Směrnice Komise 2005/13/ES ze dne 21. února 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů a kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/13/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/13/ES
          ze dne 21. února 2005,
          kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES týkající se emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů a kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS [1], a zejména na články 6 a 7 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterou se zrušuje směrnice Rady 74/150/EHS [2], a zejména na čl. 19 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje [3], ve znění směrnice 2004/26/ES, stanoví přísnější emisní požadavky na motory určené pro nesilniční pojízdné stroje a zavádí tři nové etapy pro mezní hodnoty emisí.
          (2) Směrnice 2000/25/ES, která je jednou ze zvláštních směrnic v rámci postupu schvalování typu podle směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů [4], by měla být sladěna se směrnicí 97/68/ES ve znění směrnice 2004/26/ES, zejména s ohledem na zavedení přechodného režimu stanoveného posledně uvedenou směrnicí.
          (3) Přílohy I a II směrnice 2000/25/ES je třeba přizpůsobit, zejména s přihlédnutím k zavedení nových mezních hodnot emisí ve směrnici 97/68/ES ve znění směrnice 2004/26/ES pro kombinovanou emisi uhlovodíků a oxidů dusíku. Další změny by měly být zavedeny v uvedených přílohách, aby se zajistil soulad mezi ustanoveními o informačních dokumentech obsaženými ve směrnicích 2000/25/ES, 97/68/ES a 2003/37/ES. Dále pak je třeba přizpůsobit přílohu III směrnice 2000/25/ES, aby se doplnila alternativní schválení typu, která mají být uznávána pro nové etapy III A, III B a IV.
          (4) Přílohu I směrnice 2003/37/ES je rovněž třeba přizpůsobit, aby se zajistil soulad ustanovení o informačních dokumentech obsažených ve směrnicích 2000/25/ES, 97/68/ES a 2003/37/ES. Za účelem větší jasnosti právních předpisů by měly být zejména odstraněny rozpory v terminologii.
          (5) Směrnice 2005/25/ES a 2003/37/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/37/ES,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 2000/25/ES se mění takto:
          1. V článku 1 se doplňuje nová odrážka, která zní:
          "— "náhradním motorem" nově postavený motor, který nahrazuje motor stroje a který byl dodán pouze pro tento účel;".
          2. V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "3. Náhradní motory musí splňovat mezní hodnoty, které musel splňovat nahrazovaný motor, když byl původně uveden na trh.
          Text "NÁHRADNÍ MOTOR" se připojí na štítek na motoru nebo zapíše do příručky uživatele vozidla."
          3. Vkládá se článek 3a, který zní:
          "Článek 3a
          Přechodný režim
          Odchylně od čl. 3 odst. 1 a 2 stanoví členské státy, že na žádost výrobce traktorů a poté, co obdržel povolení od schvalovacího orgánu, může výrobce motorů uvést v období mezi dvěma po sobě následujícími etapami mezních hodnot na trh omezený počet motorů určených k instalaci v nesilničních pojízdných strojích, které splňují pouze mezní hodnoty emisí předcházející etapy, nebo traktorů s takovými motory, pokud dodrží postup stanovený v příloze IV."
          4. Článek 4 se mění takto:
          a) V odstavci 2 se doplňují písmena c), d) a e), která znějí:
          "c) v etapě III A
          -  od 31. prosince 2005 pro motory kategorie H, I a K (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3a směrnice 97/68/ES),
          -  od 31. prosince 2006 pro motory kategorie J (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3a směrnice 97/68/ES);
          d) v etapě III B
          -  od 31. prosince 2009 pro motory kategorie L (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3c směrnice 97/68/ES),
          -  od 31. prosince 2010 pro motory kategorie M a N (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3c směrnice 97/68/ES),
          -  od 31. prosince 2011 pro motory kategorie P (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3c směrnice 97/68/ES);
          e) v etapě IV
          -  od 31. prosince 2012 pro motory kategorie Q (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3d směrnice 97/68/ES),
          -  od 30. září 2013 pro motory kategorie R (rozsah výkonu podle čl. 9 odst. 3d směrnice 97/68/ES)."
