Směrnice Komise 2005/11/ES ze dne 16. února 2005, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montážiText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/11/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/11/ES
          ze dne 16. února 2005,
          kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 92/23/EHS o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [1], a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži [2], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 92/23/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu ES schvalování typu zavedeného směrnicí 70/156/EHS.
          (2) Směrnice 92/23/EHS ve znění směrnice 2001/43/ES stanoví možnost, aby orgány schvalující typ uznaly do 31. prosince 2005 laboratoře výrobců pneumatik jako schválené zkušební laboratoře. Zkušenost s uvedeným ustanovením byla velmi dobrá, a proto by měla být tato možnost zachována a uvedený termín by měl být zrušen.
          (3) Technický pokrok v odvětví výroby pneumatik je velmi rychlý. Vzhledem k silné poptávce spotřebitelů a automobilového průmyslu se zrychlují výrobní cykly pneumatik a neustále se rozšiřuje výběr typů pneumatik. Očekává se, že se situace v budoucnu dále vyostří vzhledem ke skutečnosti, že jsou vyžadovány drahé či jedinečné technické zkušebny a odborné znalosti. Aby bylo možné uvádět nově vyvinuté výrobky včas na trh, je nezbytné, aby byl k dispozici dostatečný počet zkušebních zařízení, která lze pružně využívat.
          (4) V souladu s vývojem špičkových pneumatik díky technickému pokroku je třeba, aby související zkušební postupy byly stále důmyslnější. Kromě zkušebních kapacit výrobců pneumatik v současné době neexistují jiné možnosti, jak provést velký počet potřebných testů.
          (5) Směrnice 92/23/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku zřízeného na základě čl. 13 odst. 1 směrnice 70/156/EHS,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Bod 1.3 přílohy I směrnice 92/23/EHS se nahrazuje tímto:
          "1.3. Schvalovací orgán může uznat laboratoře výrobců pneumatik jako schválené zkušební laboratoře podle s čl. 14 odst. 1 směrnice 70/156/EHS."
          Článek 2
          1. Členské státy do 31. prosince 2005 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.
          Členské státy budou tyto předpisy používat od 1. ledna. 2006.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 16. února 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/104/ES (Úř. věst. L 337, 13.11.2004, p. 13).
          [2] Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 95. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/43/ES (Úř. věst. L 211, 4.8.2001, s. 25).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.