Nařízení Rady (ES) č. 2267/2004 ze dne 20. prosince 2004 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ruskou federací

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2267/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2267/2004
          ze dne 20. prosince 2004
          o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Společenstvím a Ruskou federací
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé [1] stanoví, že obchod s některými výrobky z oceli se řídí zvláštní dohodou o množstevních ujednáních.
          (2) Stávající dvoustranná dohoda mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli (dále jen "ESUO") a vládou Ruské federace o obchodu s některými výrobky z oceli [2], uzavřená dne 9. července 2002, pozbude platnosti dnem 31. prosince 2004.
          (3) Po uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO převzalo Společenství mezinárodní závazky ESUO a opatření, která se vztahují k obchodu s výrobky z oceli se třetími zeměmi, nyní spadají do působnosti Společenství v oblasti obchodní politiky.
          (4) Předběžná jednání mezi stranami naznačují, že obě strany mají v úmyslu uzavřít novou dohodu na rok 2005 a následující roky.
          (5) Do podepsání a vstupu nové dohody v platnost by měly být stanoveny množstevní limity pro rok 2005.
          (6) Vzhledem k tomu, že se nezměnily podmínky, které vedly ke stanovení množstevních limitů pro rok 2004, je vhodné stanovit množstevní limity pro rok 2005 na stejné úrovni jako pro rok 2004, avšak plně přitom přihlédnout k rozšíření EU.
          (7) Je nezbytné poskytnout takové prostředky pro správu tohoto režimu ve Společenství, které by usnadnily provádění nové dohody, a to přijetím co nejpodobnějších ustanovení.
          (8) Je nezbytné zajistit kontrolu původu daných výrobků a vytvořit za tímto účelem vhodné metody správní spolupráce.
          (9) Výrobky umístěné do svobodného pásma nebo dovezené v rámci režimů uskladnění v celním skladu, dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) by se neměly započítávat do limitů stanovených pro dané výrobky.
          (10) Pro účinné uplatňování tohoto nařízení je nutné zavést požadavek dovozní licence Společenství pro propouštění daných výrobků do volného oběhu ve Společenství.
          (11) Aby bylo zajištěno, že nedojde k překročení těchto množstevních limitů, je nutné zavést správní postup, podle něhož příslušné orgány členských států nevydají dovozní licence, dokud od Komise neobdrží potvrzení o tom, že příslušné množství je v rámci daného množstevního limitu stále ještě k dispozici,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Toto nařízení se použije od 1. ledna 2005 až do 31. prosince 2005 na dovoz výrobků z oceli vyjmenovaných v příloze I, které pocházejí z Ruské federace, do Společenství.
          2. Výrobky z oceli se zařazují do skupin výrobků v souladu s přílohou I.
          3. Zařazení výrobků vyjmenovaných v příloze I se zakládá na kombinované nomenklatuře (KN) vytvořené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [3].
          4. Původ výrobků uvedených v odstavci 1 se určí v souladu s platnými pravidly Společenství.
          Článek 2
          1. Dovoz výrobků z oceli vyjmenovaných v příloze I, které pocházejí z Ruské federace, do Společenství podléhá množstevním limitům stanoveným v příloze V. Propuštění výrobků uvedených v příloze I, které pocházejí z Ruské federace, do volného oběhu ve Společenství je podmíněno předložením osvědčení o původu podle přílohy II a dovozní licence vydané orgány členských států podle článku 4.
          2. Aby bylo zajištěno, že množství, na které byly vydány dovozní licence, není v žádném okamžiku vyšší než celkové množstevní limity stanovené pro každou skupinu výrobků, vydají příslušné orgány vyjmenované v příloze IV dovozní povolení pouze poté, co obdrží od Komise potvrzení, že v rámci množstevních limitů pro danou skupinu výrobků z oceli je ve vztahu k dodavatelské zemi stále k dispozici množství, o něž dovozce nebo dovozci u uvedených orgánů zažádali.
          3. Povolené dovozy se odečítají od množstevních limitů stanovených na rok, v němž jsou výrobky odeslány z vyvážející země. Má se za to, že k odeslání výrobků došlo v den, kdy byly naloženy na dopravní prostředky určené k jejich vývozu.
          Článek 3
          1. Množstevní limity uvedené v příloze V se nevztahují na výrobky umístěné ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu a na výrobky dovezené v rámci režimů uskladnění v celním skladu, dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém).
          2. Pokud jsou výrobky uvedené v odstavci 1 následně propuštěny do volného oběhu, buď v nezměněném stavu nebo po zpracování či opracování, použije se čl. 2 odst. 2 a výrobky takto propuštěné do volného oběhu se započítají do příslušných množstevních limitů uvedených v příloze V.
