Nařízení Komise (ES) č. 2260/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2005 referenční ceny pro některé produkty rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2260/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2260/2004
          ze dne 28. prosince 2004,
          kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2005 referenční ceny pro některé produkty rybolovu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 29 odst. 1 a 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že referenční ceny platné ve Společenství se mohou stanovovat každý rok po skupinách produktů pro produkty, na které se vztahuje pozastavení cel podle čl. 28 odst. 1. To také platí pro produkty, které musejí dodržovat referenční cenu, protože se na ně vztahuje závazné snížení cel v rámci WTO nebo jiný preferenční režim.
          (2) V případě produktů uvedených v příloze I písm. A a B nařízení (ES) č. 104/2000 je referenční cena shodná s cenou za stažení stanovenou podle čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení.
          (3) Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro dotčené produkty jsou na rybářský hospodářský rok 2005 stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2258/2004 [2].
          (4) Referenční cena pro produkty, které nejsou uvedeny v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000, se stanoví na základě váženého průměru celních hodnot zjištěných na dovozních trzích nebo v dovozních přístavech během tří let bezprostředně předcházejících datu, ke kterému se referenční cena stanoví.
          (5) Není nutné stanovit referenční ceny pro všechny druhy, na které se vztahují kritéria nařízení (ES) č. 104/2000, a zejména ne pro produkty, které jsou dováženy ze třetích zemích v malých objemech.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Referenční ceny na rybářský hospodářský rok 2005 pro produkty rybolovu podle článku 29 nařízení (ES) č. 104/2000 se stanoví v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. prosince 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Viz strana 5 tohoto Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.