Nařízení Rady (ES) č. 2269/2004 ze dne 20. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002, pokud jde o rybolovná práva na hlubinné druhy pro nové členské státy, které přistoupily v roce 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2269/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2269/2004
          ze dne 20. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002, pokud jde o rybolovná práva na hlubinné druhy pro nové členské státy, které přistoupily v roce 2004
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinska a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie [1] (dále jen "akt o přistoupení z roku 2003"), a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V aktu o přistoupení z roku 2003 nebyly v nařízení Rady (ES) č. 2340/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se pro roky 2003 a 2004 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb [2] učiněny žádné úpravy k přidělení rybolovných práv na hlubinné druhy novým členským státům. Je proto nutné přidělit tato rybolovná práva členským státům, které přistoupily v roce 2004, s přihlédnutím ke způsobům provozování rybolovné činnosti obdobným těm, které byly použity v roce 2002, aby mohli rybáři z těchto členských států pokračovat ve své činnosti.
          (2) Přidělení rybolovných práv by nemělo vést k tomu, aby byly úlovky dovoleně odlovené před 1. květnem 2004 odpočítávány z kvóty podle čl. 23 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [3], článku 5 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót [4], nebo článku 26 nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [5].
          (3) Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky [6], stanoví stropy pro výkon a kapacitu rybářských loďstev, která mohou provádět vykládku významných množství hlubinných druhů, a určuje referenční období pro stanovení těchto stropů, totiž období tří let před vstupem uvedeného nařízení v platnost. Je nutné, aby referenční období pro stanovení těchto stropů zahrnovalo poslední roky, a rybáři z nových členských států tak mohli pokračovat ve své činnosti.
          (4) Aby bylo možné použít nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002 na členské státy, které přistoupily roku 2004, ode dne přistoupení, je nezbytně nutné, aby bylo toto nařízení vstoupilo v platnost dnem 1. května 2004.
          (5) Nařízení (ES) č. 2340/2002 a (ES) č. 2347/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2340/2002 se mění takto:
          1. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 3a
          1. Úlovky odlovené mezi 1. lednem a 1. květnem 2004 plavidly členských států, které přistoupily v roce 2004, se odpočtou od kvót stanovených v příloze I.
          2. Členské státy uvedené v odstavci 1 oznámí Komisi nejpozdějí 15 dnů po dni vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie množství svých úlovků mezi 1. lednem a 1. květnem 2004."
          2. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 4a
          Ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93, článek 5 nařízení (ES) č. 847/96 a článek 26 nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [7] se nepoužijí na úlovky odlovené plavidly členských států, které přistoupily v roce 2004, před 1. květnem 2004 a které převyšují kvótu stanovenou v příloze I tohoto nařízení.
          3. Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          V článku 4 nařízení (ES) č. 2347/2002 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "3. Odchylně od odstavce 1 vypočtou členské státy, které přistoupily v roce 2004, souhrnný výkon a souhrnný výtlak svých plavidel, která v roce 2000, 2001 nebo 2002 vyložila na pevninu celkově více než 10 tun různých hlubinných druhů. Tyto souhrnné hodnoty jsou sděleny Komisi."
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2004.
          Za Radu
          P. van Geel
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 356, 31.12.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.
          [5] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [6] Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6.
          [7] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59."
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.