Nařízení Komise (ES) č. 2253/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2253/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2253/2004
          ze dne 23. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2237/77 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství [1], a zejména s ohledem na čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 2237/77 [2] stanoví obsah zemědělského podnikového výkazu, který se použije.
          (2) Údaje shromážděné za účelem zemědělského podnikového výkazu musí zohlednit vývoj společné zemědělské politiky. Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [3] a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, zcela mění způsob, jakým se vyplácí dotace zemědělcům v rámci Společenství. Na tyto změny je třeba brát ohled v zemědělském podnikovém výkazu, za účelem správného sledování vývoje zemědělských příjmů a poskytnutí dostatečného základu pro obchodní analýzu podniků.
          (3) Zemědělský podnikový výkaz musí být upraven vzhledem k přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          (4) Nařízení (EHS) č. 2237/77 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Vzhledem k tomu, že se některé změny budou uplatňovat od roku 2004, je vhodné provést změny zemědělského podnikového výkazu s účinností od účetního období 2004.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a II nařízení (EHS) č. 2237/77 se mění v souladu s přílohami I a II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od účetního období 2004, které začíná mezi 1. lednem a 1. červencem 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 660/2004 (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 97).
          [2] Úř. věst. L 263, 17.10.1977, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1837/2001 (Úř. věst. L 255, 24.9.2001, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.