Směrnice Komise 2005/30/ES ze dne 22. dubna 2005, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidelText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/30/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/30/ES
          ze dne 22. dubna 2005,
          kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES týkající se schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES ze dne 17. června 1997 o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel [1], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS [2], a zejména na článek 17 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 97/24/ES je jednou ze zvláštních směrnic pro účely postupu ES schvalování typu stanoveného směrnicí 2002/24/ES.
          (2) Měla by se zavést technická opatření pro schvalování typu náhradních katalyzátorů jako samostatných technických celků, aby se zajistily vhodné emisní vlastnosti. Měla by se zavést opatření, která by v členských státech podpořila provádění pomocí označování náhradních katalyzátorů a jejich obalů.
          (3) Měl by být aktualizován kód schválení typu pro Maltu a Kypr v příloze V směrnice 2002/24/ES.
          (4) Směrnice 97/24/ES a 2002/24/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Znění příloh směrnice 97/24/ES se mění v souladu s přílohou I této směrnice.
          Článek 2
          Přílohy II a V směrnice 2002/24/ES se mění v souladu s přílohou II této směrnice.
          Článek 3
          1. Pokud jde o nové náhradní katalyzátory určené k montáži do vozidel, pro která bylo uděleno schválení typu podle směrnice 97/24/ES, s účinkem od 18. května 2006 členské státy:
          a) neodmítnou udělení ES schválení typu podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/24/ES;
          b) nezakáží jejich prodej nebo instalaci ve vozidle.
          2. Pokud jde o nové náhradní katalyzátory, které nevyhovují směrnici 97/24/ES ve znění této směrnice, s účinkem od 18. května 2006 již členské státy neudělí ES schválení typu podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/24/ES z důvodů týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší, přípustné hladiny akustického tlaku nebo opatření proti neoprávněným úpravám.
          Článek 4
          1. Členské státy do 17. května 2006 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.
          Členské státy budou tyto předpisy používat od 18. května 2006.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 5
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 6
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 22. dubna 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 226, 18.8.1997, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/77/ES (Úř. věst. L 211, 21.8.2003, s. 24).
          [2] Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          ZMĚNY SMĚRNICE 97/24/ES
          Kapitola 5, která je přílohou směrnice 97/24/ES, se mění takto:
          a) V části "SEZNAM PŘÍLOH" se doplňují nové odkazy, které znějí:
          "PŘÍLOHA VII Schválení typu náhradního katalyzátoru jako samostatného technického celku pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla …
          Dodatek 1 Informační dokument pro náhradní katalyzátor jako samostatný technický celek (samostatné technické celky) pro typ dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla …
          Dodatek 2 Certifikát schválení typu pro náhradní katalyzátor jako samostatný technický celek pro typ dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla …
          Dodatek 3 Příklady značky schválení typu … "
          b) Příloha I se mění takto:
          i) Doplňují se body 1.4, 1.5 a 1.6, které znějí:
          "1.4. "Katalyzátorem původního vybavení" se rozumí katalyzátor nebo soustava katalyzátorů, na které se vztahuje schválení typu vozidla.
          1.5. "Náhradním katalyzátorem" se rozumí katalyzátor nebo soustava katalyzátorů určené k nahrazení katalyzátoru původního vybavení ve vozidle schváleném jako typ podle této kapitoly, které mohou být schváleny jako typ coby samostatný technický celek podle čl. 2 odst. 5 směrnice 2002/24/ES.
          1.6. "Původním náhradním katalyzátorem" se rozumí katalyzátor nebo soustava katalyzátorů, jejichž typy jsou uvedeny v bodu 5 přílohy VI, ale které držitel schválení typu vozidla nabízí na trhu jako samostatné technické celky."
          ii) Doplňuje se bod 2.3, který zní:
          "2.3. Schéma a označení
          2.3.1. K dokladu podle přílohy V musí být připojeno schéma a výkres příčného řezu s rozměrovými údaji případného katalyzátoru (případných katalyzátorů) původního vybavení.
          2.3.2. Všechny katalyzátory původního vybavení musejí být označeny značkou "e" následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu. Toto označení musí být čitelné, nesmazatelné a, je-li to možné, viditelné po namontování."
          iii) Doplňuje se bod 5, který zní:
          "5. NÁHRADNÍ KATALYZÁTORY A PŮVODNÍ NÁHRADNÍ KATALYZÁTORY
          Náhradní katalyzátory určené k montáži do vozidel schválených jako typ podle této kapitoly se zkoušejí podle přílohy VII.
          Původní náhradní katalyzátory, jejichž typ je uveden v bodu 5 přílohy VI a které jsou určené k montáži do vozidla, na které se vztahuje příslušný doklad o schválení typu, nemusejí vyhovovat příloze VII této směrnice za předpokladu, že splňují požadavky bodů 5.2.1 a 5.2.2 této přílohy.
          5.2.1. Označení
          Původní náhradní katalyzátory musejí nést alespoň tyto identifikační údaje:
          5.2.1.1. jméno nebo výrobní značku výrobce vozidla,
          5.2.1.2. značku a identifikační číslo dílu.