          b) V odstavci 3 se vkládají nové odrážky, které znějí:
          "— od 31. prosince 2005 pro motory kategorie H,
          — od 31. prosince 2006 pro motory kategorie I,
          — od 31. prosince 2006 pro motory kategorie K,
          — od 31. prosince 2007 pro motory kategorie J,
          — od 31. prosince 2010 pro motory kategorie L,
          — od 31. prosince 2011 pro motory kategorie M,
          — od 31. prosince 2011 pro motory kategorie N,
          — od 31. prosince 2012 pro motory kategorie P,
          — od 31. prosince 2013 pro motory kategorie Q,
          — od 30. září 2014 pro motory kategorie R."
          c) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:
          "5. Pro motory kategorií A až G mohou členské státy u motorů, jejichž datum výroby předchází dnům uvedeným v odstavci 3, prodloužit uvedené lhůty o dva roky. Mohou udělit i další výjimky za podmínek podle článku 10 směrnice 97/68/ES."
          d) Doplňují se odstavce 6, 7 a 8, který znějí:
          "6. Pro motory kategorií H až R se termíny stanovené v odstavci 3 přesunou o dva roky později u motorů, jejichž datum výroby předchází uvedenému datu.
          7. Pro typy motorů nebo rodiny motorů, které splňují mezní hodnoty stanovené v tabulce v bodech 4.1.2.4, 4.1.2.5 a 4.1.2.6 přílohy I směrnice 97/68/ES před daty uvedenými v odstavci 3 tohoto článku, umožní členské státy speciální značení štítky a označování, které ukáže, že dotčené zařízení splnilo požadované mezní hodnoty před stanovenými lhůtami.
          8. V souladu s postupem uvedeným v čl. 20 odst. 2 směrnice 2003/37/ES Komise sladí mezní hodnoty a data etap III B a IV s mezními hodnotami a daty, o nichž bylo rozhodnuto v návaznosti na revizní postup stanovený v čl. 2 písm. b) směrnice 2004/26/ES, s ohledem na potřeby zemědělských a lesnických traktorů, a zejména traktorů kategorií T2, T4.1 a C2."
          5. Přílohy I, II a III se mění v souladu s přílohou I této směrnice.
          6. Vkládá se příloha IV, jejíž znění je stanoveno v příloze II této směrnice.
          Článek 2
          Příloha I směrnice 2003/37/ES se mění v souladu s přílohou III této směrnice.
          Článek 3
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 31. prosince 2005 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2006.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 21. února 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Rady 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).
          [3] Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/26/ES (Úř. věst. L 146, 30.4.2004, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Přílohy I, II a III směrnice 2000/25/ES se mění takto:
          1. Příloha I se mění takto:
          a) Dodatek 1 se nahrazuje tímto:
          b) V dodatku 2 se bod 2.4 nahrazuje tímto:
          "2.4. Výsledky zkoušek
          Měřeno v souladu s požadavky směrnice 97/68/ES
          CO(g/kWh)  | HC(g/kWh) | NOx(g/kWh) | HC + NOx(g/kWh) | částice(g/kWh)" |
          | | | | |
          2. Příloha II se mění takto:
          a) Dodatek 1 se mění takto:
          i) body 2.1.17 a 2.1.18 se nahrazují tímto:
          "2.1.17. Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa
          2.1.18. Výfukový systém: maximální dovolený protitlak výfukových plynů při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: … kPa",
          ii) doplňují se nové body, které znějí:
          "2.6. Uspořádání kanálů
          2.6.1. Pozice, velikost a počet".
          b) V dodatku 2 se bod 2.2.4 nahrazuje tímto:
          "2.2.4. Výsledky zkoušek
          Měřeno v souladu s požadavky směrnice 97/68/ES
          CO(g/kWh) | HC(g/kWh) | NOx(g/kWh) | HC + NOx(g/kWh) | částice(g/kWh)" |
          | | | | |
          3. Příloha III se nahrazuje tímto:
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Ve směrnici 2000/25/ES se doplňuje nová příloha IV, která zní:
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          V příloze I směrnice 2003/37/ES se vzor A oddíl 3 "Motor" nahrazuje tímto:
          "3. MOTOR
          Část 1 – Obecně
          3.1. Základní motor/typ motoru (1) (3) (21)
          3.1.1. Značka (značky) (obchodní název výrobce):
          3.1.2. Typ a obchodní název základního motoru a případně rodiny motoru (motorů) (1):
          3.1.3. Způsob označení typu na motoru (motorech) výrobcem a způsob připevnění:
          3.1.3.1. Umístění, označení a způsob připevnění identifikačního čísla typu motoru:
          3.1.3.2. Umístění a způsob připevnění značky ES schválení typu konstrukční části:
          3.1.4. Název a adresa výrobce:
          3.1.5. Adresa (adresy) montážního závodu (závodů):
          3.1.6. Pracovní princip:
          zážehový/vznětový (1)
          přímé/nepřímé vstřikování (1)
          dvoutaktní-čtyřtaktní (1)
          3.1.7. Palivo
          Nafta/benzin/PLB/ostatní (1)
          Oddíl 2 – Typ motoru v rodině
          3.2. Základní vlastnosti základního motoru rodiny (3)
          3.2.1. Popis vznětového motoru
          3.2.1.1. Výrobce:
          3.2.1.2. Číslo motoru přidělené výrobcem a připojené k motoru:
          3.2.1.3. Cyklus: čtyřtaktní/dvoutaktní (1)
          3.2.1.4. Vrtání: mm
          3.2.1.5. Zdvih: mm
          3.2.1.6. Počet a uspořádání válců:
          3.2.1.7. Zdvihový objem: cm3
          3.2.1.8. Jmenovité otáčky: ot/min
          3.2.1.9. Otáčky při maximálním točivém momentu: ot/min
          3.2.1.10. Kompresní poměr (2):
          3.2.1.11. Popis spalovacího systému:
          3.2.1.12. Výkres (výkresy) spalovacího prostoru a hlavy pístu:
          3.2.1.13. Minimální průřez sacím a výfukovým potrubím:
          3.2.1.14. Chladicí systém
          3.2.1.14.1. Chladicí médium
          3.2.1.14.1.1. Druh chladicího média:
          3.2.1.14.1.2. Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne (1)
          3.2.1.14.1.3. Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):
          3.2.1.14.1.4. Převodový poměr (poměry) (lze-li uvést):
          3.2.1.14.2. Vzduch
          3.2.1.14.2.1. Dmychadlo: ano/ne (1)
          3.2.1.14.2.2. Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):
          3.2.1.14.2.3. Převodový poměr (poměry) (lze-li uvést):
          3.2.1.15. Teplota povolená výrobcem:
          3.2.1.15.1. Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu:
          3.2.1.15.2. Chlazení vzduchem: referenční bod:
          Maximální teplota v referenčním bodě: K
          3.2.1.15.3. Maximální teplota přeplňovacího vzduchu na výstupu mezichladiče (přichází-li v úvahu): K
          3.2.1.15.4. Maximální teplota výfukových plynů v místě, kde výfukové potrubí přechází do vnější příruby (přírub) sběrného potrubí: K
          3.2.1.15.5. Teplota maziva: minimální: K maximální: K
          3.2.1.16. Přeplňovací dmychadlo: ano/ne (1)
          3.2.1.16.1. Značka:
          3.2.1.16.2. Typ:
          3.2.1.16.3. Popis systému (např. maximální plnicí tlak, přepouštěcí ventil, přichází-li v úvahu):
          3.2.1.16.4. Mezichladič: ano/ne (1)
          3.2.1.17. Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: kPa
          3.2.1.18. Výfukový systém: maximální dovolený protitlak výfukových plynů při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: kPa
          3.2.2. Přídavná zařízení ke snižování znečišťujících látek (jsou-li užita a nejsou-li uvedena v jiném bodě)
