Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2273/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2273/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2273/2004
          ze dne 22. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
          s ohledem na stanovisko Účetního dvora [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Přistoupení 10 nových členských států se uskutečnilo dne 1. května 2004.
          (2) V úvahu by se navíc měla vzít možnost dalších přistoupení.
          (3) Společenství poskytla a zaručila úvěry pro přistupující země nebo pro projekty v těchto zemích uskutečňované. Tyto úvěry a záruky jsou v současné době kryty záručním fondem a po dni přistoupení zůstávají nesplacené nebo v platnosti. Od uvedeného dne přestávají spadat mezi vnější činnost Společenství a měly by proto být kryty přímo ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a nikoli ze záručního fondu.
          (4) Evropská investiční banka by měla sdělit Komisi výši nesplacených operací zaručených Společenstvím v nových členských státech ke dni přistoupení.
          (5) Komise ve své zprávě vypracované v souladu s článkem 9 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94 ze dne 31. října 1994, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy [2], dochází k závěru, že není nutné měnit žádné parametry záručního fondu z důvodu rozšíření Evropské unie.
          (6) Vzhledem k množství informací nezbytných k vypracování výroční zprávy podle článku 7 nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94 a ke složitosti postupů, které musí být provedeny před předložením této zprávy, by měla být prodloužena lhůta pro její přípravu.
          (7) Nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Smlouvy nestanoví jiné pravomoci k přijetí tohoto nařízení, než jsou pravomoci na základě článku 308 Smlouvy o ES a článku 203 Smlouvy o Euratomu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94 se mění takto:
          1. V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Všechny operace prováděné ve prospěch třetí země nebo za účelem financování projektů ve třetí zemi spadají mimo oblast působnosti tohoto nařízení ode dne, kdy daná země přistoupí k Evropské unii."
          2. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 3a
          Po přistoupení nových členských států k Evropské unii se cílová částka sníží o částku vypočítanou na základě operací uvedených v čl. 1 třetím pododstavci.
          Pro výpočet výše snížení se použije u operací nesplacených ke dni přistoupení procentní sazba podle čl. 3 druhého pododstavce použitelná k uvedenému dni.
          Přebytek se vrací do zvláštní položky ve výkazu příjmů v souhrnném rozpočtu Evropské unie."
          3. V článku 7 se datum "31. března" nahrazuje datem "31. května".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2004.
          Za Radu
          C. Veerman
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. C 19, 23.1.2004, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1149/1999 (Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.