují se nařízení (EHS) č. 2182/77, (EHS) č. 2173/79, (EHS) č. 2326/79, (EHS) č. 2539/84, (EHS) č. 2824/85, (EHS) č. 3882/90, (ES) č. 2271/95, (ES) č. 773/96, (ES) č. 793/97, (ES) č. 1495/97, (ES) č. 23/2001, (ES) č. 252/2002 a (ES) č. 496/2003.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1899/2004 (Úř. věst. L 328, 30.10. 2004, s. 67).
          [2] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [3] Úř. věst. L 251, 1.10.1977, s. 60. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2417/95 (Úř. věst. č. L 248, 14. 10. 1995, s. 39).
          [4] Úř. věst. L 251, 5.10.1979, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2417/95.
          [5] Úř. věst. L 266, 24.10.1979, s. 5.
          [6] Úř. věst. L 238, 6.9.1984, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2417/95.
          [7] Úř. věst. L 268, 10.10.1985, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 251/93 (Úř. věst. L 28, 5.2.1993, s. 47).
          [8] Úř. věst. L 231, 28.9.1995, s. 23. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1185/98 (Úř. věst. L 164, 9.6.1998, s. 11).
          [9] Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 19. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1349/96 (Úř. věst. L 174, 12.7.1996, s. 13).
          [10] Úř. věst. L 114, 1.5.1997, s. 29.
          [11] Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 35.
          [12] Úř. věst. L 3, 6.1.2001, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1840/2001 (Úř. věst. L 251, 20.9.2001, s. 4).
          [13] Úř. věst. L 40, 12.2.2002, s. 6.
          [14] Úř. věst. L 74, 20.3.2003, s. 3.
          [15] Úř. věst. L 367, 29.12.1990, s. 127. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 3890/92 (Úř. věst. L 391, 31.12.1992, s. 51).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.