Nařízení Rady (ES) č. 2272/2004 ze dne 22. prosince 2004 o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2272/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2272/2004
          ze dne 22. prosince 2004
          o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          1. Stávající opatření
          (1) Po provedeném přezkumu před pozbytím platnosti uložila Rada nařízením (ES) č. 769/2002 [2] (dále jen "původní nařízení") konečné antidumpingové clo ve výši 3479 EUR za tunu z dovozu kumarinu kódu KN ex29322100 pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR").
          2. Žádost
          (2) Dne 24. února 2004 obdržela Komise žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, aby přezkoumala údajné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz kumarinu pocházejícího z ČLR (dále jen "žádost"). Žádost byla předložena Evropskou radou pro chemický průmysl (CEFIC) (dále jen "žadatel") jménem jediného výrobce ve Společenství.
          (3) Žádost obsahovala tvrzení, že po uložení antidumpingových opatření na dovoz kumarinu pocházejícího z ČLR došlo ke změně ve struktuře obchodu, což se projevuje podstatným zvýšením dovozů stejného výrobku z Indie a Thajska.
          (4) Tato změna ve struktuře obchodu vyplývá údajně z překládky kumarinu pocházejícího z ČLR přes Indii a Thajsko. Žadatel dále tvrdil, že pro tyto praktiky neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod kromě antidumpingových opatření uložených na dovoz kumarinu pocházejícího z ČLR.
          (5) Nakonec žadatel tvrdil, že nápravné účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dovoz kumarinu pocházejícího z ČLR jsou znehodnocovány, pokud jde o množství i ceny. Zdá se, že podstatné objemy dovozů kumarinu z Indie a Thajska nahradily dovozy kumarinu z ČLR. Navíc existují dostatečné důkazy o tom, že zvýšené dovozy jsou uskutečňovány za ceny značně nižší než je cena nezpůsobující újmu stanovená v šetření, které vedlo k uložení stávajících opatření, a že existuje dumping, pokud jde o běžné hodnoty, které byly dříve zjištěny pro kumarin pocházející z ČLR.
          3. Zahájení
          (6) Nařízením (ES) č. 661/2004 [3] (dále jen "zahajovací nařízení") zahájila Komise šetření údajného obcházení opatření uložených na dovoz kumarinu pocházejícího z ČLR dovozem kumarinu odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv, podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení a uložila celním orgánům, aby ode dne 9. dubna 2004 evidovaly dovozy kumarinu kódu KN ex29322100 (TARIC kódy 2932210011 a 2932210015) odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv.
          4. Šetření
          (7) O zahájení šetření Komise úředně informovala orgány ČLR, Indie a Thajska, výrobce/vývozce, známé dotčené dovozce ve Společenství a žadatele. Výrobcům/vývozcům v ČLR a Indii a rovněž dovozcům ve Společenství uvedeným v žádosti nebo známým Komisi ze šetření, které vedlo k uložení stávajících opatření, byly zaslány dotazníky (v Thajsku nebyli žádní známí výrobci). V zahajovacím nařízení byla stanovena lhůta, ve které se zúčastněné strany mohly písemně vyjádřit a požádat Komisi o slyšení. Všechny strany byly upozorněny, že nedostatečná spolupráce může vést k tomu, že bude použit článek 18 základního nařízení a závěry budou učiněny na základě dostupných údajů.
          (8) Odpověď na dotazník nepředložil žádný výrobce či vývozce v ČLR a Thajsku. V předepsaných lhůtách obdržela Komise odpovědi na dotazník od jednoho vyvážejícího výrobce v Indii a jednoho nezávislého dovozce ve Společenství. Komise provedla ověřovací návštěvu v závodu tohoto vyvážejícího výrobce v Indii:
          -  Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Nasik, Indie
          5. Období šetření
          (9) Období šetření zahrnovalo období od 1. dubna 2003 do 31. března 2004 (dále jen "OŠ"). Pro zkoumání změny ve struktuře obchodu byl proveden sběr dat od roku 2000 až do konce OŠ.
