Směrnice Komise 2005/37/ES ze dne 3. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/37/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/37/ES
          ze dne 3. června 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí některých pesticidů v obilovinách a některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [1], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [2], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [3], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Do přílohy I směrnice 91/414/EHS byly zařazeny tyto stávající aktivní látky: směrnicí Komise 2003/31/ES [4] maleinohydrazid; směrnicí Komise 2003/39/ES [5] propyzamid; a směrnicí Komise 2003/70/ES [6] mekoprop a mekoprop-P.
          (2) Nové aktivní látky isoxaflutol, trifloxystrobin, karfentrazonethyl a fenamidon byly do přílohy I směrnice 91/414/EHS zařazeny směrnicí Komise 2003/68/ES [7].
          (3) Zařazení těchto účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS bylo založeno na hodnocení předložených informací týkajících se navržených použití. Informace o tomto použití předložily určité členské státy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS. Předložené informace byly přezkoumány a jsou dostatečné pro stanovení určitých maximálních limitů reziduí (MLR).
          (4) Neexistuje-li MLR na úrovni Společenství nebo dočasný MLR, stanoví členské státy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS dočasný vnitrostátní MLR předtím, než budou moci být povoleny přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku.
          (5) MLR Společenství a limity doporučené v Codexu Alimentarius jsou pevně dány a vyhodnoceny prostřednictvím podobných postupů. Kodex uvádí omezený počet MLR pro maleinhydrazid. MLR Společenství jsou již stanoveny ve směrnici 90/642/EHS pro maleinhydrazid (směrnice Rady 93/58/EHS [8] a ve směrnicích 86/362/EHS a 90/642/EHS pro propyzamid (směrnice Rady 96/32/ES [9] a 96/33/ES [10]). To bylo zváženo při stanovení dotyčných MLR prostřednictvím změn této směrnice. Kodex MLR, který bude v nejbližší době doporučen ke zrušení, nebyl brán v potaz. Maximální limity reziduí založené na Kodexu MLR se vyhodnocují na základě rizika pro spotřebitele. Při používání toxikologických krajních hodnot vycházejících ze studií, které má Komise k dispozici, nebylo prokázáno žádné riziko.
          (6) Vzhledem k zařazení dotyčných aktivních látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS byla související technická a vědecká hodnocení dokončena formou revizních zpráv Komise. Zprávy o hodnocení těchto dotčených látek byly ukončeny k datům určeným ve směrnici Komise, která jsou uvedena v 1. a 2. bodu odůvodnění. Tyto zprávy stanovily pro dané látky přijatelný denní příjem (ADI) a pokud je to nutné, akutní referenční dávku (ARfD). Míra rizika spotřebitelů potravinářských produktů ošetřených danými aktivními látkami se posuzuje a hodnotí v souladu s postupy Společenství. Ohled se bere také na pravidla zveřejněná Světovou zdravotní organizací [11] a na stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny [12] k používané metodologii. Usuzuje se, že navržené MLR nepovedou k překročení přijatelného denního příjmu nebo akutních referenčních dávek.
          (7) Pro zajištění patřičné ochrany spotřebitele před expozicí reziduím z nepovoleného používání přípravků na ochranu rostlin by měly být přechodné MRL pro důležité kombinace přípravků/pesticidů stanoveny na nižší mez analytického určení.
          (8) Stanovení takových dočasných maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání tomu, aby členské státy udělily dočasná povolení v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a přílohou VI uvedené směrnice. Období čtyř let se považuje za dostatečné k tomu, aby byl umožněn vývoj dalších použití dotyčné účinné látky. Po uplynutí tohoto období by se dočasné MLR měly stát konečnými.
          (9) Proto je nezbytné přidat či nahradit veškerá rezidua pesticidů, která vznikají při použití těchto přípravků na ochranu rostlin do příloh směrnic 86/362/EHS a 90/642/EHS, a tím umožnit řádný dozor a řízení zákazu jejich používání a ochranu spotřebitele. Pokud již byly MLR v přílohách těchto směrnic stanoveny, je vhodné je upravit. Pokud MRL dosud stanoveny nebyly, je vhodné je stanovit poprvé.
