Nařízení Rady (ES) č. 2257/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/1989, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000 s ohledem na kandidátský status Chorvatska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2257/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2257/2004
          ze dne 20. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/1989, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000 s ohledem na kandidátský status Chorvatska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 181a odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Evropská rada rozhodla na svém zasedání v Bruselu ve dnech 17. a 18. června 2004, že je Chorvatsko země kandidující na členství, a požádala Komisi, aby připravila předvstupní strategii pro Chorvatsko, včetně nezbytných finančních nástrojů.
          (2) Za účelem poskytnutí předvstupní pomoci Chorvatsku je vhodné jej zahrnout jako příjemce podle nařízení Rady (EHS) č. 3906/1989 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy [1] (Phare), nařízení Rady (ES) č. 1267/99 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik [2] (ISPA) a nařízení Rady č. (ES) 1268/99 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období [3] (SAPARD).
          (3) Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Chorvatskou republikou, podepsaná dne 29. října 2001, žádá Chorvatsko v hlavě III, aby aktivně podporovalo regionální spolupráci na západním Balkáně.
          (4) Regionálním rozměrem pomoci Společenství zemím západního Balkánu se zvlášť zabývá nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Federální republice Jugoslávii a bývalé jugoslávské republice Makedonii [4] (CARDS) s cílem podporovat regionální spolupráci a Chorvatsko by mělo zůstat způsobilé pro projekty a programy s regionálním rozměrem.
          (5) Rozhodnutí 2004/648/ES [5] stanoví zásady, priority a podmínky evropského partnerství s Chorvatskem.
          (6) Memoranda o porozumění pro rozvoj důležitých regionálních dopravních sítí v jihovýchodní Evropě by mělo usnadnit proces výběru prioritních opatření pro rozvoj panevropské dopravní sítě během předvstupního období.
          (7) Vstup nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [6] v platnost vyžaduje některé úpravy uvedených nařízení pro sjednocení terminologie a současné praxe s výše uvedeným nařízením.
          (8) I když v tomto nařízení nejsou uvedeny nové členské státy, článek 33 aktu o přistoupení z roku 2003 stanoví použití nařízení (ES) č. 3906/1989 a (ES) č. 1267/1999 pro tyto členské státy během přechodného období.
          (9) Komise přijala nařízení (ES) č. 1419/2004 [7] a nařízení (ES) č. 447/2004 [8], která vytvářejí právní základ pro financování opatření podle SAPARD podle závazků, které ještě nebyly ke dni přistoupení ukončeny. Veškerá rozhodnutí Komise, která by mohla být nezbytná do ukončení těchto závazků a která nemohou být založena na dvou výše uvedených nařízeních, mohou být stále založena na nařízení (ES) č. 1268/1999 ve znění platném před změnou uvedeného nařízení tímto nařízením.
          (10) Nařízení (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 2666/2000 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 se mění takto:
          1. Článek 3 se mění takto:
          a) odstavec 3 se nahrazuje novým odstavcem, který zní:
          "3. U kandidátských zemí, které uzavřely s Evropskou unií přístupové partnerství, se financování na základě programu PHARE zaměří na hlavní priority pro přijetí acquis communautaire, tj. na vytvoření správních a institucionálních kapacit v kandidátských státech a na investice, s výjimkou druhů investic financovaných podle nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik [9] a (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období [10], jsou-li splněny podmínky pro opatření financování podle těchto dvou nařízení. Financování z PHARE lze rovněž využít k financování opatření v oblastech životního prostředí, dopravy i rozvoje zemědělství a venkova, jež tvoří vedlejší, ale nezbytnou součást integrovaných programů průmyslové obnovy nebo regionálního rozvoje.
          b) Doplňují se nové odstavce, které znějí:
          "4. Pomoc může být použita na pokrytí účasti přijímajících zemí podle tohoto nařízení na spolupráci mezi těmito zeměmi a mezi nimi a členskými státy EU, kdy se může jednat o regionální, přeshraniční a případně nadnárodní spolupráci a spolupráci mezi regiony.
          5. Případně může být pomoc rovněž použita na pokrytí účasti přijímající země v regionálních programech podle dalších právních nástrojů."
          2. V článku 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Komise může v mezích stanovených v článku 54 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [11], svěřit úkoly veřejné moci, a zejména úkoly plnění rozpočtu, subjektům uvedeným v čl. 54 odst. 2 uvedeného nařízení. Subjektům vymezeným v čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 mohou být svěřeny úkoly veřejné moci, pokud mají uznávané mezinárodní postavení, vyhovují mezinárodně uznávaným systémům řízení a kontroly a je nad nimi vykonáván dozor orgánem veřejné moci.