          B. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          1. Obecné úvahy/stupeň spolupráce
          a) Thajsko
          (10) V šetření nebyli známi a nespolupracovali žádní výrobci či vývozci kumarinu v Thajsku. Proto musely být závěry týkající se vývozu kumarinu odesílaného do Společenství z Thajska učiněny podle článku 18 základního nařízení na základě dostupných údajů. Na začátku šetření byly orgány Thajska informovány o důsledcích nedostatečné spolupráce stanovených v čl. 18 odst. 6 základního nařízení.
          b) Indie
          (11) V šetření spolupracoval jeden vyvážející výrobce v Indii, společnost Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Indie (dále jen "Atlas"), která během OŠ realizovala více než 90 % objemu a hodnoty celkových dovozů kumarinu z Indie.
          (12) Ve své odpovědi na dotazník společnost Atlas uvedla, že žádná z jejích spřízněných společností není přímo či nepřímo zapojena do obchodu a výroby kumarinu. Ověřovací návštěva však prokázala, že společnost Atlas má v Indii dvě spřízněné společnosti: Monolith Chemicals Pvt. Ltd. a Aims Impex Pvt. Ltd., které dovážejí do Indie kumarin pocházející z ČLR a potom prodávají dovezené výrobky společnosti Atlas.
          c) ČLR
          (13) Žádní výrobci či vývozci z Číny v šetření nespolupracovali.
          (14) Tyto společnosti byly jasně obeznámeny s tím, že nedostatečná spolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení. Rovněž byly informovány o důsledcích nedostatečné spolupráce.
          2. Dotyčný výrobek a obdobný výrobek
          (15) Výrobek dotčený údajným obcházením je podle definice v původním nařízení kumarin spadající v současné době pod kód KN ex29322100. Kumarin je bělavý krystalický prášek s charakteristickou vůní čerstvě posečeného sena. Používá se hlavně jako aroma a jako fixační přípravek při přípravě vonných látek, které potom slouží k výrobě čistících prostředků, kosmetiky a parfémů.
          (16) Kumarin lze vyrábět dvěma různými výrobními postupy: fenolovou cestou, která využívá Perkinovu reakci, a o-kreosolovou cestou, která využívá Raschingovu reakci. Kumarin vyráběný těmito dvěma postupy však má shodné fyzikální a chemické vlastnosti a shodné použití.
          (17) Na základě informací shromážděných během šetření od jediného spolupracujícího výrobce z Indie a vzhledem k nedostatečné spolupráci jiných výrobců z Indie a společností z Thajska a při neexistenci protidůkazů musí být učiněn závěr, že kumarin vyvážený do Společenství z ČLR a kumarin odesílaný z Indie a Thajska mají shodné základní fyzikální a chemické vlastnosti a stejné použití. Proto musí být podle čl. 1 odst. 4 základního nařízení považovány za obdobné výrobky.
          3. Změna ve struktuře obchodu
          (18) Podle uvedených informací vyplývá změna ve struktuře obchodu údajně z překládky přes Indii a Thajsko.
          Thajsko
          (19) Vzhledem k tomu, že žádná thajská společnost v šetření nespolupracovala, musely být vývozy z Thajska do Společenství stanoveny podle článku 18 základního nařízení na základě dostupných údajů. Proto se pro zjištění vývozních cen a objemů dovozu z Thajska použily údaje Eurostatu, které byly nejvhodnějšími dostupnými informacemi.
          (20) Dovozy kumarinu z Thajska se zvýšily z 0 tun v roce 2000 na 211 tun během OŠ. Tento dovoz z Thajska byl zahájen v říjnu 2001, několik měsíců po zahájení přezkumu před pozbytím platnosti ukončeného v roce 2002 (dále jen "předcházející šetření"), kdy nebylo možné vyloučit, že opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 600/96 ze dne 25. března 1996 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky [4] budou pokračovat. Podíl dovozů odesílaných z Thajska na celkovém objemu dovozů kumarinu do Společenství se zvýšil z 0 % v roce 2000 na 50 % během OŠ, zatímco podíl dovozů kumarinu z ČLR do Společenství zůstal během stejného období neměnný ve výši 7 %. Kromě toho čínské vývozní statistiky na úrovni kódu KN ukazují, že se během stejného období podstatně zvýšil vývoz kumarinu z ČLR do Thajska, a to z 1 tuny v roce 2000 na 270 tun během OŠ. Zjistilo se rovněž, že dovozy z Thajska do určité míry kompenzovaly snížení dovozů z ČLR, neboť opatření byla původně uložena nařízením (ES) č. 600/96.
