Směrnice Komise 2005/8/ES ze dne 27. ledna 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/8/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/8/ES
          ze dne 27. ledna 2005,
          kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech [1], a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů určených ke krmení zvířat s obsahem nežádoucích látek, jenž přesahuje maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice.
          (2) Když byla přijata směrnice 2002/32/ES, stanovila Komise, že ustanovení přílohy I uvedené směrnice mají být přezkoumána na základě aktualizovaného vědeckého posouzení rizik a při zohlednění zákazu ředění kontaminovaných produktů určených ke krmení zvířat, které nesplňují požadavky přílohy.
          (3) Než bude provedeno celkové přezkoumání na základě aktualizovaného vědeckého posouzení rizik, je třeba v souvislosti s vývojem vědeckých a technických poznatků stanovit určité změny.
          (4) Je vhodné ujasnit význam termínu "zelená píce".
          (5) Vzhledem k tomu, že přísun uhličitanu vápenatého, základního a cenného krmného materiálu, by mohl být ohrožen, protože celkový obsah rtuti v důsledku běžné kontaminace podloží téměř nebo zcela přesahuje maximální obsah stanovený v příloze I směrnice 2002/32/ES, by bylo vhodné maximální obsah změnit a zohlednit přitom skutečnost, že rtuť je přítomná v uhličitanu vápenatém v anorganické podobě a že Vědecký výbor pro výživu zvířat potvrdil, že rtuť v anorganické podobě je výrazně méně toxická než organická rtuť, zejména methylrtuť.
          (6) Maximální obsah fluoru v ostatních doplňkových krmivech je 125 mg/kg na 1 % fosforu. Z důvodů ochrany životního prostředí se obsah fosforu v krmivech snižuje a stravitelnost a biologická využitelnost fosforu se zvyšuje použitím enzymu, jako je fytáza. Proto není nadále vhodné stanovovat maximální obsah na 1 % fosforu, ale stanovit maximální obsah pro doplňková krmiva v krmivu s obsahem vlhkosti 12 %.
          (7) Směrnice 2002/32/ES by proto měla být změněna.
          (8) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy uvedenou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 12 měsíců po jejím vstupu v platnost. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 27. ledna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/100/ES (Úř. věst. L 285, 1.11.2003, s. 33).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:
          1. Ve sloupci 2 se do řádky 2, olovo, za termín "zelená píce" vkládá tato poznámka, která zní:
          "(*) zelená píce zahrnuje produkty určené ke krmení zvířat, jako je seno, siláž, čerstvá tráva atd…".
          2. Řádek 3, fluor, se mění takto:
          a) Zrušují se poznámky (1) a (2).
          b) Slova "Minerální směsi pro skot, ovce a kozy — 2000 (1)" a "Ostatní doplňková krmiva — 125 (2)" se nahrazují slovy "Doplňková krmiva s obsahem ≤ 4 % fosforu — 500" a "Doplňková krmiva s obsahem > 4 % fosforu — 125 na 1 % fosforu".
          3. Řádek 4, rtuť, se nahrazuje tímto:
          Nežádoucí látky | Produkty určené ke krmení zvířat | Maximální obsah v mg/kg (ppm) v krmivu s obsahem vlhkosti 12 % |
          (1) | (2) | (3) |
          "4.Rtuť | krmné suroviny, s výjimkou: | 0,1 |
          —krmiv získaných při zpracování ryb nebo jiných mořských živočichů | 0,5 |
          —uhličitanu vápenatého | 0,3 |
          Kompletní krmiva, s výjimkou: | 0,1 |
          —kompletních krmiv pro psy a kočky | 0,4 |
          Doplňková krmiva, s výjimkou: doplňkových krmiv pro psy a kočky | 0,2" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.