Nařízení Komise (ES) č. 2250/2004 ze dne 27. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, pokud jde o lhůty pro podávání nabídek a pro sdělení Komisi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2250/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2250/2004
          ze dne 27. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, pokud jde o lhůty pro podávání nabídek a pro sdělení Komisi
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na články 10, 15 a 31 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Následující nařízení uvádí ustanovení o postupech nabídkového řízení týkajících se lhůt pro předložení nabídek uchazečů příslušným orgánům a pro sdělení nabídek členskými státy Komisi:
          -  nařízení Komise (EHS) č. 429/90 ze dne 20. února 1990 o poskytování podpory prostřednictvím nabídkového řízení pro zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství [2],
          -  nařízení Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin [3],
          -  nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou [4],
          -  nařízení Komise (ES) č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka [5],
          -  nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem [6],
          -  nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých výrobků [7],
          -  nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady u některých druhů másla [8] a
          -  nařízení Komise (ES) č. 582/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka [9].
          (2) Aby bylo zajištěno hladké fungování nabídkových systémů, zejména poskytnutí dostatečného času příslušným orgánům a útvarům Komise ke zpracování údajů souvisejících s každým nabídkovým řízením, je vhodné posunout lhůty pro podávání nabídek hospodářskými subjekty a pro oznámení údajů Komisi příslušnými orgány.
          (3) Aby bylo na minimum sníženo riziko spekulace vzniklé očekáváním předkládání nabídek, pokud jde o nabídkové řízení stanovené v nařízeních (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, nemělo by být po konečném datu pro předkládání nabídek možné předem stanovit vývozní náhrady uvedené v nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanovují zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [10].
          (4) Nařízení (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004 by podle toho měla být změněna.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 3 nařízení (EHS) č. 429/90 se mění takto:
          1. Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Lhůta pro podávání nabídek v rámci jednotlivých nabídkových řízení končí v 11.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den v 11.00 hod. (bruselského času)."
          2. Doplňuje se nový odstavec 4, který zní:
          "4. Členské státy sdělí Komisi v den uzávěrky podle čl. 3 odst. 2 množství a ceny, které nabízejí účastníci nabídkového řízení.
          Pokud nebyly předloženy žádné nabídky, sdělí to členské státy Komisi v rámci stejného zpoždění."
          Článek 2
          Článek 14 nařízení (ES) č. 2571/97 se mění takto:
          1. Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Lhůta pro podávání nabídek v rámci jednotlivých nabídkových řízení končí v 11.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den v 11.00 hod. (bruselského času)."
          2. Doplňuje se nový odstavec 3, který zní:
          "3. Členské státy sdělí Komisi v den uzávěrky podle čl. 14 odst. 2 množství a ceny, které nabízejí účastníci nabídkového řízení.
          Pokud nebyly předloženy žádné nabídky, sdělí to členské státy Komisi v rámci stejného zpoždění v případě, že máslo je v dotčeném členském státě k dispozici pro prodej."
          Článek 3
          V článku 1 nařízení (ES) č. 174/1999 se třetí odstavec nahrazuje tímto:
          "3. Žádosti o licence pro všechny výrobky podle čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 [11], které byly ve smyslu článku 17 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [12], podány ve středu a ve čtvrtek po vypršení každé lhůty pro předložení nabídek podle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 581/2004 [13] a podle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 582/2004 [14], jsou považovány za předložené v pracovní den po tomto čtvrtku.
          Článek 4
          Nařízení (ES) č. 2771/1999 se mění takto:
          1. V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. Lhůta pro podávání nabídek v rámci jednotlivých nabídkových řízení končí v 11.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den v 11.00 hod. (bruselského času)."
          2. V článku 17b se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Členské státy sdělí Komisi v den uzávěrky podle čl. 16 odst. 3 množství a ceny, které nabízejí účastníci nabídkového řízení.
          Pokud nebyly předloženy žádné nabídky, sdělí to členské státy Komisi v rámci stejného zpoždění."
