Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2270/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004
          ze dne 22. prosince 2004,
          kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb pro rybářská plavidla Společenství
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [1], a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 přijme Rada opatření nezbytná k zajištění přístupu do vod a ke zdrojům a k zajištění udržitelného provozování rybolovných činností s ohledem na dostupné vědecké poznatky.
          (2) Podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 je povinností Rady stanovit rybolovná práva na loviště nebo skupinu lovišť a přidělit je v souladu s předepsanými kritérii.
          (3) Nejnovější vědecké poznatky Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) o některých populacích ryb žijících hluboko v mořích ukazují, že tyto populace jsou loveny neudržitelným způsobem a že rybolovná práva na tyto populace by měla být snížena, aby se zajistila jejich udržitelná úroveň.
          (4) Podle dalších poznatků ICES je míra využívání druhu Hoplostethus atlanticus v oblasti ICES VII příliš vysoká. Z vědeckých poznatků dále vyplývá, že stav populace druhu Hoplostethus atlanticus se prudce snížil a že byly určeny oblasti, ve kterých se nacházejí ohrožená seskupení tohoto druhu. Je proto vhodné zakázat rybolov druhu Hoplostethus atlanticus v těchto oblastech.
          (5) Společenství je smluvní stranou Úmluvy o rybolovu v severovýchodním Atlantiku, která doporučila omezení intenzity rybolovu některých hlubinných druhů. Společenství by proto mělo toto doporučení provést.
          (6) Pro zajištění účinné správy kvót je třeba stanovit zvláštní podmínky, za kterých se provádějí rybolovné operace.
          (7) V souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót [2], je nezbytné určit, na jaké populace se vztahují různá opatření stanovená v uvedeném nařízení.
          (8) Z vědeckých poznatků ICES týkajících se většiny hlubinných druhů vyplývá, že je třeba snížit intenzitu rybolovu. Vzhledem k tomu, že neexistují zvláštní opatření omezující činnost plavidel lovících hlubinné druhy, je vhodné upravit dostupnou intenzitu tím, že se podle vědeckých poznatků upraví výkon a kapacita rybářského loďstva.
          (9) Opatření tohoto nařízení by měla být stanovena s odkazem na oblasti ICES, které jsou definovány v nařízení Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku [3] a na oblasti CECAF (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku), které jsou definovány v nařízení Rady (ES) č. 2597/95 ze dne 23. října 1995 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku [4].
          (10) Rybolovná práva by měla být využívána v souladu s právními předpisy Společenství v dané oblasti, a zejména s nařízením Komise (EHS) č. 1381/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel [5], nařízením Rady (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států [6], nařízením Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [7], nařízením Rady (ES) č. 88/98 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví některá technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu [8], nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu [9], a nařízením Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů [10].
          (11) Za účelem zajištění obživy rybářů Společenství je důležité tyto rybolovné oblasti otevřít od 1. ledna 2005. Vzhledem k naléhavosti této záležitosti je nezbytné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v části I bodě 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evropských společenství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení stanoví pro roky 2005 a 2006 roční rybolovná práva pro populace hlubinných druhů pro rybářské loďstvo Společenství v oblastech nacházejících se ve vodách Společenství a v některých vodách mimo Společenství, které podléhají omezením odlovu, a stanoví zvláštní podmínky, za nichž mohou být tato rybolovná práva využívána.
          Článek 2
          Definice
          1. Pro účely tohoto nařízení se "povolením k hlubinnému rybolovu" rozumí povolení uvedené v článku 3 nařízení (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky [11].
          2. Definice oblastí ICES jsou uvedeny v nařízení (EHS) č. 3880/91 a oblastí CECAF v nařízení (ES) č. 2597/95.
          Článek 3
          Stanovení rybolovných práv
          Rybolovná práva pro populace hlubinných druhů pro plavidla Společenství se stanoví podle přílohy.
          Článek 4
          Rozdělení mezi členské státy
          Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy uvedeným v příloze nejsou dotčeny
          a) výměny provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;
          b) přidělení provedená podle čl. 21 odst. 4 a čl. 32 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93 a čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002;
          c) dodatečné vykládky povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;
          d) převedená množství podle článku 4 nařízení (ES) č. 847/96;
          e) odpočty provedené podle článku 5 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002.