          (21) Při absenci spolupráce a protidůkazů se dospělo k závěru, že od roku 2000 do OŠ došlo ve struktuře obchodu mezi ČLR, Thajskem a Společenstvím ke změně, která vyplývala z překládky kumarinu pocházejícího z ČLR přes Thajsko.
          Indie
          (22) Podíl dovozů odesílaných z Indie na celkovém objemu dovozů kumarinu do Společenství se zvýšil z 11 % v roce 2000 na 35 % během OŠ, zatímco podíl dovozů kumarinu z ČLR do Společenství zůstal během stejného období neměnný ve výši 7 %. Kromě toho čínské vývozní statistiky na úrovni kódu KN ukazují, že se během stejného období podstatně zvýšil vývoz kumarinu z ČLR do Indie, a to z 88 tun v roce 2000 na 687 tun během OŠ. Zjistilo se rovněž, že dovozy z Indie do určité míry kompenzovaly snížení dovozů z ČLR, neboť opatření byla původně uložena nařízením (ES) č. 600/96.
          a) Spolupracující vyvážející výrobce do Indie
          (23) Atlas podstatně a trvale zvýšil vývoz do Společenství ze 100 [5] ve finančním roce 2000/2001 [6] na 1957 v OŠ. Během stejného období zvýšil Atlas podstatně nákup kumarinu pocházejícího z ČLR ze 100 ve finančním roce 2000/2001 na 1411 v OŠ. Z toho lze tudíž vyvodit závěr, že Atlas se rozhodl dovážet kumarin čínského původu a po mírné úpravě jej znovu vyvážet do Společenství, čímž výrazně zvýšil svůj podíl dovozů odesílaných z Indie do Společenství.
          b) Nedostatečně spolupracující společnosti
          (24) V žádosti je uveden ještě jeden výrobce v Indii. Pokud jde o tuto nedostatečně spolupracující společnost a případně další výrobce, kteří mohou existovat, ale kteří se rozhodli nespolupracovat, musel být jejich objem a hodnota vývozu stanovena podle článku 18 základního nařízení na základě dostupných údajů. Proto byly pro zjištění vývozních cen a množství těchto nespolupracujících společností použity údaje Eurostatu, které byly nejvhodnějšími dostupnými informacemi. Na tomto základě bylo zjištěno, že dovozy z těchto nedostatečně spolupracujících společností mírně poklesly. Navíc je třeba podotknout, že dovozy z nedostatečně spolupracujících společností představovaly během OŠ pouze 4-7 % [7] objemu a hodnoty celkových dovozů kumarinu z Indie. Vzhledem k nedostatečné spolupráci a malému tržnímu podílu nedostatečně spolupracujících společností bylo shledáno, že dostupné údaje o nedostatečně spolupracujících společnostech nebyly takové, aby znehodnotily závěr o změně ve struktuře obchodu
          c) Závěr týkající se Indie
          (25) Na základě uvedených závěrů je konstatováno, že od roku 2000 do OŠ došlo ve struktuře obchodu mezi Indií, ČLR a Společenstvím ke změně vyplývají ze zpětného vývozu a mírné úpravy kumarinu pocházejícího z ČLR přes Indii uvedenou nespolupracující společností a z překládky kumarinu pocházejícího z ČLR přes Indii nespolupracujícími společnostmi.
          4. Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod
          Thajsko
          (26) Pokud jde o dovozy z Thajska, dospělo se vzhledem k nedostatečné spolupráci a při neexistenci protidůkazů k závěru, že pokud byly dovozy zahájeny několik měsíců po zahájení předchozího šetření, pravděpodobně v očekávání obnoveného uložení stávajících antidumpingových opatření, vyplývala změna ve struktuře obchodu spíše z existence antidumpingových opatření než z jiného hospodářského důvodu nebo dostatečného opodstatnění ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení.
