Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/16/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/16/ES
          ze dne 2. března 2005,
          kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [1], a zejména na čl. 14 druhý pododstavec písm. c) a d) uvedené směrnice,
          po konzultaci s dotyčnými členskými státy,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 2000/29/ES stanoví některá opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států z jiných členských států nebo ze třetích zemí. Rovněž stanoví, že by některé oblasti měly být označeny za chráněné zóny.
          (2) V důsledku tiskové chyby v aktu o přistoupení z roku 2003 byl seznam krajů ve Švédsku uznaných za chráněné zóny ohledně Leptinotarsa decemlineata Say nesprávný a je třeba jej opravit.
          (3) Z údajů poskytnutých Dánskem vyplývá, že by uvedený členský stát neměl být nadále uznáván za chráněnou zónu ohledně beet necrotic yellow vein virus, protože je tento škodlivý organismus v současné době v Dánsku usídlen.
          (4) Z údajů poskytnutých Spojeným královstvím vyplývá, že Dendroctonus micans Kugelan je v současné době usídlený v některých částech Spojeného království. Chráněná zóna ohledně Dendroctonus micans Kugelan by proto měla být omezena pouze na Severní Irsko. Kromě toho by chráněná zóna ohledně uvedeného organismu měla být rovněž omezena na ostrov Man a Jersey.
          (5) Z údajů poskytnutých Estonskem vyplývá, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. se v uvedeném členském státě nevyskytuje. Estonsko může být proto uznáno za chráněnou zónu ohledně tohoto škodlivého organismu.
          (6) Z údajů poskytnutých Itálií a z doplňujících informací nashromážděných Potravinovým a veterinárním úřadem při jeho kontrolní návštěvě v Itálii v květnu 2004 vyplývá, že v současné době je v uvedeném členském státu usídlen Citrus tristeza virus. Itálie by proto neměla být nadále uznána za chráněnou zónu ohledně Citrus tristeza virus.
          (7) Ze švýcarských právních předpisů týkajících se ochrany rostlin vyplývá, že kanton Ticino již není ve Švýcarsku uznáván za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylovora (Burr.) et al. Pravidla dovozu do Společenství by měla být upravena tak, aby z nich bylo zvláštní zacházení poskytované rostlinám pocházejícím z kantonu Ticino odstraněno.
          (8) V důsledku tiskové chyby při přípravě směrnice Komise 2004/31/ES [2] byla omylem zrušena zvláštní ustanovení týkající se dovozu rostlin Vitis na Kypru a jejich přemisťování v uvedeném státu, jak byla stanovena v příloze IV části B bodu 21.1 směrnice 2000/29/ES. Uvedená příloha by proto měla být změněna.
          (9) Pro zlepšení rostlinolékařské ochrany semen Medicago sativa L. pocházejících ze Společenství a certifikovaných semen Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Phaseolus L. pocházejících ze Společenství musí být k uvedeným semenům při jejich přemísťování na delší vzdálenosti v rámci Společenství přiložen rostlinolékařský pas.
          (10) Příslušné přílohy směrnice 2000/29/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (11) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy I, II, III, IV a V směrnice 2000/29/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 14. května 2005 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Budou tyto předpisy používat ode dne 15. května 2005.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při příležitosti jejich úředního vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 2. března 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/102/ES (Úř. věst. L 309, 6.10.2004, s. 9).
          [2] Úř. věst. L 85, 23.3.2004, s. 18.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy I, II, III, IV a V směrnice 2000/29/ES se mění takto:
          1. V příloze I se část B mění takto:
          a) v písm. a) bodu 3 se údaje v druhém sloupci nahrazují tímto:
          "E (Ibiza a Menorca), IRL, CY, M, P (Azory a Madeira), UK, S (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne), FI (oblasti Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa a Satakunta)";
          b) v písm. b) bodu 1 se zrušuje údaj "DK".
          2. V příloze II se část B mění takto:
          a) v písm. a) bodu 3 se údaje v třetím sloupci nahrazují tímto:
          "EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)";
          b) v písm. b) bodu 2 třetím sloupci se před slova "F (Korsika)" vkládá údaj "EE";
          c) v písm. d) bodu 1 třetím sloupci se zrušuje údaj "I".
          3. V příloze III části B bodech 1 a 2 v druhém sloupci se před slova "F (Korsika)" vkládá údaj "EE".
          4. V příloze IV se část B mění takto:
          a) v bodu 1 se údaje ve třetím sloupci nahrazují tímto:
          "EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)";
          b) v bodu 7 se údaje ve třetím sloupci nahrazují tímto:
          "EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)";
          c) v bodu 14.1 se údaje ve třetím sloupci nahrazují tímto:
          "EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)";
          d) v bodu 20.1 třetím sloupci se zrušuje údaj "DK";
          e) v bodu 20.2 třetím sloupci se zrušuje údaj "DK";
          f) bod 21 se mění takto:
          i) v písm. c) druhém sloupci se zrušuje údaj "Ticino",
          ii) ve třetím sloupci se před slova "F (Korsika)" vkládá údaj "EE";
          g) vkládá se nový bod, který zní:
          "21.1.Rostliny Vitis L. kromě plodů a semen | Bez dotčení zákazu uvedeného v příloze III části A bodu 15 a použitelného pro dovoz rostlin Vitis L., kromě plodů, ze třetích zemí (kromě Švýcarska) do Společenství, úřední potvrzení, že rostliny: a)pocházejí z oblasti prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)nebob)byly vypěstovány v místě produkce, které bylo při úředních prohlídkách uskutečněných v průběhu dvou posledních ukončených vegetačních obdobích shledáno prostým Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),neboc) byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému tepelnému ošetření proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). | CY" |
          h) bod 21.3 se mění takto:
          i) v písm. b) druhém sloupci se zrušuje údaj "Ticino",
          ii) ve třetím sloupci se před slova "F (Korsika)" vkládá údaj "EE";
          i) v bodu 22 třetím sloupci se zrušuje údaj "DK";
          j) v bodu 23 třetím sloupci se zrušuje údaj "DK";
          k) v bodu 25 třetím sloupci se zrušuje údaj "DK";
          l) v bodu 26 třetím sloupci se zrušuje údaj "DK";
          m) v bodu 27.1 třetím sloupci se zrušuje údaj "DK";
          n) v bodu 27.2 třetím sloupci se zrušuje údaj "DK";
          o) v bodu 30 třetím sloupci se zrušuje údaj "DK";
          p) bod 31 se mění takto:
          "31.Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem z E, F (kromě Korsiky), CY a I | Bez dotčení požadavku uvedeného v příloze IV části A kapitole II bodu 30.1, že na obalech musí být vyznačen původ zboží: a)plody jsou bez listů a stopek nebob)v případě plodů s listy nebo stopkami, úřední potvrzení, že plody jsou uloženy v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a zůstanou zapečetěny během jejich přepravy přes chráněnou zónu, jež byla jako chráněná pro tyto plody uznána, a které jsou opatřeny rozlišovací značkou, jež musí být uvedena též v pase. | EL, F (Korsika), M, P." |
          5. V příloze V se část A mění takto:
          bod 2.4 se nahrazuje tímto:
          - "— Semena a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k výsadbě, a rostliny Allium porrum L., určené k výsadbě,
          - — Semena Medicago sativa L.,
          - — Certifikovaná semena Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Phaseolus L."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.