Nařízení Komise (ES) č. 2278/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2278/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2278/2004
          ze dne 30. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2759/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období [1], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 26 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [2], ve znění nařízení (ES) č. 1783/2003 [3], obsahuje některá ustanovení, jež nejsou přímo použitelná na přijímající země podle nařízení (ES) č. 1268/1999. Na článek 26 již proto nemůže být odkazováno v článku 3 nařízení Komise (ES) č. 2759/1999 [4]. Čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2759/1999 by proto měl obsahovat zvláštní ustanovení, která zohlední situaci s ohledem na kandidátské země.
          (2) Článek 8 nařízení (ES) č. 1268/1999 se týká výše příspěvku Společenství a míry podpory. Odstavec 2 tohoto článku zvyšuje limit podpory z veřejných prostředků na investice do zemědělského majetku, mj. na investice mladých zemědělců a/nebo investice v horských oblastech. Tyto pojmy by měly být definovány v souladu s principy používanými v členských státech.
          (3) Nařízení (ES) č. 2759/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělské struktury a rozvoj venkova,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2759/1999 se mění takto:
          1. V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Podporu lze poskytnout pro finanční investice uvedené v článku 25 nařízení (ES) č. 1257/1999 týkajícího se zlepšení zpracovávání a uvádění na trh zemědělských produktů včetně produktů rybolovu zahrnutých v příloze I Smlouvy. Zemědělské produkty, s výjimkou produktů rybolovu, musí pocházet z kandidátských zemí nebo ze Společenství. Finanční investice na maloobchodní úrovni jsou z podpory vyloučeny.
          Podpora se poskytuje osobám, které nakonec nesou náklady spojené s investicemi do podniků splňujících podmínky uvedené v čl. 2 odst. 2 první a druhé odrážce uvedeného nařízení.
          Pokud však jsou krátce před obdržením žádosti nově zavedeny minimální normy acquis communautaire, pokud jde o životní prostředí, hygienu a životní podmínky zvířat, je rozhodnutí poskytnout podporu podmíněno dodržováním těchto nových norem dotyčným podnikem na konci období investování."
          2. V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
          "4. Pro uplatňování čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1268/1999 se:
          a) "mladým zemědělcem" rozumí zemědělec, který je v okamžiku, kdy se rozhoduje o poskytnutí podpory, mladší 40 let a má odpovídající odborné znalosti a způsobilost;
          b) "horskými oblastmi" rozumí horské oblasti podle definice v čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1257/1999;
          c) "veřejnou podporou" rozumí veškerá podpora bez ohledu na to, zda je poskytována v rámci programu."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2004.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2008/2004 (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 12–13).
          [2] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 70.
          [4] Úř. věst. L 331, 23.12.1999, s. 51. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 775/2003 (Úř. věst. L 112, 6.5.2003, s. 9).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.