          Popis a/nebo (1) schéma (schémata):
          3.2.3. Palivový systém
          3.2.3.1. Palivové čerpadlo
          Tlak (2) nebo charakteristický diagram: kPa
          3.2.3.2. Vstřikovací systém
          3.2.3.2.1. Čerpadlo
          3.2.3.2.1.1. Značka (značky):
          3.2.3.2.1.2. Typ (typy):
          3.2.3.2.1.3. Dodávka: mm3 (2) na zdvih nebo cyklus při otáčkách čerpadla: ot/min (jmenovitých) a při ot/min (při maximálním točivém momentu) nebo charakteristický diagram
          Uveďte použitý způsob: na motoru/na zkušebním zařízení pro čerpadla (1)
          3.2.3.2.1.4. Předvstřik
          3.2.3.2.1.4.1. Křivka předvstřiku (2):
          3.2.3.2.1.4.2. Časování (2):
          3.2.3.2.2. Vstřikovací potrubí
          3.2.3.2.2.1. Délka mm
          3.2.3.2.2.2. Vnitřní průměr mm
          3.2.3.2.3. Vstřikovač (vstřikovače)
          3.2.3.2.3.1. Značka (značky):
          3.2.3.2.3.2. Typ (typy):
          3.2.3.2.3.3. Otevírací tlak (2) nebo charakteristický diagram:
          3.2.3.2.4. Regulátor
          3.2.3.2.4.1. Značka (značky):
          3.2.3.2.4.2. Typ (typy):
          3.2.3.2.4.3. Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat (2): ot/min
          3.2.3.2.4.4. Maximální otáčky v nezatíženém stavu (2): ot/min
          3.2.3.2.4.5. Volnoběžné otáčky (2): ot/min
          3.2.3.3. Systém pro studený start
          3.2.3.3.1. Značka (značky):
          3.2.3.3.2. Typ (typy):
          3.2.3.3.3. Popis:
          3.2.4. Časování ventilů
          3.2.4.1. Maximální zdvih a úhel otevření a zavření ve vztahu k horní úvrati nebo rovnocenné údaje:
          3.2.4.2. Referenční vůle a/nebo rozsah nastavení (1)
          3.2.4.3. Systém proměnného časování ventilů (přichází-li v úvahu a při sání a/nebo výfuku)
          3.2.4.3.1. Typ: plynulý nebo zap/vyp
          3.2.4.3.2. Úhel fázového posunu vačky:
          3.2.5. Uspořádání kanálů
          3.2.5.1. Poloha, velikost a počet:
          3.2.6. Elektronické řídicí funkce
          Jestliže má motor elektronicky řízené funkce, musí být uvedeny tyto údaje:
          3.2.6.1. Značka:
          3.2.6.2. Typ:
          3.2.6.3. Číslo dílu:
          3.2.6.4. Umístění elektronické řídicí jednotky motoru:
          3.2.6.4.1. Sledované parametry:
          3.2.6.4.2. Řízené parametry:
          Část 3 – Rodina vznětových motorů
          3.3. Základní vlastnosti rodiny motorů
          3.3.1. Seznam typů motorů v rodině motorů
          3.3.1.1. Název rodiny motorů:
          3.3.1.2. Specifikace typů motorů v rodině motorů:
          Základní motor
          Typ motoru
          Počet válců
          Jmenovité otáčky (ot/min)
          Dávka paliva na zdvih (mm3) při jmenovitých otáčkách
          Jmenovitý výkon netto (kW)
          Otáčky při maximálním točivém momentu (ot/min)
          Dávka paliva na zdvih (mm3) při otáčkách maximálního točivého momentu
          Maximální točivý moment (Nm)
          Dolní volnoběžné otáčky (ot/min)
          Zdvihový objem válce (% základního motoru)
          100
          Část 4 – Typ motoru
          3.4. Základní vlastnosti typu motoru
          3.4.1. Popis motoru
          3.4.1.1. Výrobce:
          3.4.1.2. Číslo motoru přidělené výrobcem a připojené k motoru:
          3.4.1.3. Cyklus: čtyřtaktní/dvoutaktní (1)
          3.4.1.4. Vrtání: mm
          3.4.1.5. Zdvih: mm
          3.4.1.6. Počet a uspořádání válců:
          3.4.1.7. Zdvihový objem: cm3
          3.4.1.8. Jmenovité otáčky: ot/min
          3.4.1.9. Otáčky při maximálním točivém momentu: ot/min
          3.4.1.10. Kompresní poměr (2):
          3.4.1.11. Spalovací systém:
          3.4.1.12. Výkres (výkresy) spalovacího prostoru a hlavy pístu:
          3.4.1.13. Minimální průřez sacím a výfukovým potrubím:
          3.4.1.14. Chladicí systém
          3.4.1.14.1. Chladicí médium
          3.4.1.14.1.1. Druh chladicího média:
          3.4.1.14.1.2. Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne (1)