          (10) Směrnice 86/362/EHS a 90/642/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (11) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Směrnice 86/362/EHS se mění takto:
          a) V části A přílohy II se doplňují maximální limity reziduí pesticidů pro isoxaflutol, trifloxystrobin, karfentrazonethyl, mekoprop, mekoprop-P, maleinhydrazid a fenamidon, jak stanoví příloha I této směrnice.
          b) V části A Přílohy II se nahrazují maximální limity reziduí pesticidů pro propyzamid hodnotami uvedenými v příloze II této směrnice.
          Článek 2
          Směrnice 90/642/EHS se mění takto:
          a) V příloze II se doplňují maximální limity reziduí pesticidů pro isoxaflutol, trifloxystrobin, karfentrazon-ethyl, mekoprop, mekoprop-P a fenamidon, jak stanoví příloha III této směrnice.
          b) V příloze II se maximální limity reziduí pesticidů pro propyzamid a maleinhydrazid nahrazují hodnotami uvedenými v příloze IV této směrnice.
          Článek 3
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 4. prosince 2005 správní a právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku těchto ustanovení a této směrnice.
          Tyto podmínky se použijí od 4. prosince 2006.
          Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 3. června 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/61/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 81).
          [2] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/115/ES (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 64).
          [3] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/34/ES (Úř. věst. L 125, 18.5.2005, s. 5).
          [4] Úř. věst. L 101, 23.4.2003, s. 3.
          [5] Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 30.
          [6] Úř. věst. L 184, 23.7.2003, s. 9.
          [7] Úř. věst. L 177, 16.7.2003, s. 12.
          [8] Úř. věst. L 211, 23.8.1993, s. 6.
          [9] Úř. věst. L 144, 18.6.1996, s. 12.
          [10] Úř. věst. L 144, 18.6.1996, s. 35.
          [11] Doporučení pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues) (revidovaná verze); zpracováno v rámci programu GEMS/Food Programme ve spolupráci s Kodexovým výborem pro rezidua pesticidů (Codex Committee on Pesticide Residues), vydáno Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
          [12] Stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny k otázkám týkajícím se změn příloh směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ index_en.html).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Maximální limity v mg/kg |
          Rezidua pesticidů | Jednotlivé produkty, jichž se MLR týkají |
          Isoxaflutol (celkové množství isoxaflutolu, RPA 202248 a RPA 203328, vyjádřené jako isoxaflutol) (viz poznámka pod čarou I) | 0,05OBILOVINYječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, jiné obiloviny |
          Trifloxystrobin | 0,3 ječmen0,05 žito0,05 tritikale, pšenice0,02 jiné obiloviny |
          Karfentrazonethyl (stanovený jako karfentrazon a vyjádřený jako karfentrazonethyl) | 0,05OBILOVINYječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, jiné obiloviny  |
          Fenamidone | 0,02OBILOVINYječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikcale, pšenice, jiné obiloviny |
          Mekoprop (celkové množství mekopropu-P a mekopropu vyjádřené jako mekoprop) | 0,05OBILOVINYječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, jiné obiloviny |
          Maleinhydrazid | 0,2OBILOVINYječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, jiné obiloviny |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Maximální limity v mg/kg |
          Rezidua pesticidů | Jednotlivé produkty, jichž se MLR týkají |
          Propyzamid | 0,02OBILOVINYječmen, pohanka, kukuřice, proso, oves, rýže, žito, čirok, tritikale, pšenice, jiné obiloviny |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |
          Skupiny a příklady jednotlivých produktů, jichž se MLR týkají | Isoxaflutol (celkové množství isoxaflutolu, RPA 202248 a RPA 203328, vyjádřené jako isoxaflutol) | Trifloxystrobin | Karfentrazonethyl (stanovený jako karfentrazon a vyjádřený jako karfentrazonethyl) | Fenamidon | Mekoprop (celkové množství mekopropu-P a mekopropu vyjádřené jako mekoprop) |
          1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo nevařené, konzervované zmražením, bez přídavku cukru; ořechy | 0,05 | | 0,01 | | 0,05 |