          Indie
          (27) U spolupracujícího vyvážejícího výrobce v Indii, společnosti Atlas, bylo zjištěno, že dovážela kumarin vyrobený o-kreosolovou cestou z ČLR prostřednictvím dvou spřízněných indických společností. Ve společnosti Atlas byl dovezený výrobek dále čištěn a tento čištěný kumarin byl potom vyvážen zpět do Společenství. Během OŠ představoval objem kumarinu zpracovaného tímto způsobem 75 % [8] celkového objemu výroby společnosti Atlas. Zbývající objem 25 % [0] představoval skutečnou výrobu kumarinu fenolovou cestou v Indii. Protože kód KN deklarovaný pro kumarin dovážený z ČLR a kód deklarovaný pro dále čištěný kumarin zpětně vyvážený společností Atlas do Společenství jsou shodné, dospělo se k závěru, že oba výrobky jsou shodné, a výrobek zpětně vyvážený do Společenství si proto zachovává svůj čínský původ.
          (28) Atlas tvrdil, že kód KN je pouze indikativní prvek pro zjištění původu výrobku a že další čištění kumarinu je třeba považovat za poslední podstatné zpracování v podniku vybavenému k tomuto účelu, které vede k výrobě nového výrobku. Podle názoru Atlasu má proto kumarin, který společnost dále čistila, indický původ.
          (29) Bylo zjištěno, že další čištění kumarinu, který je již vhodný pro kosmetický průmysl, nemění původ kumarinu.
          (30) Navíc šetření ukázalo, že náklady na další čištění kumarinu nebyly vysoké, a proto se dospělo k závěru, že tento postup představuje pouze mírnou úpravu kumarinu, která má zlepšit jeho čistotu, a nikoliv výrobu nového výrobku. Dále čištěný kumarin spadá ve skutečnosti pod definici dotyčného výrobku. Proti tomu neměl Atlas námitky.
          (31) Atlas rovněž namítl, že při posuzování, zda je toto zpracování třeba považovat za podstatné, je nutno hodnotu kumarinu dovezeného z ČLR, která se ztratí v procesu dalšího čištění, považovat za náklady vzniklé procesem čištění. Hodnota kumarinu ztracená v procesu čištění se však projeví v okamžiku, když se kumarin kupuje. Proto ji nelze považovat za náklady vzniklé samotným procesem čištění.
          (32) Tato společnost rovněž uvedla, že hlavním důvodem pro vývoz kumarinu pocházejícího z ČLR, byla nejistota způsobená rizikem stávek v Indii. Avšak i když bylo riziko stávek jako takové pokládáno za možné zdůvodnění rozhodnutí společnosti, stávky mohou ovlivnit jak výrobní procesy používané ve společnosti Atlas, tj. výrobu indického kumarinu fenolovou cestou a čištění kumarinu vyrobeného o-kresolovou cestou pocházejícího z ČLR. Stávky se proto nejeví jako dostatečné opodstatnění skutečnosti, že podíl kumarinu pocházejícího z ČLR a používaného ve výrobním procesu společnosti Atlas se zvýšil z cca 25 % v roce 2000 na více než 70 % během OŠ [0].
          (33) Dospělo se proto k závěru, že změna ve struktuře obchodu vyplývá spíše z existence antidumpingových opatření než z jakéhokoliv dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení.
          (34) Pokud jde o nedostatečně spolupracující společnosti v Indii, jejich vývoz po finančním roce 2001/2002 poklesl, neboť společnost Atlas výrazně zvýšila svůj podíl na trhu, ale jelikož se jedná pouze o malé množství, závěr o změně ve struktuře obchodu to nijak neovlivňuje.
          5. Maření nápravných účinků cla, pokud jde o ceny a/nebo množství obdobných výrobků
          Thajsko
          (35) Na základě uvedené analýzy obchodního toku bylo zjištěno, že změna ve struktuře dovozů do Společenství souvisí s faktem, že byla zavedena antidumpingová opatření. Zatímco do října 2001 na trhu Společenství chyběly dovozy deklarované jako pocházející z Thajska, během OŠ dosáhly 211 tun. Tento objem představoval 30,7 % spotřeby Společenství během OŠ v předchozím šetření.
          (36) Šetření prokázalo, že průměrné ceny dovozů z Thajska byly ještě nižší než ceny dovozů z ČLR v předchozím šetření, a tedy nižší než ceny výrobního odvětví ve Společenství. Průměrné ceny dovozů z Thajska byly rovněž o 20 % nižší než čínské vývozní ceny během OŠ v tomto šetření.