          3.4.1.14.1.3. Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):
          3.4.1.14.1.4. Převodový poměr (poměry) (lze-li uvést):
          3.4.1.14.2. Vzduch
          3.4.1.14.2.1. Dmychadlo: ano/ne (1)
          3.4.1.14.2.2. Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):
          3.4.1.14.2.3. Převodový poměr (poměry) (lze-li uvést):
          3.4.1.15. Teplota povolená výrobcem:
          3.4.1.15.1. Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu: K
          3.4.1.15.2. Chlazení vzduchem: referenční bod:
          Maximální teplota v referenčním bodě:
          3.4.1.15.3. Maximální teplota přeplňovacího vzduchu na výstupu mezichladiče (přichází-li v úvahu): K
          3.4.1.15.4. Maximální teplota výfukových plynů v místě, kde výfukové potrubí přechází do vnější příruby (přírub) sběrného potrubí: K
          3.4.1.15.5. Teplota maziva: minimální: K maximální: K
          3.4.1.16. Přeplňovací dmychadlo: ano/ne (1)
          3.4.1.16.1. Značka:
          3.4.1.16.2. Typ:
          3.4.1.16.3. Popis systému (např. maximální plnicí tlak, přepouštěcí ventil, přichází-li v úvahu):
          3.4.1.16.4. Mezichladič: ano/ne (1)
          3.4.1.17. Systém sání: maximální dovolený podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: kPa
          3.4.1.18. Výfukový systém: maximální dovolený protitlak výfukových plynů při jmenovitých otáčkách motoru a 100 % zatížení: kPa (2)
          3.4.2. Přídavná zařízení ke snižování znečišťujících látek (jsou-li užita a nejsou-li uvedena v jiném bodě)
          Popis a/nebo schéma (schémata):
          3.4.3. Palivový systém
          3.4.3.1. Palivové čerpadlo
          Tlak (2) nebo charakteristický diagram: kPa
          3.4.3.2. Vstřikovací systém
          3.4.3.2.1. Čerpadlo
          3.4.3.2.1.1. Značka (značky):
          3.4.3.2.1.2. Typ (typy):
          3.4.3.2.1.3. Dodávka: a mm3 (2) na zdvih nebo cyklus při otáčkách čerpadla:
          ot/min (jmenovitých) a při ot/min (při maximálním točivém momentu)
          nebo charakteristický diagram
          Uveďte použitý způsob: na motoru/na zkušebním zařízení pro čerpadla (1)
          3.4.3.2.1.4. Předvstřik
          3.4.3.2.1.4.1. Křivka předvstřiku (2):
          3.4.3.2.1.4.2. Časování (2):
          3.4.3.2.2. Vstřikovací potrubí
          3.4.3.2.2.1. Délka: mm
          3.4.3.2.2.2. Vnitřní průměr: mm
          3.4.3.2.3. Vstřikovač (vstřikovače)
          3.4.3.2.3.1. Značka (značky):
          3.4.3.2.3.2. Typ (typy):
          3.4.3.2.3.3. Otevírací tlak (2) nebo charakteristický diagram (1):
          3.4.3.2.4. Regulátor (regulátory)
          3.4.3.2.4.1. Značka (značky):
          3.4.3.2.4.2. Typ (typy):
          3.4.3.2.4.3. Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat (2): ot/min
          3.4.3.2.4.4. Maximální otáčky v nezatíženém stavu (2): ot/min
          3.4.3.2.4.5. Volnoběžné otáčky (2): ot/min
          3.4.4. Systém pro studený start
          3.4.4.1. Značka (značky):
          3.4.4.2. Typ (typy):
          3.4.4.3. Popis:
          3.4.5. Časování ventilů
          3.4.5.1. Maximální zdvih a úhel otevření a zavření ve vztahu k horní úvrati nebo rovnocenné údaje:
          3.4.5.2. Referenční vůle a/nebo rozsah nastavení (1):
          3.4.5.3. Systém proměnného časování ventilů (přichází-li v úvahu a při sání a/nebo výfuku)
          3.4.5.3.1. Typ: plynulý nebo zap/vyp
          3.4.5.3.2. Úhel fázového posunu vačky:
          3.4.6. Uspořádání kanálů
          3.4.6.1. Pozice, velikost a počet:
          3.4.7. Elektronické řídicí funkce
          Jestliže má motor má elektronicky řízené funkce, musí být uvedeny tyto údaje:
          3.4.7.1. Značka:
          3.4.7.2. Typ:
          3.4.7.3. Číslo dílu:
          3.4.7.4. Umístění elektronické řídicí jednotky motoru:
          3.4.7.4.1. Sledované parametry:
          3.4.7.4.2. Řízené parametry: "
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.