          i)CITRUSOVÉ PLODY | | 0,3 | | 0,02 | |
          Grapefruity | | | | | |
          Citróny | | | | | |
          Limety | | | | | |
          Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů) | | | | | |
          Pomeranče | | | | | |
          Šedok (pomelo) | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          ii)OŘECHY ZE STROMŮ (vyloupané nebo nevyloupané) | | 0,02 | | 0,02 | |
          Mandle | | | | | |
          Para ořechy | | | | | |
          Kešu ořechy | | | | | |
          Jedlé kaštany | | | | | |
          Kokosové ořechy | | | | | |
          Lískové ořechy | | | | | |
          Makadamie | | | | | |
          Pekanové ořechy | | | | | |
          Piniové oříšky | | | | | |
          Pistácie | | | | | |
          Vlašské ořechy | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          iii)JÁDROVINY | | 0,5 | | 0,02 | |
          Jablka | | | | | |
          Hrušky | | | | | |
          Kdoule | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          iv)PECKOVINY | | | | 0,02 | |
          Meruňky | | 1 | | | |
          Třešně/višně | | 1 | | | |
          Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | | 1 | | | |
          Švestky/slívy | | | | | |
          Jiné | | 0,02 | | | |
          v)BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE | | | | | |
          a)Hrozny stolní a moštové | | 5 | | 0,5 | |
          Hrozny stolní | | | | | |
          Hrozny moštové | | | | | |
          b)Jahody (kromě volně rostoucích) | | 0,02 | | 0,02 | |
          c)Ovoce z keřů (kromě volně rostoucích) | | 0,02 | | 0,02 | |
          Ostružiny | | | | | |
          Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | | | |
          Ostružinomaliny | | | | | |
          Maliny | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          d)Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě volně rostoucích) | | | | 0,02 | |
          Borůvky | | | | | |
          Klikvy | | | | | |
          Rybíz (červený, černý a bílý) | | 1 | | | |
          Angrešt | | 1 | | | |
          Jiné | | 0,02 | | | |
          e)Volně rostoucí bobuloviny a plody | | 0,02 | | 0,02 | |
          vi)RŮZNÉ | | | | 0,02 | |
          Avokáda | | | | | |
          Banány | | 0,05 | | | |
          Datle | | | | | |
          Fíky | | | | | |
          Kiwi | | | | | |
          Kumkvaty | | | | | |
          Liči | | | | | |
          Mango | | | | | |
          Olivy | | | | | |
          Mučenka | | | | | |
          Ananas | | | | | |
          Papája | | | | | |
          Jiné | | 0,02 | | | |
          2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená | 0,05 | | 0,01 | | 0,05 |
          i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | | 0,02 | | 0,02 | |
          Červená řepa | | | | | |
          Mrkev | | | | | |
          Celer bulvový | | | | | |
          Křen | | | | | |
          Topinambury | | | | | |
          Pastinák | | | | | |
          Kořenová petržel | | | | | |
          Ředkve, ředkvičky | | | | | |
          Kozí brada | | | | | |
          Batáty | | | | | |
          Tuřín | | | | | |
          Vodnice | | | | | |
          Jam | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          ii)CIBULOVÁ ZELENINA | | 0,02 | | 0,02 | |
          Česnek | | | | | |
          Cibule | | | | | |
          Šalotka | | | | | |
          Jarní cibule | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          iii)PLODOVÁ ZELENINA | | | | | |
          a)Lilkovité | | | | | |
          Rajčata | | 0,5 | | 0,5 | |
          Papriky | | | | | |
          Lilky | | | | | |
          Jiné | | 0,02 | | 0,02 | |
          b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | 0,2 | | 0,02 | |
          Salátové okurky | | | | | |
          Okurky nakládačky | | | | | |
          Cukety | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | | | | |
          Melouny cukrové | | 0,3 | | 0,1 | |
          Tykve | | | | | |
          Melouny vodní | | | | | |
          Jiné | | 0,02 | | 0,02 | |
          d)Cukrová kukuřice | | 0,02 | | 0,02 | |
          iv)BRUKVOVITÁ ZELENINA | | 0,02 | | 0,02 | |
          a)Květáková krukvovitá zelenina | | | | | |
          Brokolice | | | | | |
          Květák | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          b)Hlávková brukvovitá zelenina | | | | | |
          Růžičková kapusta | | | | | |