          (37) Na základě výše uvedeného byl vyvozen závěr, že pokud jde o množství a ceny obdobných výrobků, byly nápravné účinky antidumpingových opatření znehodnocovány změnou v obchodních tocích společně s nezvykle nízkými cenami vývozů z Indie.
          Indie
          (38) Na základě uvedené analýzy obchodního toku bylo zjištěno, že změna ve struktuře dovozů do Společenství souvisí s faktem, že byla zavedena antidumpingová opatření. Zatímco v roce 2000 představovaly dovozy odesílané z Indie pouze 11 % celkového objemu dovozů kumarinu do Společenství, během OŠ dosáhly 35 %. Tento objem představoval 18-22 % [9] spotřeby Společenství během OŠ v předchozím šetření.
          (39) Šetření ukázalo, že průměrné ceny dovozů z Indie byly ještě nižší než ceny dovozů z ČLR v předchozím šetření, a tedy nižší než ceny výrobního odvětví ve Společenství. Průměrné ceny dovozů z Thajska byly rovněž o 14 % nižší než čínské vývozní ceny během OŠ v tomto šetření.
          (40) Na základě výše uvedeného byl vyvozen závěr, že pokud jde o množství a ceny obdobných výrobků, byly nápravné účinky antidumpingových opatření znehodnocovány změnou v obchodních tocích společně s nezvykle nízkými cenami vývozů z Indie.
          (41) Atlas tvrdil, že je nepřiměřené porovnávat čínské vývozní ceny s cenami ve Společenství v roce 1994 (tj. OŠ použité k šetření, které vedlo k uložení původních opatření v roce 1996) s indickými vývozními cenami na stejném trhu dnes, neboť mezi těmito OŠ uplynulo 10 let.
          (42) Ve skutečnosti však byly ceny porovnány s čínskými vývozními cenami určenými v OŠ přezkumu před pozbytím platnosti, které skončilo v roce 2002.
          6. Důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty, které byly dříve zjištěny pro obdobné nebo stejné výrobky
          Thajsko
          (43) Pro účely zjištění, zda existují důkazy o dumpingu, pokud jde o dotčený výrobek vyvážený během OŠ do Společenství z Thajska, byly podle článku 18 základního nařízení použity údaje Eurostatu.
          (44) Čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty, které byly dříve zjištěny pro obdobné nebo stejné výrobky.
          (45) Pro účely spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou bylo ve formě úprav náležitě přihlédnuto k rozdílům, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení, pokud jde o náklady na dopravu a pojištění, na základě dostupných údajů, tj. údajů uvedených v žádosti podle článku 18 základního nařízení.
          (46) Srovnání váženého průměru běžné hodnoty zjištěné v předchozím šetření a váženého průměru vývozních cen během OŠ tohoto šetření, vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla podle čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení, prokázalo dumping dovozů kumarinu do Společenství z Thajska. Zjištěné dumpingové rozpětí vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla bylo více než 100 %.
          Indie
          (47) Pro účely zjištění, zda existují důkazy o dumpingu, pokud jde o dotyčný výrobek vyvážený během OŠ do Společenství z Indie, byly použity vývozní ceny poskytnuté indickým spolupracujícím výrobcem a pro nedostatečně spolupracující společnosti údaje Eurostatu podle článku 18 základního nařízení.
          a) Spolupracující vyvážející výrobce
          (48) Pro účely spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou společnosti Atlas bylo ve formě úprav náležitě přihlédnuto k rozdílům, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení na základě dostupných údajů, které poskytla společnost Atlas, pokud jde o náklady na dopravu, pojištění, manipulaci a vedlejší náklady, balení a přepočty měn.
          (49) Srovnání váženého průměru běžné hodnoty zjištěné v předchozím šetření a váženého průměru vývozních cen během OŠ tohoto šetření, vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla podle čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení, prokázalo dumping dovozů kumarinu odesílaných ze společnosti Atlas. Zjištěné dumpingové rozpětí vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla bylo více než 80 %.
