Směrnice Komise 2005/21/ES ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidelText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/21/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/21/ES
          ze dne 7. března 2005,
          kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 72/306/EHS ze dne 2. srpna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel [1], a zejména na článek 4 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Rady 72/306/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu schvalování typu stanoveného směrnicí Rady 70/156/EEC ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [2].
          (2) V důsledku toho se ustanovení směrnice 70/156/EHS o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel vztahují i na směrnici 72/306/EHS.
          (3) Ustanovení čl. 9 odst. 2 směrnice 70/156/EHS ve znění směrnice 92/53/EHS [3] stanoví rovnocennost zvláštních směrnic s odpovídajícími předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN). Je proto zapotřebí sladit technické požadavky vztahující se na světelný zdroj opacimetru používaný na měření opacity kouře ve výfukových plynech s požadavky předpisu č. 24 EHK-OSN a mezinárodními normami. Dále je vhodné sladit palivo používané na měření opacity kouře ve výfukových plynech s palivem povoleným na měření emisí podle směrnice Rady 88/77/EHS [4].
          (4) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku, zřízeného směrnicí 70/156/EHS,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy směrnice 72/306/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          S účinností od 9. března 2006 členské státy:
          -  nebudou již udělovat ES schválení typu podle čl. 4 odst. 1 směrnice 70/156/EHS a
          -  mohou odmítnout národní schválení typu
          pro nový typ motorových vozidel z důvodů týkajících se emisí znečišťujících látek ze vznětových motorů, pokud nedodrží ustanovení směrnice 72/306/EHS ve znění této směrnice.
          Tato směrnice neruší žádné předchozí schválení udělené podle směrnice 72/306/EHS a nebrání rozšíření těchto schválení v souladu s podmínkami směrnice, podle které byla původně udělena.
          Článek 3
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 8. března 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Členské státy použijí tuto směrnici ode dne 9. března 2006.
          Tato opatření musí obsahovat odkaz na tuto směrnici v okamžiku přijetí členskými státy nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 7. března 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 190, 20.8.1972, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/20/ES (Úř. věst. L 125, 16.5.1997, s. 21).
          [2] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/104/ES (Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 13).
          [3] Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/27/ES (Úř. věst. L 107, 18.4.2001, s. 10).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Seznam příloh mezi články a přílohou I se nahrazuje tímto:
          ZMĚNY V PŘÍLOZE I SMĚRNICE 72/306/EHS
          1. V bodu 5.2.2.1. se slova "v příloze VI" nahrazují slovy "v příloze V".
          V bodu 5.3.2. se slova "v příloze VI" nahrazují slovy "v příloze V".
          V bodu 5.4. se slova "v příloze VII" nahrazují slovy "v příloze VI".
          V bodu 7.2.1.2. se slova "v příloze VI" nahrazují slovy "v příloze V".
          ZMĚNY V PŘÍLOZE III SMĚRNICE 72/306/EHS
          2. Bod 3.2. se nahrazuje tímto:
          "3.2. Palivo
          Referenční palivo, jehož vlastnosti jsou uvedeny v příloze IV naposledy pozměněného znění směrnice 88/77/EHS, vhodné při stanovení mezních hodnot emisí nutných při schvalování typu motorového vozidla, se použije."
          V bodu 3.4. se slova "v příloze VII" nahrazují slovy "v příloze VI" a slova "v příloze VIII" se nahrazují slovy "v příloze VII".
          V bodu 4.2. se slova "v příloze VI" nahrazují slovy "v příloze V".
          3. Příloha V se zrušuje.
          4. Dosavadní příloha VI se označuje jako příloha V.
          5. Dosavadní příloha VII se označuje jako příloha VI.
          Bod 3.3. se nahrazuje tímto:
          "3.3. Zdroj světla
          Zdrojem světla musí být žárovka s barevnou teplotou v rozsahu od 2800 do 3250 K nebo dioda vyzařující zelené světlo (LED) se spektrálním vrcholem mezi 550 a 570 nm. Zdroj světla musí být chráněn proti usazování sazí prostředky, které neovlivňují délku optické dráhy více, než jsou meze stanovené výrobcem."
          6. Dosavadní příloha VIII se označuje jako příloha VII.
          V bodech 2.16., 2.17. a 2.2.3. se slova "v příloze VII" nahrazují slovy "v příloze VI".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.