Směrnice Komise 2005/23/ES ze dne 8. března 2005, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků (Texts významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/23/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/23/ES
          ze dne 8. března 2005,
          kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimální úrovni výcviku námořníků
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků [1], a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 2001/25/ES definuje požadavky na minimální úroveň výcviku, způsobilost a strážní službu námořníků sloužících na palubě lodí Společenství. Tyto požadavky jsou založeny na normách stanovených v Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (úmluva STCW) a v Předpisu výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (předpis STCW).
          (2) Úmluva STCW a předpis STCW byly pozměněny usnesením MSC.66(68) a MSC.67(68) Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 1999, usnesením MSC.78(70), které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2003, oběžníkem STCW.6/Circ.3, který nabyl účinku dne 20. května 1998, a oběžníkem STCW.6/Circ.5, který nabyl účinku dne 26. května 2000.
          (3) Nové pravidlo V/3 úmluvy SCTW, které bylo přidáno usnesením MSC.66(68), předepisuje povinné minimální požadavky výcviku a kvalifikace velitelů, důstojníků, členů mužstva a ostatních osob na osobních lodích jiného typu než ro-ro.
          (4) Směrnice 2001/25/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.
          (5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost na moři zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 [2],
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          V příloze I směrnice 2001/25/EHS se kapitola V mění takto:
          1. V odstavci 3 pravidla V/2 se vkládá text, který zní:
          "… nebo budou požádáni, aby předložili doklad, že příslušný požadavek na způsobilost během posledních pěti let splnili."
          2. Na konec kapitoly se doplňuje text, který zní:
          "Pravidlo V/3
          Povinné minimální požadavky pro výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků, členů posádky a ostatních osob na osobních lodích jiného typu než ro-ro
          1. Pravidlo se vztahuje na velitele, důstojníky, členy posádky a ostatní posádku sloužící na osobních lodích jiného typu než ro-ro zabývajících se mezinárodní plavbou. Správní orgány rozhodnou, zda se tyto požadavky vztahují na posádku sloužící na lodích zabývajících se vnitrostátní plavbou.
          2. Před přidělením palubní služby na palubě osobní lodi musí mít námořníci ukončený výcvik požadovaný v bodech 4 a 8, který odpovídá jejich funkcím, úkolům a odpovědnostem.
          3. Námořníci, pro které je stanoven výcvik v bodech 4, 7 a 8, musí v intervalech nejvýše pěti let vykonat příslušný opakovací výcvik nebo musí předložit doklad o tom, že příslušný požadavek na způsobilost během posledních pěti let splnili.
          4. Posádka určená k tomu, aby pomáhala cestujícím v nouzových situacích na osobních lodích, musí mít ukončený výcvik v řízení velkého množství lidí stanovený v oddíle A-V/3 odst. 1 předpisu STCW.
          5. Velitelé, důstojníci a ostatní posádka, kterým jsou přiděleny specifické úkoly a odpovědnosti na osobních lodích, musí mít ukončený úvodní výcvik stanovený v oddíle A-V/3 odst. 2 předpisu STCW.
          6. Posádka poskytující přímé služby cestujícím v prostorách pro cestující na osobních lodích musí mít ukončený bezpečnostní výcvik stanovený v oddíle A-V/3 odst. 3 předpisu STCW.
          7. Velitelé, první palubní důstojníci a každá osoba, která přímo odpovídá za nastupování a vystupování cestujících, musí mít ukončený schválený výcvik v oblasti bezpečnosti cestujících stanovený v oddíle A-V/3 odst. 4 předpisu STCW.
          8. Velitelé, první palubní důstojníci, první strojní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba, která odpovídá za bezpečnost cestujících v nouzových situacích na osobních lodích, musí mít ukončený schválený výcvik v oblasti zvládání krizových situací a chování lidí, jak je stanoveno v oddíle A-V/3 odst. 5 předpisu STCW.
          9. Správní orgány zajistí, aby každé osobě, která má kvalifikace vyžadované na základě tohoto pravidla, byl vydán písemný doklad o ukončeném výcviku."
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 29. září 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 8. března 2005.
          Za Komisi
          Jacques Barrot
          místopředseda Komise
          [1] Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/103/ES (Úř. věst. L 326, 13.12.2003, s. 28).
          [2] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 415/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 10).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.