          (50) Atlas tvrdil, že porovnání vážené průměrné běžné hodnoty určené v předcházejícím šetření a váženého průměru vývozních cen během OŠ tohoto šetření vede k nesprávným závěrům, neboť časový rozdíl mezi OŠ těchto dvou šetření je deset let.
          (51) Komise však použila údaje pro váženou průměrnou běžnou hodnotu z přezkumu před pozbytím platnosti, které skončilo v roce 2002, časový rozdíl mezi OŠ obou šetření je proto pouze dva roky. To je v souladu s požadavky uvedenými v čl. 13 odst. 1 základního nařízení.
          b) Nedostatečně spolupracující společnosti
          (52) Pro účely spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou bylo ve formě úprav náležitě přihlédnuto k rozdílům, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení na základě dostupných údajů, které poskytla společnost Atlas, pokud jde o náklady na dopravu, pojištění, manipulaci a vedlejší náklady, balení a přepočty měn.
          (53) Srovnání váženého průměru běžné hodnoty zjištěné v předchozím šetření a váženého průměru vývozních cen během OŠ tohoto šetření, vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla podle čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení, prokázalo dumping dovozů kumarinu do Společenství z nedostatečně spolupracujících společností v Indii. Zjištěné dumpingové rozpětí vyjádřené v procentech ceny CIF (náklady, pojištění a přepravné) na hranici Společenství před zaplacením cla bylo více než 60 %.
          C. OPATŘENÍ
          (54) Z pohledu shora uvedeného zjištění obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měla být stávající antidumpingová opatření týkající se dovozu dotyčného výrobku pocházejícího z ČLR rozšířena na shodný výrobek odesílaný z Indie a Thajska bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Indie nebo Thajska nebo nikoliv.
          (55) Rozšířené clo by mělo být použito ve výši stanovené v čl. 1 odst. 2 původního nařízení.
          (56) Podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, ve kterých se stanoví, že rozšířená opatření se uplatní na evidované dovozy se stejným datem celní evidence, antidumpingové clo by se mělo vybírat z dovozu kumarinu odesílaného z Indie a Thajska, který vstoupil do Společenství na základě evidence uložené původním nařízením. Vzhledem k zaměnitelnosti výrobku a konkrétním okolnostem tohoto případu nebylo možné s určitostí oddělit transakce související s kumarinem skutečně vyrobeným v Indii od transakcí spojených s kumarinem dováženým z Číny, který byl dále čištěn a následně vyvážen do Společenství. Výběr rozšířeného antidumpingového cla z dovozu kumarinu odesílaného z Indie nelze proto zpětně uplatnit na dovozy kumarinu vyvážené společností Atlas během období evidence.
          D. ŽÁDOST O VÝJIMKU Z CELNÍ EVIDENCE NEBO ROZŠÍŘENÍ CLA
          (57) Jediný spolupracující vývozce, společnost Atlas, podal žádost o výjimku z celní evidence a předpokládaného rozšíření antidumpingových opatření podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení.
          (58) Šetření prokázalo, že společnost Atlas obcházela platná antidumpingová opatření vývozem kumarinu pocházejícího z ČLR po jeho mírné úpravě. Bylo rovněž zjištěno, že Atlas vyvážel do Společenství kumarin skutečně vyrobený v Indii fenolovou cestou (viz bod odůvodnění 27). Podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení skutečnost, že Atlas se podílel na praktikách obcházení, jej zbavuje způsobilosti získat výjimku.
          E. ZÁVAZEK
          (59) Vzhledem k zaměnitelnosti výrobku a potížím, které měla společnost Atlas v OŠ s rozlišováním výrobků vyrobených v Indii fenolovou cestou a kumarinu čínského původu, který byl čištěn a vyvážen zpět do Společenství, se výjimečně považuje za vhodné přijmout závazek společnosti Atlas, že bude do Společenství prodávat kumarin skutečně vyrobený v Indii v omezeném množství, jež odpovídá množství tohoto výrobku prodaného do Společenství v OŠ. Kumarin prodaný podle tohoto závazku by nepodléhal platbě rozšířeného cla.
          (60) Tento závazek společnosti Atlas může Komise přijmout svým rozhodnutím.
