Směrnice Rady 2005/24/ES ze dne 14. března 2005, kterou se mění směrnice 87/328/EHS, pokud jde o střediska pro skladování spermatu a o používání vajíček a embryí čistokrevného plemenného skotu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/24/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Rady 2005/24/ES
          ze dne 14. března 2005,
          kterou se mění směrnice 87/328/EHS, pokud jde o střediska pro skladování spermatu a o používání vajíček a embryí čistokrevného plemenného skotu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 4 směrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného plemenného skotu do plemenitby [3] stanoví, že sperma určené k obchodu uvnitř Společenství musí být odebíráno, zpracováváno a uchováváno v úředně schválené inseminační stanici.
          (2) Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz [4] umožňuje skladování spermatu nejen v inseminačních stanicích, ale také ve střediscích pro skladování spermatu.
          (3) Má-li být zajištěn soulad právních předpisů Společenství, je třeba upravit článek 4 směrnice 87/328/EHS, aby odpovídal rozšířené oblasti působnosti a novým definicím obsaženým ve směrnici 88/407/EHS. Při té příležitosti by bylo vhodné uvést směrnici 87/328/ES v soulad s ostatními právními předpisy o čistokrevných plemenných zvířatech, pokud jde o vajíčka a embrya,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 87/328/EHS se mění takto:
          1. Článek 1 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Členské státy dbají na to, aby, aniž jsou dotčeny veterinární předpisy, nedocházelo k zákazům, omezování nebo vzniku překážek při
          -  přijímání čistokrevných plemenných samic skotu do plemenitby,
          -  přijímání čistokrevných plemenných býků do přirozené plemenitby a
          -  používání vajíček a embryí od čistokrevných plemenných samic skotu."
          2. Článek 4 se nahrazuje tímto:
          "Článek 4
          Členské státy dbají na to, aby pro účely obchodu uvnitř Společenství bylo sperma uvedené v článku 2 odebíráno, zpracováváno a skladováno v inseminační stanici nebo v případě potřeby skladováno ve středisku pro skladování spermatu schváleném v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz [5].
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 24. března 2007. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů spolu se srovnávací tabulkou mezi jejich ustanoveními a ustanoveními této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 14. března 2005.
          Za Radu
          F. Boden
          předseda
          [1] Stanovisko ze dne 14. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 15. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 167, 26.6.1987, s. 54.
          [4] Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2004/101/ES (Úř. věst. L 30, 4.2.2004, s. 15).
          [5] Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 204/101/ES Úř. věst. L 30, 4.2.2004, s. 15)."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.