Směrnice Komise 2005/7/ES ze dne 27. ledna 2005 změně směrnice 2002/70/ES, kterou se stanoví požadavky pro určení obsahu dioxinů a PCB s dioxionovým efektem v krmivech - Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/7/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/7/ES
          ze dne 27. ledna 2005
          změně směrnice 2002/70/ES, kterou se stanoví požadavky pro určení obsahu dioxinů a PCB s dioxionovým efektem v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/373/EHS ze dne 20. července 1970 o zavedení metod odběru vzorků a analytických metod Společenství pro úřední kontrolu krmiv [1], a zejména na článek 2 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 2002/70/ES ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví požadavky pro určení obsahu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v krmivech [2], stanoví zvláštní ustanovení týkající se analytických metod používaných pro úřední kontrolu podle směrnice 70/373/EHS.
          (2) Pro úřední kontrolu obsahu dioxinů a určení PCB s dioxinovým efektem v některých krmivech se musí použít směrnice Komise 76/371/ES ze dne 1. března 1976, kterou se stanoví metody odběru vzorků Společenství pro úřední kontrolu krmiv [3]. Je vhodné upřesnit, že by se měly použít kvantitativní požadavky týkající se kontroly látek nebo produktů rovnoměrně rozložených v krmivech.
          (3) Je nesmírně důležité, aby výsledky analýz byly uváděny a interpretovány jednotným způsobem, aby se ve všech členských státech zajistil harmonizovaný přístup k provádění.
          (4) Směrnice 2002/70/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.
          (5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy směrnice 2002/70/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy uvedenou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 12 měsíců po jejím vstupu v platnost. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 27. ledna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 170, 3.8.1970, s. 2. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
          [2] Úř. věst. L 209, 6.8.2002, s. 15.
          [3] Úř. věst. L 102, 15.4.1976, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy směrnice 2002/70/ES se mění takto:
          (1) Příloha I se nahrazuje tímto:
          "1. Účel a oblast působnosti
          Použité zkratky: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = hexa; "Hp" = hepta; "O" = okta; "CDD" = chlorodibenzo-p-dioxin; "CDF" = chlorodibenzofuran; "CB" = chlorobifenyl.
          [1] v krmivech, se odebírají v souladu se směrnicí 76/371/EHS. Musí se použít kvantitativní požadavky týkající se kontroly látek nebo produktů obsažených rovnoměrně v krmivech podle bodu 5.A přílohy směrnice 76/371/EHS. Takto získané souhrnné vzorky se považují za reprezentativní pro vzorkované partie nebo subpartie, z nichž jsou odebrány. Dodržení maximálních hodnot stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES [2] se posuzuje na základě obsahů určených v laboratorních vzorcích.
          2. Soulad partie nebo subpartie se specifikací
          Partie se uznává, jestliže výsledek jediné analýzy nepřekročí příslušný maximální obsah stanovený ve směrnici 2002/32/ES při zohlednění nejistoty měření.
          Partie nesplňuje maximální obsah stanovený ve směrnici 2002/32/ES, jestliže výsledek analýzy potvrzený druhou analýzou a vypočtený jako průměr nejméně dvou nezávislých určení při zohlednění nejistoty měření bez jakýchkoli pochyb překročí maximální obsah.
          Nejistotu měření lze zohlednit jedním z těchto způsobů:
          - započítáním rozšířené nejistoty při použití faktoru pokrytí 2, který odpovídá hladině spolehlivosti asi 95 %,
          - stanovením rozhodovací meze (CCα) v souladu s rozhodnutím Komise 2002/657/ES [3] (bod 3.1.2.5. přílohy – pro látky, pro něž byla stanovena přípustná hodnota).
          Současná pravidla interpretace se uplatní pro výsledek analýzy získaný ze vzorku pro úřední kontrolu. Tím není dotčeno právo členských států použít vnitrostátní pravidla pro analýzy za účelem obrany nebo rozhodčího řízení podle článku 18 směrnice 95/53 [4].
          (2) V příloze II se na konec bodu 2 doplňuje odstavec, který zní: Souvislosti:
          "Pouze pro účely této směrnice je schválenou specifickou mezí kvantifikace jednotlivého kongeneru koncentrace analytu v extraktu vzorku, jenž vytváří instrumentální odezvu na dva různé ionty, která má být monitorována v poměru signál-šum 3:1 pro méně citlivé signály a při splnění základních požadavků, jako je např. retenční čas, poměr izotopu podle postupu určení popsaného v metodě EPA 1613 revize B."
          [1]
          [2] Úř. věst. L 140, 30.5.2002, p. 10.
          [3] Úř. věst. L 221, 17.8.2002, s. 8.
          [4] Úř. věst. L 265, 8.11.1995, s. 17."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.