          Článek 4
          1. Pro účely použití čl. 2 odst. 2 příslušné orgány členských států vyjmenované v příloze IV před vydáním dovozních licencí oznámí Komisi, na jaká množství u nich byly podány žádosti o dovozní licence podložené originály vývozních licencí. Komise obratem sdělí, zda jsou požadovaná množství k dispozici pro dovoz, a to chronologicky, ve stejném pořadí, v jakém oznámení členských států obdržela (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě").
          2. Žádosti obsažené v oznámeních zaslaných Komisi jsou platné, pokud pro každý případ jasně uvádějí zemi vývozu, kód příslušného výrobků, množství, která se mají dovézt, číslo vývozní licence, kvótový rok a členský stát, v němž mají být výrobky propuštěny do volného oběhu.
          3. Je-li to možné, Komise potvrdí orgánům celé množství uvedené v žádostech oznámených pro každou skupinu výrobků.
          4. Příslušné orgány Komisi oznámí jakékoli množství, které nebylo využito během platnosti dovozní licence, a to okamžitě poté, co byly o této skutečnosti informovány. Tato nepoužitá množství se automaticky převádějí do zbývajících množství celkového množstevního limitu Společenství pro každou skupinu výrobků.
          5. Oznámení uvedená v odstavcích 1 až 4 se podávají elektronicky v rámci integrované sítě vytvořené pro tento účel, pokud není z naléhavých technických důvodů nutné dočasně použít jiné komunikační prostředky.
          6. Dovozní licence nebo rovnocenné doklady se vydávají v souladu s články 12 až 16.
          7. Příslušné orgány členských států Komisi oznámí jakýkoli případ zrušení již vydaných dovozních licencí nebo rovnocenných dokladů v důsledku odejmutí nebo zrušení odpovídající vývozní licence příslušnými orgány Ruské federace. Pokud však Komise a příslušné orgány členských států obdržely od příslušných orgánů Ruské federace informaci o odejmutí nebo zrušení vývozní licence až poté, co byly odpovídající výrobky dovezeny do Společenství, započítají se dotyčná množství do množstevního limitu stanoveného pro rok, v němž byly výrobky odeslány.
          Článek 5
          1. Jestliže má Komise informace o tom, že u výrobků vyjmenovaných v příloze I, které pocházejí z Ruské federace, byla provedena překládka, použita jiná dopravní trasa nebo jiný způsob dovozu do Společenství, kterým se obchází množstevní limity podle článku 2, a že je třeba učinit nezbytné úpravy, požádá o zahájení konzultací s cílem dosáhnout dohody o nezbytných úpravách odpovídajících množstevních limitů.
          2. Až do ukončení konzultací podle odstavce 1 může Komise požádat Ruskou federaci o přijetí nezbytných předběžných opatření pro zajištění toho, že bude možné uplatňovat množstevní limity dohodnuté po těchto konzultacích.
          3. Pokud Společenství a Ruská federace nedospějí k uspokojivému řešení a pokud Komise sdělí, že existují jasné důkazy o obcházení limitů, odečte Komise od množstevních limitů rovnocenný objem výrobků pocházejících z Ruské federace.
          Článek 6
          1. Vývozní licence (kterou vydají příslušné orgány Ruské federace) se vyžaduje u každé zásilky výrobků z oceli, které podléhají množstevním limitům stanoveným v příloze V až do výše uvedených limitů.
          2. Dovozce předloží originál vývozní licence za účelem vydání dovozní licence uvedené v článku 12.
          Článek 7
          1. Vývozní licence pro množstevní limity musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze II a mimo jiné potvrzovat, že množství dotyčného zboží bylo započteno do množstevního limitu stanoveného pro danou skupinu výrobků.
          2. Každá vývozní licence se vztahuje pouze na jednu skupinu výrobků vyjmenovaných v příloze I.
          Článek 8
          Vývozy se započítávají do množstevních limitů stanovených pro rok, ve kterém byly výrobky, na něž se vývozní licence vztahuje, odeslány ve smyslu čl. 2 odst. 3.
          Článek 9
          1. Vývozní licence uvedená v článku 6 může obsahovat řádně označená dodatečná vyhotovení. Vývozní licence a její dodatečná vyhotovení, jakož i osvědčení o původu a jeho dodatečná vyhotovení se vystavují v anglickém jazyce.
          2. Pokud jsou doklady uvedené v odstavci 1 vyplňovány rukou, musí být jednotlivé záznamy zapsány perem a hůlkovým písmem.
