Nařízení Komise (ES) č. 2256/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách pro určité výrobky pocházející z Egypta, z Malty a z Kypru a referenčních množstvích pro určité výrobky pocházející z Malty a z Kypru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2256/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2256/2004
          ze dne 14. října 2004,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách pro určité výrobky pocházející z Egypta, z Malty a z Kypru a referenčních množstvích pro určité výrobky pocházející z Malty a z Kypru
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na akt týkající se podmínek přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky a ke změnám dohod, na jejichž základě byla Evropská unie založena [1], a zejména na čl. 57 odst. 2 těchto dohod,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě výrobků, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference [2], a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95, a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům :
          (1) Rada svým rozhodnutím 2004/664/ES ze dne 24. září 2004 [3] zmocnila od 1. května 2004 k podepisování a umožnila prozatímní použití protokolu k Evropsko-středomořské dohodě uzavřené mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé, s cílem zohlednit přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky k Evropské unii.
          (2) Tento protokol stanovuje novou celní kvótu a změny ve stávajících celních kvótách stanovených nařízením č. 747/2001.
          (3) Za účelem zavedení nových celních kvót a změn stávajících celních kvót, je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 747/2001.
          (4) Za rok 2004 by měly být objemy nových celních kvót a zvýšení objemů stávajících celních kvót stanoveny jako poměrná část ze základních objemů specifikovaných v protokolu s přihlédnutím k části období, která uplynula před 1. květnem 2004.
          (5) Pro zjednodušení správy určitých stávajících celních kvót stanovených nařízením (ES) č. 747/2001 by se mělo při uvalování celních kvót otevřených v souladu s nařízením (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení přihlížet k množstvím dovezeným v rámci těchto kvót.
          (6) Po přistoupení Malty a Kypru k Evropské unii by měly celní kvóty a referenční množství pro výrobky pocházející z uvedených členských států stanovené nařízenín (ES) č. 747/2001 přestat platit. Odkazy na tyto kvóty a referenční množství by měly být z toho důvodu vypuštěny.
          (7) Vzhledem k tomu, že se protokol k Evropsko-středomořské dohodě uzavřené mezi EU a Egyptem prozatímně používá od 1. května 2004, mělo by být toto nařízení použitelné od téhož dne a mělo by vstoupit v platnost co nejdříve.
          (8) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ :
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 747/2001 se mění tímto způsobem:
          1. Článek 1 se nahrazuje následujícím článkem:
          "Článek 1
          Celní koncese v rámci celních kvót Společenství nebo v rámci referenčních množství
          Výrobky pocházející z Alžírska, Maroka, Tuniska, Egypta, Jordánska, Sýrie, Libanonu, Izraele, západního břehu Jordánu a pásma Gazy a Turecka uvedené v přílohách I až IX, které byly propuštěny do volného oběhu ve Společenství, mají v obdobích stanovených v tomto nařízení v rámci limitů celních kvót nebo referenčních množství Společenství nárok na osvobození od cla nebo na snížení cla."
          2. Čl. 3 odst. 2 se vypouští.
          3. Příloha IV se mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
          4. Přílohy X a XI se vypouští.
          Článek 2
          K množstvím, která byla podle nařízení (ES) č. 747/2001 propuštěna od začátku kvótových období, která jsou 1. května 2004 stále ještě otevřená, do volného oběhu ve Společenství v rámci celních kvót s pořadovými čísly 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 a 09.1772, se při vstupu tohoto nařízení v platnost přihlíží při uvalování příslušných celních kvót stanovených podle přílohy IV nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Je použitelné od 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. října 2004.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.
          [2] Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 54/2004 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 30).
          [3] Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 28.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.