          Kapusta hlávková a hlávkové zelí | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          c)Listová brukvovitá zelenina | | | | | |
          Pekingské zelí | | | | | |
          Kadeřávek | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          d)Kedlubny | | | | | |
          v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | | 0,02 | | | |
          a)Salát a podobná zelenina | | | | 2 | |
          Řeřicha | | | | | |
          Kadeřavý salát | | | | | |
          Hlávkový salát | | | | | |
          Eskariol | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          b)Špenát a podobná zelenina | | | | 0,02 | |
          Špenát | | | | | |
          Mangold (kardy) | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          c)Řeřišnice potoční | | | | 0,02 | |
          d)Čekanka salátová | | | | 0,02 | |
          e)Čerstvé bylinky | | | | 0,02 | |
          Kerblík | | | | | |
          Pažitka | | | | | |
          Petržel | | | | | |
          Petrželová nať | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá + A15) | | 0,02 | | 0,02 | |
          Fazolové lusky | | | | | |
          Fazole (bez lusků) | | | | | |
          Hrachové lusky | | | | | |
          Hrách (bez lusků) | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | | 0,02 | | 0,02 | |
          Chřest | | | | | |
          Kardony | | | | | |
          Řapíkatý celer | | | | | |
          Fenykl | | | | | |
          Artyčoky | | | | | |
          Salát a podobná zelenina | | | | | |
          Reveň rebarbora | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          viii)HOUBY | | 0,02 | | 0,02 | |
          a)Pěstované houby | | | | | |
          b)Volně rostoucí houby | | | | | |
          3.Luštěniny | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
          Fazole | | | | | |
          Čočka | | | | | |
          Hrách | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          4.Olejnatá semena | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
          Lněná semena | | | | | |
          Podzemnicová jádra | | | | | |
          Mák | | | | | |
          Sezamová semena | | | | | |
          Slunečnicová semena | | | | | |
          Semena řepice | | | | | |
          Sójové boby | | | | | |
          Hořčičná semena | | | | | |
          Bavlněná semena | | | | | |
          Jiné | | | | | |
          5.Brambory | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
          Brambory ranné | | | | | |
          Brambory pozdní | | | | | |
          6.Čaj (listy a stonky, sušené, fermentované nebo nefermentované, z listů čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
          7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 | 30 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Skupiny a příklady jednotlivých produktů, jichž se MLR týkají | Propyzamid |  Maleinhydrazid |
          1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo nevařené, konzervované zmražením, bez přídavku cukru; ořechy | 0,02 | 0,2 |
          i)CITRUSOVÉ PLODY | | |
          Grapefruity | | |
          Citrony | | |
          Limety | | |
          Mandarinky (včetně klementinek a podobrných hybridů) | | |
          Pomeranče | | |
          Šedok (pomelo) | | |
          Jiné | | |
          ii)OŘECHY ZE STROMŮ (vyloupané nebo nevyloupané) | | |
          Mandle | | |
          Para ořechy | | |
          Kešu ořechy | | |
          Jedlé kaštany | | |
          Kokosové ořechy | | |
          Lískové ořechy | | |
          Makadamie | | |
          Pekanové ořechy | | |
          Piniové oříšky | | |
          Pistácie | | |
          Vlašské ořechy | | |
          Jiné | | |
          iii)JÁDROVINY | | |
          Jablka | | |
          Hrušky | | |
          Kdoule | | |
          Jiné | | |
          iv)PECKOVINY | | |
          Meruňky | | |
          Třešně/višně | | |
          Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | | |
          Švestky/slívy | | |
          Jiné | | |
          v)BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE | | |
          a)Hrozny stolní a moštové | | |
          Hrozny stolní | | |
          Hrozny moštové | | |
          b)Jahody (kromě volně rostoucích) | | |
          c)Ovoce z keřů (kromě volně rostoucích) | | |
          Ostružiny | | |
          Ostružiny ostružiníku ježiníku | | |
          Ostružinomaliny | | |
