Nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2258/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2258/2004
          ze dne 28. prosince 2004,
          kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 20 odst. 3 a článek 22 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro každý produkt uvedený v příloze I uvedeného nařízení se stanoví v závislosti na čerstvosti, velikosti nebo hmotnosti a způsobu úpravy produktu tak, že se použije přepočítávací koeficient pro každou dotčenou kategorii produktu na částku, která není vyšší než 90 % příslušné orientační ceny.
          (2) Ceny za stažení mohou být násobeny vyrovnávacími koeficienty v oblastech vykládky, které jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelským center Společenství. Orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2005 byly stanoveny pro všechny dotčené produkty nařízením Rady [2].
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přepočítávací koeficienty, které se použijí pro výpočet cen Společenství za stažení a prodejních cen Společenství v rybářském hospodářském roce 2005 pro produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 104/2000, se stanoví v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství platné v rybářském hospodářském roce 2005 a produkty, ke kterým se vztahují, se stanoví v příloze II.
          Článek 3
          Ceny za stažení, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2005 v oblastech vykládky, které jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelských center Společenství, a produkty, ke kterým se tyto ceny vztahují, se stanoví v příloze III.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. prosince 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++

            
+++++ ANNEX 3 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.