Nařízení Komise (ES) č. 2261/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2261/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2261/2004
          ze dne 28. prosince 2004,
          kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2814/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování překlenovací podpory pro některé produkty rybolovu [2], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 939/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování paušální podpory pro některé produkty rybolovu [3], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že podpora může být poskytnuta na množství některých čerstvých produktů, které byly staženy z trhu a byly buď zpracovány s cílem prodloužit jejich trvanlivost a uskladnit je, nebo konzervovány.
          (2) Účelem této podpory je vhodně povzbudit organizace producentů, aby zpracovávaly, nebo konzervovaly produkty stažené z trhu, a zabránit tím ničení těchto produktů.
          (3) Úroveň podpory nesmí porušit rovnováhu trhu s dotčenými produkty nebo narušit hospodářskou soutěž.
          (4) Úroveň podpory nesmí být vyšší než technické a finanční náklady, které jsou spojené s úkony nutnými ke zpracování produktů s cílem prodloužit jejich trvanlivost a uskladnit je a které byly zaznamenány ve Společenství v rybářském hospodářském roce, jenž předcházel dotčenému hospodářskému roku.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V rybářském hospodářském roce 2005 se výše překlenovací podpory podle článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 a výše paušální podpory podle čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení stanoví v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. prosince 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 34.
          [3] Úř. věst. L 132, 15.5.2001, s. 10.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.