Nařízení Komise (ES) č. 2279/2004 ze dne 30. prosince 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2279/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2279/2004
          ze dne 30. prosince 2004,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o celní kvóty Společenství a referenční množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutím ze dne 22. prosince 2004 [2] uzavřela Rada dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy Západního břehu Jordánu a pásma Gazy o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení protokolů 1 a 2 k prozatímní dohodě o přidružení mezi ES a palestinskou samosprávou. Tato nová dohoda se provede ode dne 1. ledna 2005.
          (2) Nový protokol č. 1, týkající se ujednání, která se použijí na dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství, dále jen "nový protokol č. 1", stanoví nové celní koncese a změny stávajících koncesí stanovených v nařízení (ES) č. 747/2001, z nichž některé spadají do rámce celních kvót Společenství a referenčních množství.
          (3) Pro provedení celních koncesí podle nového protokolu č. 1 je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 747/2001.
          (4) Pro účely výpočtu celních kvót a referenčních množství v prvním roce použití by se mělo stanovit, že v případech, kdy kvótové období nebo období platnosti referenčního množství začne přede dnem provedení nové dohody, se objem celní kvóty nebo referenčního množství sníží úměrně k té části období, která již uplynula před tímto dnem.
          (5) S cílem usnadnit správu určitých stávajících celních kvót a referenčních množství stanovených v nařízení (ES) č. 747/2001 by se měla množství dovezená v rámci těchto kvót a referenčních množství zohlednit při uplatňování opatření otevřených v souladu s nařízením (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.
          (6) V souladu s novým protokolem č. 1 by se celní kvóty pro určité produkty měly zvýšit dvojnásobně.
          (7) Jelikož se mají ustanovení tohoto nařízení použít ode dne provedení nové dohody, je vhodné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha VIII nařízení (ES) č. 747/2001 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Pro kvótové období a období platnosti referenčního množství, která jsou ke dni 1. ledna 2005 stále otevřená, se množství, která byla podle nařízení (ES) č. 747/2001 dána do volného oběhu ve Společenství v rámci celní kvóty a referenčních množství pod pořadovými čísly 09.1381, 18.0310, 18.0340 a 18.0380, zohlední při zaúčtování celní kvóty a referenčních množství stanovených v příloze VIII nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. prosince 2004.
          Za Komisi
          László Kovács
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2256/2004 (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 24).
          [2] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.