          (61) V této souvislosti se Atlas zavázal poskytovat Komisi pravidelné a podrobné údaje o svých vývozech do Společenství, aby mohla Komise účinně tento závazek kontrolovat.
          (62) Aby mohla Komise účinně kontrolovat dodržování závazku této společnosti, při předkládání žádostí o propuštění do volného oběhu příslušnému celnímu orgánu je třeba osvobození od antidumpingového cla dále podmínit předložením obchodní faktury, která obsahuje alespoň náležitosti uvedené v příloze. Tato úroveň údajů je rovněž nutná k tomu, aby mohly celní orgány s dostatečnou přesností určit, zda je zásilka shodná s obchodními doklady. Nebude-li tato faktura předložena nebo nebude-li odpovídat výrobku předloženému celním orgánům, bude splatná příslušná sazba antidumpingového cla.
          Vzhledem k shora uvedenému lze nabídku závazku považovat za přijatelnou a dotčená společnost byla informována o základních skutečnostech, kritériích a povinnostech, na kterých jeho přijetí závisí.
          (63) Pokud Atlas závazek poruší nebo se ukáže-li se, že je závazek jinak nesplnitelný, může Komise jeho přijetí zrušit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu kódu KN ex29322100 pocházejícího z Čínské lidové republiky se rozšiřuje na dovoz kumarinu kódu KN ex29322100 odesílaného z Indie nebo Thajska, ať již je prohlášen za pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv (kódy TARIC 2932210011 a 2932210015).
          2. Rozšířené clo podle odstavce 1 tohoto článku se vybírá z celně evidovaných dovozů v souladu s článkem 2 nařízení Komise (ES) č. 661/2004 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 s výjimkou zboží vyváženého společností Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik-Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, Indie (doplňkový kód TARIC A579).
          3. Bez ohledu na odstavec 1 se konečné antidumpingové clo nepoužije na dovozy propuštěné do volného oběhu podle článku 2.
          4. Použijí se platné celní předpisy.
          Článek 2
          1. Dovážené zboží přihlášené k propuštění do volného oběhu se osvobozuje od antidumpingového cla uloženého v článku 1, pokud je vyrobené společnostmi, jejichž závazek přijala Komise a jejichž jména jsou uvedena v příslušném rozhodnutí Komise, které se průběžně mění, a jež bylo dovezeno v souladu s uvedeným rozhodnutím.
          2. Dovozy uvedené v odstavci 1 se osvobozují od antidumpingového cla za podmínky, že
          a) celním orgánům členských států je při předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu předložena obchodní faktura, která obsahuje alespoň náležitosti uvedené v příloze, a
          b) zboží přihlášené a předložené k celnímu řízení odpovídá přesně popisu v obchodní faktuře.
          Článek 3
          1. Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Společenství a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování žadatele. Žádost musí být zaslána na tuto adresu:
          European Commission
          Directorate-General for Trade
          Directorate B
          Office: J-79 05/17
          B - 1049 Brussels
          Fax (32 2) 295 65 05
          Telex COMEU B 21877.
          2. Po konzultaci s poradním výborem může Komise rozhodnutím osvobodit od cla rozšířeného podle čl. 1 odst. 1 dovozy od společností, které podají žádost.
          Článek 4
          Celním orgánům se ukládá, aby ukončily evidenci dovozů zavedenou podle článku 2 nařízení Komise (ES) č. 661/2004.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2004.
          Za Radu
          C. Veerman
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1854/2003 (Úř. věst. L 272, 23.10.2003, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 99.
          [4] Úř. věst. L 86, 4.4.1996, s. 1.
          [5] Z důvodu ochrany důvěrných údajů jsou údaje v tomto odstavci indexovány.
          [6] Zahrnuje období od 1. dubna jednoho roku do 31. března následujícího roku.
          [7] Z důvodu ochrany důvěrných údajů je uvedeno rozmezí.
          [8] Z důvodu ochrany důvěrných údajů nejsou uvedeny přesné údaje.
          [0] Z důvodu ochrany důvěrných údajů nejsou uvedeny přesné údaje.
          [0] Z důvodu ochrany důvěrných údajů nejsou uvedeny přesné údaje.
          [9] Z důvodu ochrany důvěrných údajů je uvedeno rozmezí.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.