          3. V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Lhůta pro podávání nabídek v rámci jednotlivých nabídkových řízení končí v 11.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den v 11.00 hod. (bruselského času)."
          4. V článku 24a se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Členské státy sdělí Komisi v den uzávěrky podle čl. 22 odst. 2 množství a ceny, které nabízejí účastníci nabídkového řízení, a množství másla nabízeného k prodeji.
          Pokud nebyly předloženy žádné nabídky, sdělí to členské státy Komisi v rámci stejného zpoždění v případě, že máslo je v dotčeném členském státě k dispozici pro prodej."
          Článek 5
          Nařízení (ES) č. 2799/1999 se mění takto:
          1. V článku 27 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Lhůta pro podávání nabídek v rámci jednotlivých nabídkových řízení končí v 11.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den v 11.00 hod. (bruselského času)."
          2. V čl. 30 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Pokud nebyly předloženy žádné nabídky, sdělí to členské státy Komisi v rámci stejného zpoždění v případě, že sušené odstředěné mléko je v dotčeném členském státě k dispozici pro prodej."
          Článek 6
          Nařízení (ES) č. 214/2001 se mění takto:
          1. V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Lhůta pro podávání nabídek v rámci jednotlivých nabídkových řízení končí v 11.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den v 11.00 hod. (bruselského času)."
          2. V článku 17 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Členské státy sdělí Komisi v den uzávěrky podle čl. 14 odst. 2 množství a ceny, které nabízejí účastníci nabídkového řízení.
          Pokud nebyly předloženy žádné nabídky, sdělí to členské státy Komisi v rámci stejného zpoždění."
          3. V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Lhůta pro podávání nabídek v rámci jednotlivých nabídkových řízení končí v 11.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den v 11.00 hod. (bruselského času)."
          4. V čl. 24a odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
          "Pokud nebyly předloženy žádné nabídky, sdělí to členské státy Komisi v rámci stejného zpoždění v případě, že sušené odstředěné mléko je v dotčeném členském státě k dispozici pro prodej."
          Článek 7
          V čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 580/2004 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Členské státy oznámí všechny platné nabídky Komisi formou stanovenou v příloze bez uvedení jmen uchazečů o nabídkové řízení, a to do tří hodin od vypršení každé lhůty pro předložení nabídek."
          Článek 8
          V článku 2 nařízení (ES) č. 581/2004 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Každá lhůta pro předložení nabídek začíná ve 13.00 hod. (bruselského času) každé první a třetí úterý v měsíci, s výjimkou prvního úterý v srpnu a třetího úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta začíná následující pracovní den ve 13.00 hod. (bruselského času).
          Každá lhůta pro předložení nabídek končí ve 13.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den ve 13.00 hod. (bruselského času)."
          Článek 9
          V článku 2 nařízení (ES) č. 582/2004 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Každá lhůta pro předložení nabídek začíná ve 13.00 hod. (bruselského času) každé první a třetí úterý v měsíci, s výjimkou prvního úterý v srpnu a třetího úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta začíná následující pracovní den ve 13.00 hod. (bruselského času).
          Každá lhůta pro předložení nabídek končí ve 13.00 hod. (bruselského času) každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, s výjimkou druhého úterý v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci. Pokud je úterý dnem státního svátku, uvedená lhůta končí předcházející pracovní den ve 13.00 hod. (bruselského času)."
          Článek 10
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 45, 21.2.1990, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94).
          [3] Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 921/2004.
          [4] Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1932/2004 (Úř. věst. L 333, 9.11.2004, s. 4).
          [5] Úř. věst. L 340, 31.12.1999, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1992/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 11).
          [6] Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1838/2004 (Úř. věst. L 322, 23.10.2004, s. 3).
          [7] Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58.
          [8] Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64.
          [9] Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67.
          [10] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1846/2004 (Úř. věst. L 322, 23.10.2004, s. 16).
          [11] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.
          [12] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [13] Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64.
          [14] Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67."


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.