Směrnice Komise 2005/5/ES ze dne 26. ledna 2005, kterou se mění směrnice 2002/26/ES, pokud jde o metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravináchText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/5/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/5/ES
          ze dne 26. ledna 2005,
          kterou se mění směrnice 2002/26/ES, pokud jde o metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 85/591/EHS ze dne 20. prosince 1985 o zavedení metod Společenství pro odběr vzorků a analýzu pro sledování potravin určených k lidské spotřebě [1], a zejména na článek 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách [2], stanoví maximální limity pro ochratoxin A v pražených kávových zrnech, mleté pražené kávě, rozpustné kávě, ve víně a hroznové šťávě.
          (2) Odběr vzorků má rozhodující vliv na přesnost stanovení množství ochratoxinu A. Směrnice Komise 2002/26/ES ze dne 13. března 2002, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství ochratoxinu A v potravinách [3], by měla obsahovat ustanovení o pražených kávových zrnech, mleté pražené kávě, rozpustné kávě, vínu a hroznové šťávě.
          (3) Směrnice 2002/26/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.
          (4) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha I směrnice 2002/26/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 12 měsíců od jejího vstupu v platnost. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 26. ledna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 50. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 78/2005 (Úř. věst. L 16, 20.1.2005, s. 43).
          [3] Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 38. Směrnice ve znění směrnice 2004/43/ES (Úř. věst. L 113, 20.4.2004, s. 14).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I směrnice 2002/26/ES se mění takto:
          a) Body 4.3, 4.4 a 4.5 se nahrazují tímto:
          "4.3. Obecný přehled postupu odběru vzorků u obilovin, sušených hroznů révy vinné a pražené kávy
          TABULKA 1:
          Rozdělení šarží na části šarže v závislosti na produktu a hmotnosti šarže
          Komodita | Hmotnost šarže (tuny) | Hmotnost nebo počet částí šarže | Počet dílčích vzorků | Hmotnost souhrnného vzorku (kg) |
          Obiloviny a výrobky z obilovin | ≥ 1500 | 500 tun | 100 | 10 |
          > 300 a < 1500 | 3 části šarže | 100 | 10 |
          ≥ 50 a ≤ 300 | 100 tun | 100 | 10 |
          < 50 | — | 3–100 [1] | 1–10 |
          Sušené hrozny révy vinné (korintky, rozinky a sultánky) | ≥ 15 | 15–30 tun | 100 | 10 |
          < 15 | — | 10–100 [2] | 1–10 |
          Pražená kávová zrna, mletá pražená káva a rozpustná káva | ≥ 15 | 15–30 tun | 100 | 10 |
          < 15 | — | 10–100 [2] | 1–10 |
          4.4. Postup odběru vzorků pro obiloviny a výrobky z obilovin (šarže ≥ 50 tun) a pro pražená kávová zrna, mletou praženou kávu, rozpustnou kávu, sušené hrozny révy vinné (šarže ≥ 15 tun)
          - Pokud lze část šarže fyzicky oddělit, musí být každá šarže fyzicky rozdělena na části šarže podle tabulky 1. Vzhledem k tomu, že hmotnost šarže není vždy přesným násobkem hmotností částí šarží, může hmotnost části šarže překročit uvedenou hodnotu nejvýše o 20 %.
          - Každá část šarže musí být vzorkována samostatně.
          - Počet dílčích vzorků: 100.
          - Hmotnost souhrnného vzorku = 10 kg.
          - Pokud není možné použít výše uvedenou metodu odběru vzorků z důvodu hospodářských důsledků vyplývajících z poškození šarže (kvůli formě obalu, způsobu přepravy atd.), může být použita alternativní metoda odběru vzorků za předpokladu, že je co nejreprezentativnější a je v úplnosti popsána a dokumentována.