          Maliny | | |
          Jiné | | |
          d)Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě volně rostoucích) | | |
          Borůvky | | |
          Klikvy | | |
          Rybíz (červený, černý a bílý) | | |
          Angrešt | | |
          Jiné | | |
          e)Volně rostoucí bobuloviny a plody | | |
          vi)RŮZNÉ | | |
          Avokáda | | |
          Banány | | |
          Datle | | |
          Fíky | | |
          Kiwi | | |
          Kumkvaty | | |
          Liči | | |
          Mango | | |
          Olivy | | |
          Mučenka | | |
          Ananas | | |
          Papája | | |
          Jiné | | |
          2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená | | |
          i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | 0,02 | 0,2 |
          Červená řepa | | |
          Mrkev | | |
          Celer bulvový | | |
          Křen | | |
          Topinambury | | |
          Pastinák | | |
          Kořenová petržel | | |
          Ředkve, ředkvičky | | |
          Kozí brada | | |
          Batáty | | |
          Tuřín | | |
          Vodnice | | |
          Jam | | |
          Jiné | | |
          ii)CIBULOVÁ ZELENINA | 0,02 | |
          Česnek | | 15 |
          Cibule | | 15 |
          Šalotka | | 15 |
          Jarní cibule | | |
          Jiné | | 0,2 |
          iii)PLODOVÁ ZELENINA | 0,02 | 0,2 |
          a)Lilkovité | | |
          Rajčata | | |
          Papriky | | |
          Lilky | | |
          Jiné | | |
          b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | |
          Salátové okurky | | |
          Okurky nakládačky | | |
          Cukety | | |
          Jiné | | |
          c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | |
          Melouny cukrové | | |
          Tykve | | |
          Melouny vodní | | |
          Jiné | | |
          d)Cukrová kukuřice | | |
          iv)BRUKVOVITÁ ZELENINA | 0,02 | 0,2 |
          a)Květáková krukvovitá zelenina | | |
          Brokolice | | |
          Květák | | |
          Jiné | | |
          b)Hlávková brukvovitá zelenina | | |
          Růžičková kapusta | | |
          Kapusta hlávková a hlávkové zelí | | |
          Jiné | | |
          c)Listová brukvovitá zelenina | | |
          Pekingské zelí | | |
          Kadeřávek | | |
          Jiné | | |
          d)Kedlubny | | |
          v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | | 0,2 |
          a)Salát a podobná zelenina | 1 | |
          Řeřicha | | |
          Kadeřavý salát | | |
          Hlávkový salát | | |
          Eskariol | | |
          Jiné | | |
          b)Špenát a podobná zelenina | 0,02 | |
          Špenát | | |
          Mangold (kardy) | | |
          Jiné | | |
          c)Řeřišnice potoční | 0,02 | |
          d)Čekanka salátová | 0,02 | |
          e)Čerstvé bylinky | 1 | |
          Kerblík | | |
          Pažitka | | |
          Petržel | | |
          Petrželová nať | | |
          Jiné | | |
          vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | 0,02 | 0,2 |
          Fazolové lusky | | |
          Fazole (bez lusků) | | |
          Hrachové lusky | | |
          Hrách (bez lusků) | | |
          Jiné | | |
          vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | 0,02 | 0,2 |
          Chřest | | |
          Kardony | | |
          Řapíkatý celer | | |
          Fenykl | | |
          Artyčoky | | |
          Salát a podobná zelenina | | |
          Reveň rebarbora | | |
          Jiné | | |
          viii)HOUBY | 0,02 | 0,2 |
          a)Pěstované houby | | |
          b)Volně rostoucí houby | | |
          3.Luštěniny | 0,02 | 0,2 |
          Fazole | | |
          Čočka | | |
          Hrách | | |
          Jiné | | |
          4.Olejnatá semena | 0,05 | 0,5 |
          Lněná semena | | |
          Podzemnicová jádra | | |
          Mák | | |
          Sezamová semena | | |
          Slunečnicová semena | | |
          Semena řepice | | |
          Sójové boby | | |
          Hořčičná semena | | |
          Bavlněná semena | | |
          Jiné | | |
          5.Brambory | 0,02 | 50 |
          Brambory ranné | | |
          Brambory pozdní | | |
          6.Čaj (listy a stonky, sušené, fermentované nebo nefermentované, z listů čajovníku Camellia sinensis) | 0,05 | 0,5 |
          7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,05 | 0,5 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.