          3. Vývozní licence nebo rovnocenné doklady mají rozměry 210 × 297 mm. Použitý papír musí být bílý bezdřevý papír klížený pro psaní o hmotnosti nejméně 25 g/m2. Musí být opatřen pozadím s tištěným gilošovaným vzorem, na kterém jsou patrné jakékoli stopy padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.
          4. Příslušné orgány ve Společenství přijímají jako platný doklad pro účely dovozu v souladu s ustanoveními tohoto nařízení vždy pouze originál licence.
          5. Všechny vývozní licence nebo rovnocenné doklady se označují standardizovaným pořadovým číslem, ať už vytištěným či nikoli, které umožňuje jejich identifikaci. Toto číslo se skládá z těchto prvků:
          -  dvou písmen označujících zemi vývozu:
          RURuská federace
          -  dvou písmen označujících členský stát, který je zamýšleným místem určení:
          BEBelgieCZČeská republikaDKDánskoDENěmeckoEEEstonskoELŘeckoESŠpanělskoFRFrancieIEIrskoITItálieCYKyprLVLotyšskoLTLitvaLULucemburskoHUMaďarskoMTMaltaNLNizozemskoATRakouskoPLPolskoPTPortugalskoSISlovinskoSKSlovenskoFIFinskoSEŠvédskoGBSpojené království,
          -  jednomístného čísla označujícího kvótový rok, které odpovídá poslednímu číslu daného roku, např. "4" pro rok 2004,
          -  dvoumístného čísla označujícího vydávající úřad ve vyvážející zemi,
          -  pětimístného čísla jdoucího postupně od 00001 do 99999 přiděleného danému členskému státu určení.
          Článek 10
          Vývozní licenci lze vydat po odeslání výrobků, na které se vztahuje. V takových případech musí být označena poznámkou "issued retrospectively".
          Článek 11
          V případě krádeže, ztráty nebo zničení vývozní licence může vývozce požádat příslušný orgán, který doklad vydal, aby mu na základě vývozních dokladů, které vývozce vlastní, vystavil duplikát. Takto vydaný duplikát licence musí být označen poznámkou "duplicate".
          Duplikát je označen datem původní licence.
          Článek 12
          1. V rozsahu, v němž Komise podle článku 4 potvrdila, že je požadované množství v rámci dotyčného množstevního limitu dostupné, vystaví příslušné orgány členských států dovozní licenci, a to nejdéle do pěti pracovních dnů poté, co dovozce předloží originál příslušné vývozní licence. Originál musí být předložen nejpozději do 31. března roku následujícího po roce, v němž bylo odesláno zboží, na něž se licence vztahuje. Dovozní licence vydávají příslušné orgány kteréhokoli z členských států, bez ohledu na to, který členský stát je uveden na vývozní licenci, a to v rozsahu, v němž Komise podle článku 4 přílohy potvrdila, že je požadované množství v rámci dotyčného množstevního limitu dostupné.
          2. Dovozní licence jsou platné čtyři měsíce od data vystavení. Na základě řádně odůvodněné žádosti dovozce mohou příslušné orgány členského státu prodloužit dobu platnosti na další období nepřesahující čtyři měsíce.
          3. Dovozní licence se vyhotovují ve formě uvedené v příloze III a platí na celém celním území Společenství.
          4. Prohlášení nebo žádost podaná dovozcem s cílem získat dovozní licenci musí obsahovat:
          a) celé jméno a adresu vývozce;
          b) celé jméno a adresu dovozce;
          c) přesný popis zboží a kód(y) TARIC;
          d) zemi původu zboží;
          e) zemi odeslání;
          f) příslušnou skupinu výrobků a množství daných výrobků;
          g) čistou hmotnost podle položek TARIC;
          h) hodnotu produktu cif na hranici Společenství podle položek TARIC;
          i) informaci, zda jsou dotyčné výrobky druhé nebo snížené jakosti;
          j) případně data platby a dodání a kopii nákladního listu a kupní smlouvy;
          k) datum a číslo vývozní licence;
          l) jakýkoli interní kód používaný pro administrativní účely;
          m) datum a podpis dovozce.
          5. Dovozci nejsou povinni dovézt celé množství, na něž se vztahuje dovozní licence, v jediné zásilce.
          Článek 13
          Platnost dovozních licencí vydaných orgány členských států je podmíněna platností vývozních licencí a množstvím uvedeným na vývozních licencích vydaných příslušnými orgány Ruské federace, na jejichž základě byly dovozní licence vydány.
          Článek 14
          Příslušné orgány členských států vydávají dovozní licence či rovnocenné doklady v souladu s čl. 2 odst. 2 bez diskriminace jakémukoli dovozci ve Společenství, bez ohledu na jeho místo usazení ve Společenství, a aniž je dotčeno splnění ostatních podmínek vyžadovaných podle stávajících pravidel.
