Směrnice Komise 2005/34/ES ze dne 17. května 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení etoxazolu a tepraloxydimu jako účinných látek (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/34/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/34/ES
          ze dne 17. května 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení etoxazolu a tepraloxydimu jako účinných látek
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS Francie dne 21. dubna 1998 obdržela od společnosti Sumitomo Chemical Agro Europe SA žádost o zařazení účinné látky etoxazol (angl. "etoxazole" a dříve také "etoxazol") do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 1999/43/ES [2] bylo potvrzeno, že dokumentace je "úplná" v tom smyslu, že v zásadě splňuje požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II a III směrnice 91/414/EHS.
          (2) Španělsko obdrželo dne 11. září 1997 od společnosti BASF AG žádost podle čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS o zařazení účinné látky tepraloxydim do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 98/512/ES [3] bylo potvrzeno, že dokumentace je "úplná" v tom smyslu, že v zásadě splňuje požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II a III směrnice 91/414/EHS.
          (3) Účinky těchto účinných látek na lidské zdraví a na životní prostředí byly pro použití navrhovaná žadateli posouzeny v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS. Členské státy jmenované zpravodajem předložily Komisi návrhy hodnotících zpráv o těchto látkách dne 8. října 2001 (etoxazol) a 21. ledna 2002 (tepraloxydim).
          (4) Návrhy hodnotících zpráv byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. Tato přezkoumání byla dokončena dne 3. prosince 2004 formou zpráv Komise o přezkoumání etoxazolu a tepraloxydimu.
          (5) Z přezkoumání etoxazolu a tepraloxydimu nevyplynuly žádné otevřené otázky či obavy, které by vyžadovaly konzultaci s Vědeckým výborem pro rostliny nebo Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.
          (6) Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující dané účinné látky mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 5 odst. 3 směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit etoxazol a tepraloxydim do přílohy I, a zajistit tak, aby ve všech členských státech byla povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující dané látky udělována podle uvedené směrnice.
          (7) Po zařazení etoxazolu a tepraloxydimu do přílohy I směrnice 91/414/EHS musí být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta k provedení směrnice 91/414/EHS, pokud jde o přípravky na ochranu rostlin obsahujících tyto látky, a zejména k tomu, aby přezkoumaly stávající dočasná povolení a nejpozději do konce této lhůty nahradily tato povolení konečnými povoleními nebo je podle ustanovení směrnice 91/414/EHS změnily nebo zrušily.
          (8) Je proto vhodné směrnici 91/414/EHS odpovídajícím způsobem pozměnit.
          (9) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 30. listopadu 2005 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Členské státy tyto předpisy použijí ode dne 1. prosince 2005.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          1. Členské státy přezkoumají povolení udělené pro každý přípravek na ochranu rostlin obsahující etoxazol nebo tepraloxydim, aby se zajistilo dodržování podmínek týkajících se těchto účinných látek uvedených v příloze I směrnice 91/414/EHS. Je-li to nutné, nejpozději do 30. listopadu 2005 povolení v souladu se směrnicí 91/414/EHS změní nebo zruší.
          2. Každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující etoxazol nebo tepraloxydim jako jedinou účinnou látku nebo jako jednu z několika účinných látek, které budou nejpozději do 31. května 2005 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, podrobí členské státy dalšímu přezkoumání v souladu s jednotnými zásadami uvedenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS, na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III dané směrnice. Na základě tohoto přezkoumání určí, zda přípravek splňuje požadavky uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.
          Po tomto určení postupují členské státy následovně:
          a) pokud přípravek obsahuje etoxazol nebo tepraloxydim jako jedinou účinnou látku, pak, je-li to nutné, zruší nebo změní povolení nejpozději do 30. listopadu 2006;
          b) pokud přípravek obsahuje etoxazol nebo tepraloxydim jako jednu z několika účinných látek, pak, je-li to nutné, změní nebo zruší povolení do 30. listopadu 2006 nebo do data určeného pro tuto změnu nebo zrušení v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, přičemž určující je pozdější datum.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. června 2005.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 17. května 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/25/ES (Úř. věst. L 90, 8.4.2005, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 14, 19.1.1999, s. 30.
          [3] Úř. věst. L 228, 15.8.1998, s. 35.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují tyto řádky:
          Číslo | Obecný název, identifikační čísla | Název podle IUPAC | Čistota | Vstup v platnost | Konec platnosti zařazení | Zvláštní ustanovení |
          "100 | EtoxazolCAS č.: 153233-91-1CIPAC č.: 623 |  (RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorofenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] fenetol | ≥ 948 g/kg | 1. června 2005 | 31. května 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako akaricid.Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání etoxazolu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2004.Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.Všude, kde je to vhodné, by se měla uplatňovat opatření ke zmírnění rizika. |
          101 | TepraloxydimCAS č.: 149979-41-9CIPAC č.: 608 | (EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-on | ≥ 920 g/kg | 1. června 2005 | 31. května 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tepraloxydimu, a zejména její přílohy I a II, v konečném znění vypracovaném Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2004.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně suchozemských necílových členovců.Je-li to vhodné, měla by být uplatňována opatření ke zmírnění rizika. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.