          Článek 5
          Pružnost kvóty
          Pro účely nařízení (ES) č. 847/96 se všechny kvóty v příloze tohoto nařízení považují za "analytické" kvóty.
          Opatření uvedená v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 se však na tyto kvóty nepoužijí.
          Článek 6
          Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
          Ryby z populací, na něž byla stanovena rybolovná práva tímto nařízením, mohou být uchovávány na palubě nebo vyloženy, pouze pokud byly odloveny plavidly členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána. Všechny vykládky se odečtou z kvóty.
          První pododstavec se nepoužije na úlovky odlovené v průběhu vědeckých výzkumů uskutečněných podle nařízení (ES) č. 850/98, které se z kvóty neodečítají.
          Článek 7
          Hoplostethus atlanticus
          1. Ochrannými oblastmi druhu Hoplostethus atlanticus se rozumějí tyto mořské oblasti:
          a) mořská oblast ohraničená loxodromami, které propojují tyto souřadnice:
          57° 00′ s. š., 11° 00′ z.d.
          57° 00′ s. š., 8° 30′ z.d.
          56° 23′ s. š., 8° 30′ z.d.
          55° 00′ s. š., 9° 38′ z.d.
          55° 00′ s. š., 11° 00′ z.d.
          57° 00′ s. š., 11° 00′ z.d.
          b) mořská oblast ohraničená loxodromami, které propojují tyto souřadnice:
          55° 30′ s.š., 15° 49′ z.d.
          53° 30′ s.š., 14° 11′ z.d.
          50° 30′ s.š., 14° 11′ z.d.
          50° 30′ s.š., 15° 49′ z.d.
          c) mořská oblast ohraničená loxodromami, které propojují tyto souřadnice:
          55° 00′ s.š., 13° 51′ z.d.
          55° 00′ s.š., 10° 37′ z.d.
          54° 15′ s.š., 10° 37′ z.d.
          53° 30′ s.š., 11° 50′ z.d.
          53° 30′ s.š., 13° 51′ z.d.
          Tyto souřadnice a odpovídající loxodromy a polohy plavidel musí být měřeny podle normy WGS84.
          2. Členské státy zajistí, aby plavidla mající povolení k hlubinnému rybolovu byla řádně sledována středisky sledování lovišť (FMC), která mají k dispozici systém pro zjišťování a zaznamenávání vstupu plavidel do oblastí vymezených v odstavci 1, průjezdu jimi a výstupu z nich.
          3. Plavidla mající povolení k hlubinnému rybolovu, která vstoupila do oblastí vymezených v odstavci 1, nesmějí uchovávat na palubě ani překládat žádné množství druhu Hoplostethus atlanticus ani nesmějí vykládat na pevninu žádné množství druhu Hoplostethus atlanticus na konci dotyčného rybářského výjezdu, pokud
          -  během průjezdu nejsou všechna lovná zařízení na palubě připevněna a uskladněna v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 20 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93,
          -  průměrná rychlost během průjezdu je menší než 8 uzlů.
          Článek 8
          Omezení intenzity a s tím spojené požadavky pro řízení populací
          Každý členský stát zajistí, aby intenzita rybolovu, měřená v kilowattdnech strávených mimo přístav, plavidly majícími povolení k hlubinnému rybolovu nepřekročila v roce 2005 90 % intenzity rybolovu jeho plavidel v roce 2003 při rybářských výjezdech s povolením k hlubinnému rybolovu, při kterých byly odloveny hlubinné druhy uvedené v přílohách I a II nařízení Rady (ES) č. 2347/2002, s výjimkou stříbrnice atlantské.
          Článek 9
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2004.
          Za Radu
          C. Veerman
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [2] Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 270, 13.11.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003.
          [5] Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 9.
          [6] Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1965/2001 (Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 23).
          [7] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          [8] Úř. věst. L 9, 15.1.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 812/2004 (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 12).
          [9] Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.
          [10] Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 602/2004 (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 30).
          [11] Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.