          4.5. Pokyny pro odběr vzorků obilovin a výrobků z obilovin (šarže < 50 tun) a pražených kávových zrn, mleté pražené kávy, rozpustné kávy, sušených hroznů révy vinné (šarže < 15 tun)
          U šarží obilovin do 50 tun a šarží pražených kávových zrn, mleté pražené kávy, rozpustné kávy a sušených hroznů révy vinné do 15 tun může být v závislosti na hmotnosti šarže použit plán odběru vzorků sestávající z 10 až 100 dílčích vzorků, vedoucí k souhrnnému vzorku o hmotnosti 1 až 10 kg. U velmi malých šarží (≤ 0,5 tun) obilovin a výrobků z obilovin lze odebrat nižší počet dílčích vzorků, ale souhrnný vzorek sjednocující dílčí vzorky musí mít hmotnost alespoň 1 kg.
          Čísla uvedená v níže uvedené tabulce mohou být použita pro určení počtu dílčích vzorků, které mají být odebrány.
          TABULKA 2
          Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány, v závislosti na hmotnosti šarže obilovin a výrobků z obilovin
          Hmotnost šarže (tuny) | Počet dílčích vzorků |
          ≤ 0,05 | 3 |
          > 0,05–≤ 0,5 | 5 |
          > 0,5–≤ 1 | 10 |
          > 1–≤ 3 | 20 |
          > 3–≤ 10 | 40 |
          > 10–≤ 20 | 60 |
          > 20–≤ 50 | 100 |
          TABULKA 3
          Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány, v závislosti na hmotnosti šarže pražených kávových zrn, mleté pražené kávy, rozpustné kávy a sušených hroznů révy vinné
          Hmotnost šarže (tuny) | Počet dílčích vzorků |
          ≤ 0,1 | 10 |
          > 0,1–≤ 0,2 | 15 |
          > 0,2–≤ 0,5 | 20 |
          > 0,5–≤ 1,0 | 30 |
          > 1,0–≤ 2,0 | 40 |
          > 2,0–≤ 5,0 | 60 |
          > 5,0–≤ 10,0 | 80 |
          > 10,0–≤ 15,0 | 100" |
          b) Za bod 4.6 se doplňuje nový bod 4.6.a který zní:
          "4.6.a. Pokyny pro odběr vzorků vína a hroznové šťávy
          Souhrnný vzorek musí mít hmotnost alespoň 1 kg s výjimkou případů, kdy to není možné, např. sestává-li vzorek z jedné láhve.
          Minimální počet dílčích vzorků, které mají být z šarže odebrány, je uveden v tabulce 4. Počet určených dílčích vzorků závisí na formě, v níž jsou dotčené výrobky obvykle uváděny na trh. V případě volně ložených kapalných výrobků by šarže měla být těsně před odebráním vzorku manuálně nebo mechanicky důkladně promíchána, přičemž se nesmí ovlivnit jakost výrobku. V tomto případě lze předpokládat, že je rozložení ochratoxinu A v dané šarži stejnoměrné. Je proto dostačující odebrat z šarže tři dílčí vzorky pro vytvoření souhrnného vzorku.
          Dílčí vzorky, které mají nejčastěji formu láhve nebo balení, by měly mít stejnou hmotnost. Hmotnost dílčího vzorku by měla být asi 100 gramů, aby mohl vzniknout souhrnný vzorek o hmotnosti alespoň přibližně 1 kg. Odchylky od tohoto postupu musí být zaznamenány v protokolu uvedeném v bodě 3.8.
          TABULKA 4:
          Minimální počet dílčích vzorků, které mají být z šarže odebrány
          Forma uvádění na trh | Hmotnost šarže (v litrech) | Minimální počet dílčích vzorků, které mají být odebrány |
          Volně ložené výrobky (hroznová šťáva, víno) | … | 3 |
          Láhve / balení hroznové šťávy | ≤ 50 | 3 |
          Láhve / balení hroznové šťávy | 50 až 500 | 5 |
          Láhve / balení hroznové šťávy | > 500 | 10 |
          Láhve / balení vína | ≤ 50 | 1 |
          Láhve / balení vína | 50 až 500 | 2 |
          Láhve / balení vína | > 500 | 3" |
          [1] V závislosti na hmotnosti šarže – viz tabulka 2 této přílohy.
          [2] V závislosti na hmotnosti šarže – viz tabulka 3 této přílohy.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.