Nařízení Komise (ES) č. 2262/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2262/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2262/2004
          ze dne 28. prosince 2004,
          kterým se na rybářský hospodářský rok 2005 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2813/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování podpory soukromého skladování některých produktů rybolovu [2], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podpora nesmí být vyšší než souhrn technických a finančních nákladů, které byly zaznamenány ve Společenství v rybářském hospodářském roce, jež předcházel dotčenému hospodářskému roku.
          (2) Podpora soukromého skladování by měla být vyplacena v jedné splátce, aby nebylo podporováno dlouhodobé skladování, byla zkrácena doba výplaty a snížena kontrolní zátěž.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na rybářský hospodářský rok 2005 se výše podpory soukromého skladování pro produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví takto:
          -  první měsíc: 200 EUR na tunu,
          -  druhý měsíc: 0 EUR na tunu.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. prosince 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 30.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.