          5.2.2. Dokumentace
          K původním náhradním katalyzátorům se přiloží tyto informace:
          5.2.2.1. jméno nebo výrobní značka výrobce vozidla;
          5.2.2.2. značka a identifikační číslo dílu;
          5.2.2.3. vozidla, pro která původní náhradní katalyzátor odpovídá typu, na který se vztahuje bod 5 přílohy VI;
          5.2.2.4. v případě potřeby pokyny pro instalaci;
          5.2.2.5. Tyto informace se poskytnou buď na letáku přiloženém k původnímu náhradnímu katalyzátoru, nebo na obalu, ve kterém se původní náhradní katalyzátor prodává, nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem."
          c) Příloha II se mění takto:
          i) Doplňují se body 1.7, 1.8 a 1.9, které znějí:
          "1.7. "Katalyzátorem původního vybavení" se rozumí katalyzátor nebo soustava katalyzátorů, na které se vztahuje schválení typu vozidla.
          1.8. "Náhradním katalyzátorem" se rozumí katalyzátor nebo soustava katalyzátorů určené k nahrazení katalyzátoru původního vybavení ve vozidle schváleném jako typ podle této kapitoly, které mohou být schváleny jako typ coby samostatný technický celek podle čl. 2 odst. 5 směrnice 2002/24/ES.
          1.9. "Původním náhradním katalyzátorem" se rozumí katalyzátor nebo soustava katalyzátorů, jejichž typy jsou uvedeny v bodu 5 přílohy VI této směrnice, ale které držitel schválení typu vozidla nabízí na trhu jako samostatné technické celky."
          ii) Doplňuje se bod 2.4, který zní:
          "2.4. Schéma a označení
          2.4.1. K dokladu podle přílohy V musí být připojeno schéma a výkres příčného řezu s rozměrovými údaji případného katalyzátoru (případných katalyzátorů) původního vybavení.
          2.4.2. Všechny katalyzátory původního vybavení musejí být označeny značkou "e" následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu. Toto označení musí být čitelné, nesmazatelné a, je-li to možné, viditelné po namontování."
          iii) Doplňuje se bod 5, který zní:
          "5. NÁHRADNÍ KATALYZÁTORY A PŮVODNÍ NÁHRADNÍ KATALYZÁTORY
          Náhradní katalyzátory určené k montáži do vozidel schválených jako typ podle této kapitoly se zkoušejí podle přílohy VII.
          Původní náhradní katalyzátory, jejichž typ je uveden v bodu 5 přílohy VI a které jsou určené k montáži do vozidla, na které se vztahuje příslušný doklad o schválení typu, nemusejí vyhovovat příloze VII za předpokladu, že splňují požadavky bodů 5.2.1 a 5.2.2 této přílohy.
          5.2.1. Označení
          Původní náhradní katalyzátory musejí nést alespoň tyto identifikační údaje:
          5.2.1.1. jméno nebo výrobní značku výrobce vozidla;
          5.2.1.2. značku a identifikační číslo dílu.
          5.2.2. Dokumentace
          K původním náhradním katalyzátorům se přiloží tyto informace:
          5.2.2.1. jméno nebo výrobní značka výrobce vozidla;
          5.2.2.2. značka a identifikační číslo dílu;
          5.2.2.3. vozidla, pro která původní náhradní katalyzátor odpovídá typu, na který se vztahuje bod 5 přílohy VI,
          5.2.2.4. v případě potřeby pokyny pro instalaci.
          5.2.2.5. Tyto informace se poskytnou buď na letáku přiloženém k původnímu náhradnímu katalyzátoru, nebo na obalu, ve kterém se původní náhradní katalyzátor prodává, nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem."
          d) V příloze VI se vkládá bod 4a, který zní:
          "4a. Katalyzátory
          4a.1. Značka a typ katalyzátoru původního vybavení podle bodu 3.2.12.2.1 přílohy V (informační dokument)
          4a.2. Značka (značky) a typ (typy) původního náhradního katalyzátoru podle bodu 3.2.12.2.1 přílohy V (informační dokument)".
          e) Doplňuje se nová příloha VII, která zní:
          ""
          Kapitola 7, která je přílohou směrnice 97/24/ES, se mění takto:
          a) Bod 1.10 se nahrazuje tímto:
          "1.10. "Výfukovým systémem" se rozumí kombinace výfukové trubky, expanzní komory, tlumiče výfuku a případně katalyzátoru."
          b) Vkládá se bod 3.10.1.3.7a, který zní:
          "3.10.1.3.7a katalyzátor (katalyzátory) (pouze nejsou-li součástí tlumiče hluku)"
          Kapitola 9, která je přílohou směrnice 97/24/ES, se mění takto:
          a) V části "SEZNAM PŘÍLOH" se mezi odkazy "Příloha VI" a "Příloha VII" vkládá nový odkaz na dodatek, který zní:
          "Dodatek Příklady značky schválení typu … "
          b) V příloze II se doplňuje bod 3.5.5, který zní:
          "3.5.5. Vyhodnocení emisí znečišťujících látek vozidel vybavených náhradním systémem tlumičů
          Vozidlo uvedené v bodu 3.2.3.3 vybavené tlumičem typu, jehož schválení typu je požadováno, musí být podrobeno zkoušce typu I a zkoušce typu II za podmínek popsaných v příslušné příloze kapitoly 5, která je přílohou této směrnice, podle schválení typu vozidla.
