Směrnice Komise 2005/26/ES ze dne 21. března 2005, kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ESText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/26/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/26/ES
          ze dne 21. března 2005,
          kterou se stanoví seznam složek potravin nebo látek prozatímně vyřazených z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy [1], a zejména na čl. 6 odst. 11 druhý pododstavec uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V příloze IIIa směrnice 2000/13/ES je stanoven seznam složek potravin, které by měly být uvedeny na etiketě, neboť mohou u citlivých osob vyvolat nežádoucí účinky.
          (2) V souladu se směrnicí 2000/13/ES Komise může prozatímně vyřadit některé složky nebo výrobky obsahující tyto složky z přílohy IIIa uvedené směrnice, zatímco výrobci potravin nebo jejich sdružení provádějí odborné studie s cílem určit, zda uvedené složky či výrobky splňují podmínky pro konečné vyřazení z uvedené přílohy.
          (3) Komise přijala dvacet sedm žádostí týkajících se třiceti čtyř složek nebo výrobků obsahujících tyto složky, z nichž třicet dva spadají do oblasti působnosti uvedené směrnice a byly předmětem stanoviska, o které byl požádán Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).
          (4) Na základě informací poskytnutých žadateli a na základě dalších dostupných informací se EFSA domnívá, že některé výrobky nebo složky nemohou či pravděpodobně nemohou vyvolat u citlivých osob nežádoucí účinky. V některých případech dospěla EFSA k názoru, že není schopna učinit konečné rozhodnutí, ačkoli nebyl ohlášen žádný případ.
          (5) Uvedené výrobky nebo složky splňující uvedené podmínky by proto měly být prozatímně vyřazeny z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Složky nebo látky uvedené v příloze této směrnice by měly být vyřazeny z přílohy IIIa směrnice 2000/13/ES do 25. listopadu 2007.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 21. září 2005 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Budou tyto předpisy používat od 25. listopadu 2005.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 21. března 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Složky | Výrobky obsahující tyto složky, které byly prozatímně vyřazeny |
          Obiloviny obsahující lepek | glukózové sirupy na bázi pšenice včetně dextrózy.maltodextriny na bázi pšeniceglukózové sirupy na bázi ječmeneobiloviny použité v destilátech pro lihoviny |
          Vejce | lysozym (z vajec) použitý ve víněalbumin (z vajec) použitý jako čiřící prostředek u vína a zkvašeného moštu |
          Ryby | rybí želatina použitá jako nosič vitamínů a aromarybí želatina nebo vyzina použité jako čiřící prostředek u piva, zkvašeného moštu a vína |
          Sója | zcela rafinovaný sójový olej a tukpřírodní míchaný tokoferol (E306), přírodní d–alfa tokoferol acetát, přírodní d–alfa tokoferol, přírodní d–alfa tokoferol sukcinát ze sójirostlinný olej z fytosterolů a estery fytosterolu ze sójirostlinný sterol stanol ester vyrobený ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji |
          Mléko | syrovátka použitá v destilátech pro lihovinylaktikolmléčné (kasein) výrobky jako čiřící prostředek u zkvašeného moštu a vína |
          Ořechy | ořechy použité v destilátech pro lihovinyořechy (mandle, vlašské ořechy) použité (jako aroma) v lihovinách |
          Celer řapíkatý | celerová nať a semenný olejoleoresin z celerových semen |
          Hořčice | hořčičný olejolej z hořčičných semenoleoresin z hořčičných semen |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.