          Článek 15
          1. Pokud Komise zjistí, že celková množství, na něž se vztahují vývozní licencevydané Ruskou federací pro určitou skupinu výrobků, přesahují množstevní limity stanovené pro danou skupinu výrobků, neprodleně informuje příslušné orgány, které v členských státech vydávají licence, aby se další vydávání vývozních licencí pozastavilo. V takovém případě Komise neprodleně zahájí konzultace.
          2. Příslušné orgány členského státu odmítnou vydat dovozní licence pro ty výrobky pocházející z Ruské federace, na něž se nevztahují vývozní licence vydané v souladu s články 6 až 11.
          Článek 16
          1. Tiskopisy používané příslušnými orgány členských států pro vydávání dovozních licencí uvedených v článku 12 musí odpovídat vzoru dovozní licence uvedenému v příloze III.
          2. Tiskopisy dovozních licencí a výpisy z nich se vystavují ve dvojím vyhotovení, z nichž první, označené slovy "vyhotovení pro držitele " a číslem 1, se vydává žadateli a druhé, označené slovy "vyhotovení pro vydávající orgán" a číslem 2, si ponechává orgán, jenž licenci vydává. Pro správní účely mohou příslušné orgány k tiskopisu č. 2 připojit další vyhotovení.
          3. Tiskopisy se tisknou na bezdřevý bílý papír klížený pro psaní o hmotnosti mezi 55 a 65 g/m2. Velikost tiskopisů je 210 x 297 mm; vzdálenost mezi řádky činí 4,24 mm (šestinu palce); tuto úpravu je třeba přesně dodržovat. Obě strany vyhotovení č. 1, což je vlastní licence, musí být navíc opatřeny pozadím s červeně tištěným gilošovaným vzorem, na kterém jsou patrné jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.
          4. Odpovědnost za vytištění tiskopisů nesou členské státy. Tiskopisy mohou být rovněž tištěny v tiskárnách pověřených členským státem, ve kterém jsou usazeny. V takovém případě musí být na každém tiskopise uveden odkaz na pověření členským státem. Na každém tiskopise musí být uveden název a adresa tiskárny nebo značka umožňující její identifikaci.
          5. Každé vydané dovozní licenci nebo výpisu z ní přidělí příslušné orgány členského státu číslo vydání. Číslo dovozní licence se oznamuje Komisi, a to elektronicky v rámci integrované sítě vytvořené podle článku 4.
          6. Licence a výpisy se vyplňují v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků vydávajícího členského státu.
          7. V kolonce 10 příslušné orgány uvedou příslušnou skupinu výrobků z oceli.
          8. Označení vydávajících subjektů a orgánů provádějících odpočet se provádějí razítkem. Razítko vydávajícího orgánu však může být nahrazeno reliéfním tiskem v kombinaci s písmeny a číslicemi perforovanými nebo vytištěnými na licenci. K zapsání přiděleného množství použijí vydávající orgány jakýkoli způsob, který zabrání neoprávněné manipulaci s tímto údajem a znemožní vepsání dalších číslic či jiných záznamů.
          9. Rubová strana vyhotovení č. 1 a vyhotovení č. 2 obsahuje kolonku, do níž mohou celní orgány při vyřizování dovozních formalit nebo příslušné správní orgány při vystavování výpisu zapsat množství. Pokud prostor, jenž je na licenci nebo na výpise z ní vyhrazen pro zápisy, není dostačující, mohou příslušné orgány připojit jeden nebo více doplňkových listů s týmiž kolonkami jako na rubové straně vyhotovení č. 1 a č. 2 licence nebo výpisu z ní. Zapisující orgán své razítko umístí tak, aby jedna polovina byla na licenci nebo na výpise z ní a druhá na doplňkovém listu. Pokud se použije více než jeden doplňkový list, umístí se podobným způsobem další razítko přes každou novou a předchozí stranu.
          10. Vydané dovozní licence a výpisy, stejně jako záznamy a poznámky orgánů některého z členských států, mají ve všech ostatních členských státech stejný právní účinek jako doklady vydané a záznamy a poznámky učiněné orgány těchto členských států.
          11. Příslušné orgány dotyčných členských států mohou, je-li to nevyhnutelné, vyžadovat, aby byl obsah licencí či výpisů přeložen do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků daného členského státu.
          Článek 17
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2004.
          Za Radu
          P. van Geel
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 54.
          [3] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1989/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 5).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++

            
+++++ ANNEX 3 +++++

            
+++++ ANNEX 4 +++++

            
+++++ ANNEX 5 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.