          Požadavky na emise se považují za splněné, jestliže výsledky splní mezní hodnoty podle schválení typu vozidla."
          c) V příloze III se doplňuje bod 3.5.5, který zní:
          "3.5.5. Vyhodnocení emisí znečišťujících látek vozidel vybavených náhradním systémem tlumičů
          Vozidlo uvedené v bodu 3.2.3.3 vybavené tlumičem typu, jehož schválení typu je požadováno, musí být podrobeno zkoušce typu I a zkoušce typu II za podmínek popsaných v příslušné příloze kapitoly 5, která je přílohou této směrnice, podle schválení typu vozidla.
          Požadavky na emise se považují za splněné, jestliže výsledky splní mezní hodnoty podle schválení typu vozidla."
          d) V příloze IV se doplňuje bod 3.5.5, který zní:
          "3.5.5. Vyhodnocení emisí znečišťujících látek vozidel vybavených náhradním systémem tlumičů
          Vozidlo uvedené v bodu 3.2.3.3 vybavené tlumičem typu, jehož schválení typu je požadováno, musí být podrobeno zkoušce typu I a zkoušce typu II za podmínek popsaných v příslušné příloze kapitoly 5, která je přílohou této směrnice, podle schválení typu vozidla.
          Požadavky na emise se považují za splněné, jestliže výsledky splní mezní hodnoty podle schválení typu vozidla."
          e) Příloha VI se mění takto:
          i) Bod 1.3 se nahrazuje tímto:
          "1.3. značkou schválení typu, sestavenou a umístěnou podle požadavků článku 8 směrnice 2002/24/ES, doplněnou dalšími údaji podle bodu 6 této přílohy. Rozměr "a" musí být ≥ 3 mm."
          ii) Doplňuje se bod 6, který zní:
          "6. Další informace obsažené ve značce schválení typu
          Značka schválení typu u nepůvodního výfukového systému nebo jeho dílů, nikoliv však úchytů a potrubí, musí obsahovat číslo kapitoly (kapitol), na jejímž (jejichž) základě bylo schválení typu uděleno, s výjimkou uvedenou v bodě 6.1.3.
          6.1.1. Nepůvodní výfukový systém tvořící jediný díl, který sdružuje tlumič hluku i katalyzátor
          Značku schválení typu podle bodu 1.3 musejí následovat zakroužkované číslice 5 a 9.
          6.1.2. Nepůvodní výfukový systém, jehož součástí není katalyzátor
          Značku schválení typu podle bodu 1.3 umístěnou na tlumiči hluku musí následovat zakroužkovaná číslice 9.
          6.1.3. Nepůvodní výfukový systém tvořící jediný díl (tlumič hluku) pro vozidla, která nejsou schválena jako typ podle kapitoly 5
          Značku schválení typu podle bodu 1.3 umístěnou na tlumiči hluku nesmějí následovat žádné další údaje.
          Příklady značek schválení typu jsou uvedeny v dodatku."
          iii) Doplňuje se nový dodatek, který zní:
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          ZMĚNY SMĚRNICE 2002/24/ES
          Směrnice 2002/24/ES se mění takto:
          a) V příloze II se bod 3.2.12 nahrazuje tímto:
          "3.2.12. Opatření proti znečisťování ovzduší
          Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně, pouze v případě čtyřdobých motorů (popis a výkresy):
          Přídavná zařízení proti znečišťování (pokud existují a nejsou uvedena v jiných bodech):
          Katalyzátor: ano/ne [1]:
          Počet katalyzátorů a částí:
          Rozměry, tvar a objem katalyzátoru (katalyzátorů):
          Druh katalytické činnosti:
          Celková náplň drahých kovů:
          Poměrná koncentrace:
          Nosič (struktura a materiál):
          Hustota kanálků:
          Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů):
          Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo a vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí):
          Kyslíková sonda: ano/ne [1]:
          Druh:
          Umístění:
          Regulační rozsah:
          Přípusť vzduchu: ano/ne [1]:
          Druh (pulsující vzduch, vzduchové čerpadlo atd.):
          Recirkulace výfukových plynů: ano/ne [1]:
          Vlastnosti (průtok atd.):
          Ostatní systémy (popis a činnost):
          b) Příloha V se mění takto:
          i) V oddílu A bodu 1 se v seznamu v části 1 slova "CY pro Kypr" nahrazují slovy "49 pro Kypr" a slova "MT pro Maltu" nahrazují slovy "50 pro Maltu".
          ii) V oddílu B se v seznamu v bodu 1.1 slova "CY pro Kypr" nahrazují slovy "49 pro Kypr" a slova "MT pro Maltu" nahrazují slovy "50 pro Maltu".
          [1] Nehodící se škrtněte"
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.