Nařízení Komise (ES) č. 2259/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2259/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2259/2004
          ze dne 28. prosince 2004,
          kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 25 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Prodejní cena Společenství se stanoví před začátkem rybářského hospodářského roku pro každý z produktů uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 na úrovni, která je alespoň rovna 70 % orientační ceny a není vyšší než 90 % orientační ceny.
          (2) Nařízení Rady (ES) [2] stanoví orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2005 pro všechny dotčené produkty.
          (3) Tržní ceny výrazně kolísají v závislosti na druhu a způsobu úpravy produktů, zejména v případě olihní a štikozubců.
          (4) Přepočítávací koeficienty se proto stanoví pro různé druhy a způsoby úpravy zmrazených produktů vyložených ve Společenství s cílem určit cenovou hladinu, od níž se začínají uplatňovat intervenční ceny stanovené v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Prodejní ceny Společenství, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2005 pro produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000, a obchodní úpravy a přepočítávací koeficienty, které se k nim vztahují, se stanoví v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. prosince 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.