          3. Seznam v příloze se nahrazuje tímto seznamem:
          "Bulharsko
          Chorvatsko
          Rumunsko".
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 1267/1999 se mění takto:
          1. V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Zřizuje se nástroj předstupních strukturálních politik (dále jen "ISPA").
          ISPA zajistí pomoc a přispěje k přípravě přistoupení Bulharska, Chorvatska a Rumunska k Evropské unii (dále jen "přijímající země") v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti ve vztahu k politikám v oblasti životního prostředí a dopravy v souladu s tímto nařízením."
          2. V článku 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "3. Bez ohledu na výše uvedené bude pomoc Společenství poskytována Chorvatsku v období let 2005 až 2006."
          3. V článku 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Odchylně od první a druhé věty tohoto článku budou přidělené prostředky pro Chorvatsko pro roky 2005 a 2006 podle tohoto nástroje stanoveny Komisí na základě posouzení schopnosti správy přijmout pomoc a investičních potřeb souvisejících s přistoupením této přijímající země."
          4. V čl. 9 odst. 1 písm. a) se zrušují slova "od 1. ledna 2000, ale ne později než 1. ledna 2002,".
          Článek 3
          Nařízení Rady (ES) č. 1268/99 se mění takto:
          1. V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Toto nařízení stanoví rámec pro podporu Společenství poskytovanou pro trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova v předvstupním období pro Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko. Nařízení se také nadále používá pro ukončení programů zahájených podle něj v České republice, Estonsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku před jejich přidružením k Evropské unii."
          2. V čl. 4 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Odchylně od prvního pododstavce se v případě Chorvatska plán vztahuje za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v prvním pododstavci, na období až dva roky počínaje rokem 2005."
          3. V čl. 5 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:
          "Nicméně v případě Chorvatska nebude příslušný program předmětem posouzení v polovině programu."
          4. Článek 7 se nahrazuje tímto:
          a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Pomoc Společenství podle tohoto nařízení je poskytována v období od roku 2000 do 2006, s výjimkou pomoci Společenství pro Chorvatsko, která má být poskytována v období od roku 2005 do roku 2006. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančních výhledů."
          b) V odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Nicméně v případě Chorvatska se výše ročních finančních prostředků stanoví zvlášť."
          5. Článek 11 se nahrazuje tímto:
          "Článek 11
          Komise přiděluje dostupné zdroje kandidátským zemím pro provádění čl. 7 odst. 2. Do tří měsíců od rozhodnutí, kdy je příslušná země způsobilá pro pomoc podle tohoto nařízení, Komise sdělí této kandidátské zemi své rozhodnutí o orientační výši finančních prostředků pro stávající finanční výhled."
          Článek 4
          Nařízení (ES) č. 2666/2000 se mění takto:
          1. V čl. 1 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:
          "Od roku 2005 je Chorvatsko způsobilé jako přijímající země pouze pro projekty a programy s regionálním rozměrem, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 2. Bez ohledu na předcházející větu zůstává Chorvatsko nadále způsobilé pro projekty a programy podle rozhodnutí 1999/311/ES."
          2. Článek 7 se mění takto:
          a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Komise provádí pomoc Společenství v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [12].
          b) Vkládá se nový odstavec, který zní:
          "2a. Komise může v mezích stanovených v čl. 54 nařízení (ES) č. 1605/2002 svěřit úkoly veřejné moci, a zejména úkoly plnění rozpočtu subjektům uvedeným v čl. 54 odst. 2 uvedeného nařízení. Subjektům vymezeným v čl. 54 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení mohou být svěřeny úkoly veřejné moci, pokud mají uznávané mezinárodní postavení, vyhovují mezinárodně uznávaným systémům řízení a kontroly a je nad nimi vykonáván dozor orgánem veřejné moci."
          Článek 5
          Odkazuje-li se při provádění předvstupních nástrojů a při provádění nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 ze dne 21. června 1999 o koordinaci podpory kandidátským zemím v rámci předvstupní strategie [13] na přístupové partnerství [14] a evropskou dohodu, považuje se tento odkaz v případě Chorvatska za odkaz na evropské partnerství [15] a dohodu o stabilizaci a přidružení.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2004.
          Za Radu
          P. van Geel
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004.
          [3] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004.
          [4] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2415/2001 (Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 3).
          [5] Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 19.
          [6] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
          [7] Úř. věst. L 258, 5.8.2004, s. 11.
          [8] Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 64.
          [9] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 1).
          [10] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87 Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 769/2004."
          [11] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1."
          [12] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1."
          [13] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 68.
          [14] Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 1.
          [15] Úř. věst. L 86, 23.3.2004, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.