Směrnice Komise 2005/18/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/18/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/18/ES
          ze dne 2. března 2005,
          kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [1], a zejména na čl. 2 odst. 1 písm. h) první pododstavec uvedené směrnice,
          s ohledem na žádosti České republiky, Dánska, Estonska, Řecka, Irska, Itálie, Švédska a Spojeného království,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Z údajů poskytnutých Českou republikou, Dánskem, Řeckem (ohledně ostrovů Kréta a Lesbos), Irskem, Švédskem a Spojeným královstvím (včetně Normanských ostrovů, ale kromě ostrova Man) vyplývá, že Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. se na jejich území nevyskytuje. Proto by tyto země měly být uznány za chráněné zóny ohledně Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
          (2) Z údajů poskytnutých Dánskem na základě aktualizovaných průzkumů vyplývá, že by Dánsko nemělo být nadále uznáno za chráněnou zónu ohledně beet necrotic yellow vein virus, protože je tento škodlivý organismus v současné době v Dánsku usídlen.
          (3) Z údajů poskytnutých Estonskem na základě aktualizovaných průzkumů vyplývá, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. se na území Estonska nevyskytuje. Proto by Estonsko mělo být prozatímně uznáno za chráněnou zónu ohledně tohoto škodlivého organismu.
          (4) Z údajů poskytnutých Spojeným královstvím na základě aktualizovaných průzkumů týkajících se výskytu Dendroctonus micans Kugelan vyplývá, že tento škodlivý organismus je v současné době usídlený v některých částech Spojeného království, nikoli však v Severním Irsku, na ostrově Man nebo Jersey. Chráněná zóna by proto měla být změněna a omezena pouze na Severní Irsko, ostrov Man a Jersey.
          (5) Z údajů poskytnutých Itálií na základě aktualizovaných průzkumů a z doplňujících informací nashromážděných Potravinovým a veterinárním úřadem při jeho kontrolní návštěvě v Itálii v květnu 2004 vyplývá, že v současné době je v této zemi usídlen Citrus tristeza virus (CTV). Itálie by proto neměla být nadále uznána za chráněnou zónu ohledně tohoto škodlivého organismu.
          (6) Z údajů poskytnutých Švédskem vyplývá, že musí být opraven způsob psaní některých názvů oblastí Švédska uznaných za chráněné zóny ohledně Leptinotarsa decemlineata Say.
          (7) Směrnice Komise 2001/32/ES [2] by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (8) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 2001/32/ES se mění takto:
          1. Na konci článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Pokud jde o písm. b) bod 2 přílohy, uznává se uvedená zóna v Estonsku do 31. března 2007."
          2. Příloha se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 14. května 2005 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Budou tyto předpisy používat ode dne 15. května 2005.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při příležitosti jejich úředního vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 2. března 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/102/ES (Úř. věst. L 309, 6.10.2004, s. 9).
          [2] Úř. věst. L 127, 9.5.2001, s. 38. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/32/ES (Úř. věst. L 85, 23.3.2004, s. 24).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I směrnice 2001/32/ES se mění takto:
          1. V písmeni a):
          i) v bodu 4 se údaje v pravém sloupci nahrazují tímto:
          "Řecko, Irsko, Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)",
          ii) v bodu 13 se slova "Blekroge, Gotlands" v pravém sloupci nahrazují slovy "Blekinge, Gotland".
          2. V písm. b) bodu 2 se před slova "Francie (Korsika)" vkládá slovo "Estonsko".
          3. V písmenu c) se před bod 1 vkládá nový bod, který zní:
          "01.Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. | Česká republika, Dánsko, Řecko (Kréta a Lesbos), Irsko, Švédsko a Spojené království (kromě ostrova Man)" |
          4. V písmenu d):
          i) se v bodu 1 zrušuje slovo "Dánsko",
          ii) se v bodu 3 zrušuje slovo "Itálie".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.