Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokrokuText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/9/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/9/ES
          ze dne 28. ledna 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Část 1 přílohy VII směrnice 76/768/EHS stanoví seznam filtrů ultrafialového záření, které mohou být obsaženy v kosmetických prostředcích.
          (2) Vědecký výbor pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům se domnívá, že použití hexyl-2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoátu v prostředcích ke slunění je bezpečné v koncentraci do 10 %, a to jak samostatně, tak v kombinaci s jinými absorbéry ultrafialového záření. Proto by hexyl-2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoát měl být doplněn do části 1 přílohy VII směrnice 76/768/EHS jako referenční číslo 28.
          (3) Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.
          (4) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha VII směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 28. července 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 28. ledna 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/93/ES (Úř. věst. L 300, 25.9.2004, s. 13).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V části 1 přílohy VII směrnice 76/768/EHS se doplňuje následující referenční číslo:
          Referenční č. | Látka | Nejvyšší povolená koncentrace | Jiná omezení a požadavky | Podmínky použití a varování, která musí být vytištěna na obalu |
          a | b | c | d | e |
          "28 | hexyl-2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoát (INCI název: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate; CAS číslo 302776-68-7) | 10 % v prostředcích ke slunění" | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.