Nařízení Komise (ES) č. 2249/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 686/2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro organizace producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2249/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2249/2004
          ze dne 27. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 686/2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro organizace producentů na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 4 nařízení Komise (ES) č. 686/2004 [1] stanoví, že organizace producentů v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Slovensku mohou předložit přechodné operační programy.
          (2) V ustanovení čl. 16 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční podporu [2], se stanoví, že se operační programy provádějí v ročních obdobích, která trvají od 1. ledna do 31. prosince. Provádění operačních programů však může být zahájeno pouze po jejich schválení příslušnými vnitrostátními orgány. Proto by je nutné, aby přechodné operační programy trvaly několik měsíců v roce 2004 a celé dvanáctiměsíční období v roce 2005. Proto je nutné stanovit opatření pro výpočet referenčního období a podpory poskytované pro přechodné operační programy.
          (3) Je nutné upřesnit, že podpora je určena pro tu část přechodného operačního programu, která je realizována v roce 2004, avšak pouze pro skutečnou délku trvání, která se vypočítá jako poměrná část ode dne jeho schválení.
          (4) Nařízení (ES) č. 686/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 4 nařízení (ES) č. 686/2004 se mění takto:
          1. V odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Odchylně od čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1433/2003 budou operační programy v roce 2004 prováděny od data jejich schválení příslušnými vnitrostátními orgány až do 31. prosince 2004."
          2. Vkládá se odstavec 4a, který zní:
          "4a. Odchylně od čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1433/2003 se při žádosti o podporu pro rok 2004 hodnota produkce uváděné na trh v referenčním období vynásobí počtem dní od data schválení operačního programu do 31. prosince 2004 (započítávají se oba dva dny) a vydělí číslem 366."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 10.
          [2] Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1813/2004 (Úř. věst. L 319, 20.10.2004, s. 5).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.