Směrnice Komise 2005/27/ES ze dne 29. března 2005, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES týkající se sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízenímiText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/27/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/27/ES
          ze dne 29. března 2005,
          kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES týkající se sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [1], a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES ze dne 10. listopadu 2003 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled a vozidel vybavených těmito zařízeními, kterou se mění směrnice 70/156/EHS a zrušuje směrnice 71/127/EHS [2], a zejména na článek 2 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 2003/97/ES je jednou ze zvláštních směrnic v kontextu postupu schvalování typu vozidla na úrovni Společenství podle směrnice 70/156/EHS. Ustanovení směrnice 70/156/EHS, která se týkají systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel, se proto použijí i pro směrnici 2003/97/ES.
          (2) Aby se snížil rozsah mrtvého úhlu u vozidel N2 o hmotnosti do 7,5 tuny, je nutné změnit některé požadavky stanovené směrnicí 2003/97/ES.
          (3) Od roku 2003 se podstatně posunul technický pokrok v oboru zpětných zrcátek. Nyní je možné namontovat širokoúhlá zpětná zrcátka do některých vozidel N2 o hmotnosti do 7,5 tuny. Proto je vhodné pozměnit směrnici 2003/97/ES rozšířením povinnosti namontovat širokoúhlá zpětná zrcátka třídy IV do těch vozidel kategorie N2, jejichž kabina je podobná kabině vozidel N3. Jako vhodné kritérium pro rozlišení obou typů vozidel N2 by měla sloužit možnost namontovat blízkopohledové zrcátko třídy V.
          (4) Vozidla, která mají sedadla s pevným úhlem opěradla, nebudou moci vyhovět standardním požadavkům. Proto je třeba zavést pro tato vozidla korekční faktor.
          (5) Je také vhodné pozměnit správní opatření pro schválení typu zavedením rozlišovacích čísel členských států, které přistoupily ke Společenství dne 1. května 2004.
          (6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku zřízeného podle čl. 13 odst. 1 směrnice 70/156/EHS,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy I a III směrnice 2003/97/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 19. října 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 29. března 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/104/ES (Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 25, 29.1.2004, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy I a III směrnice 2003/97/ES se mění takto:
          1. V bodě 1.1.1.12 přílohy I se za první větu vkládá nová věta, která zní:
          "V případě sedadel s pevným úhlem opěradla se musí umístění zorných bodů upravit v souladu s dodatkem 7 k této příloze."
          
          2. V dodatku 5 k příloze I se do výčtu rozlišovacích čísel v bodě 1.1 vkládají tato slova:
          "8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, 49 pro Kypr, 36 pro Litvu, 32 pro Lotyšsko, 7 pro Maďarsko, 50 pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko".
          3. V příloze I se doplňuje nový dodatek 7, který zní:
          4. V tabulce v příloze III se slova v buňce pro širokoúhlá zrcátka třídy IV motorových vozidel kategorie N2 ≤ 7,5 t nahrazují těmito slovy:
          "Povinné
          Pro obě strany, lze-li namontovat zrcátko třídy V.
          Nepovinné
          Pro obě strany zároveň, není-li to možné."
          5. V tabulce v příloze III se slova v buňce pro blízkopohledová zrcátka třídy V motorových vozidel kategorie N2 ≤ 7,5 t nahrazují těmito slovy:
          "Povinné, viz body 3.7 a 5.5.5 přílohy III
          Jedno na straně spolujezdce.
          Nepovinné
          Jedno na straně řidiče.
          (obě musí být namontována nejméně 2 m nad vozovku)
          Je povolená odchylka + 10 cm."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.