Nařízení Komise (ES) č. 2263/2004 ze dne 28. prosince 2004, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2263/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2263/2004
          ze dne 28. prosince 2004,
          kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2005
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 21 odst. 5 a 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví finanční vyrovnání, jež se vyplatí organizacím producentů, které za určitých podmínek stahují z trhu produkty uvedené v příloze I písm. A a B uvedeného nařízení. Výše tohoto finančního vyrovnání by měla být snížena o paušální hodnoty v případě produktů, které jsou určeny k jinému účelu než k lidské spotřebě.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 ze dne 19. prosince 2001 o odbytu některých produktů rybolovu stažených z trhu [2] stanoví způsoby odbytu produktů stažených z trhu. Hodnota takovýchto produktů se stanoví na úrovni běžné pro každý z těchto způsobů odbytu s ohledem na průměrné příjmy, které lze při takovém odbytu získat v různých členských státech.
          (3) Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 2509/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytovaní finančního vyrovnání za stažení některých produktů rybolovu [3], zvláštní pravidla stanoví, že pokud organizace producentů nebo jeden z jejích členů uvedou do prodeje své produkty v jiném členském státě, než ve kterém byla organizace uznána, musí být o tom informován orgán, který je zodpovědný za poskytování finančního vyrovnání. Tímto orgánem se rozumí orgán v členském státě, ve kterém je organizace producentů uznána. Odpočitatelná paušální hodnota se proto rovná hodnotě, která se používá v tomto členském státě.
          (4) Stejný způsob výpočtu se použije na zálohy na finanční vyrovnání podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 2509/2000.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V rybářském hospodářském roce 2005 se paušální hodnoty, které se použijí při výpočtu finančního vyrovnání a příslušných záloh na produkty rybolovu stažené z trhu organizací producentů a určené k jinému účelu než k lidské spotřebě podle čl. 21 odst. 5 nařízení (ES) č. 104/2000, stanoví v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Paušální hodnota, která se odpočítá od finančního vyrovnání a příslušných záloh, se rovná hodnotě, jenž se používá ve členském státě, ve kterém je organizace producentů uznaná.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. prosince 2004.
          Za Komisi
          Joe Borg
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.
          [3] Úř. věst. L 289, 16.11.2000, s. 11.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.