Nařízení Rady (ES) č. 2271/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2271/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2271/2004
          ze dne 22. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Je v zájmu Společenství úplně nebo částečně pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro určitý počet nových produktů, které nejsou uvedeny v příloze nařízení Rady (ES) č. 1255/96 ze dne 27. června 1996 ze dne o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu [1].
          (2) Ze seznamu v příloze uvedeného nařízení by měl být vyjmut určitý počet produktů, u nichž již není v zájmu Společenství pokračovat v pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku nebo u kterých je nutné změnit jejich popis s ohledem na technický vývoj produktů a ekonomické tendence na trhu.
          (3) Produkty, jejichž popis je nutné změnit v popisu, by měly být považovány za nové produkty.
          (4) Nařízení (EHS) č. 1255/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) S ohledem na to, že by se toto nařízení mělo používat od 1. ledna 2005, mělo by vstoupit v platnost okamžitě,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se mění takto:
          1. vkládají se produkty uvedené v příloze I tohoto nařízení;
          2. vypouštějí se produkty, jejichž kódy jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2004.
          Za Radu
          C. Veerman
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 158, 29.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1241/2004 (Úř. věst. L 238, 8.7.2004, s. 1).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++

            
+++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.