Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/39/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS o sedadlech, jejich ukotvení a opěrkách hlavy motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/39/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/39/ES
          ze dne 7. září 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 74/408/EHS o sedadlech, jejich ukotvení a opěrkách hlavy motorových vozidel
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Výzkum ukázal, že v případě nehody může použití bezpečnostních pásů a zádržných systémů podstatně snížit počet smrtelných úrazů i vážnost poranění, a to i v případě převrácení vozidla. Montáž bezpečnostních pásů a zádržných systémů do všech kategorií vozidel bude nepochybně představovat důležitý krok vpřed při zvyšování bezpečnosti silničního provozu a následné záchraně životů.
          (2) Vybavení všech vozidel bezpečnostními pásy by mohlo společnosti přinést značný užitek.
          (3) V usnesení ze dne 18. února 1986 o společných opatřeních ke snížení počtu silničních nehod v rámci programu Společenství pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích [3] zdůraznil Evropský parlament potřebu zavést povinné používání bezpečnostních pásů pro všechny cestující, včetně dětí, kromě cestujících ve vozidlech pro hromadnou přepravu osob. Z tohoto důvodu je v otázce povinného vybavení vozidel bezpečnostními pásy nebo zádržnými systémy nutno rozlišovat mezi autobusy pro hromadnou přepravu osob a ostatními vozidly.
          (4) V souladu se směrnicí Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [4] se systém Společenství pro schvalování typu vztahuje na všechna nová vozidla kategorie M1 až od 1. ledna 1998. Pouze vozidla kategorie M1 schválená jako typ po uvedeném dni musí být tudíž vybavena sedadly, ukotvením sedadel a opěrkami hlavy, které splňují požadavky směrnice 74/408/EHS [5].
          (5) Dokud nebude systém Společenství pro schvalování typu rozšířen na všechny kategorie vozidel, mělo by se v zájmu bezpečnosti silničního provozu vyžadovat, aby byla vozidla jiných kategorií než M1 vybavena sedadly a ukotvením sedadel, která jsou slučitelná s montáží kotevních úchytů pro bezpečnostní pásy.
          (6) Směrnice 74/408/EHS již stanoví veškeré technické a správní požadavky na schvalování typu vozidel jiných kategorií než M1. Členské státy tedy nemusí zavádět další předpisy.
          (7) Od vstupu v platnost směrnice Komise 96/37/ES ze dne 17. června 1996, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 74/408/EHS [6], již několik členských států stanovilo povinné dodržování uvedené směrnice pro některé kategorie vozidel jiné než M1. Výrobci a jejich dodavatelé za tím účelem vyvinuli odpovídající technologii.
          (8) Výzkum ukázal, že sedadla směřující do strany nelze vybavit bezpečnostními pásy, které budou zaručovat cestujícím stejnou úroveň bezpečnosti jako u sedadel směřujících dopředu. Z bezpečnostních důvodů je nutno u některých kategorií vozidel tato sedadla zakázat.
          (9) Ustanovení povolující sedadla směřující do strany s dvoubodovými bezpečnostními pásy v určitých třídách vozidel kategorie M3 by měla být dočasné povahy, dokud nevstoupí v platnost předpisy Společenství, kterými se přepracuje směrnice 70/156/EHS a které rozšíří ES schvalování typu na všechna vozidla včetně vozidel kategorie M3.
          (10) Směrnice 74/408/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (11) Jelikož cíle této směrnice, totiž zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích zavedením povinného vybavení některých kategorií vozidel bezpečnostními pásy, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto, z důvodů rozsahu opatření navrhovaných v této oblasti, jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovené v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,
          PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Změny směrnice 74/408/EHS
          Směrnice 70/408/EHS se mění takto:
          1. Článek 1 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Vozidla kategorií M2 a M3 se rozdělují do tříd definovaných v oddíle 2 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/85/ES ze dne 20. listopadu 2001 o zvláštních ustanoveních pro vozidla používaná k přepravě osob, která mají více než osm sedadel kromě sedadla řidiče [7].
          b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Tato směrnice se nevztahuje na sedadla směřující dozadu."
          2. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 3a
          1. Montáž sedadel směřujících do strany se zakazuje u vozidel kategorií M1, N1, M2 (třídy III nebo B) a M3 (třídy III nebo B).
          2. Odstavec 1 se nevztahuje na sanitní vozidla ani vozidla uvedená v čl. 8 odst. 1 první odrážce směrnice 70/156/EHS.
          3. Odstavec 1 se rovněž nevztahuje na vozidla kategorie M3 (třídy III nebo B), jejichž maximální technicky přípustná hmotnost při plném naložení převyšuje deset tun a ve kterých jsou sedadla směřující do strany seskupena v zadní části vozidla tak, že tvoří celistvý prostor až s deseti sedadly. Taková sedadla směřující do strany budou vybavena přinejmenším opěrkou hlavy a dvoubodovým bezpečnostním pásem s navíječem, jehož typ byl schválen v souladu se směrnicí 77/541/EHS [8]. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů musí být v souladu se směrnicí 76/115/EHS [9].
          Tato výjimka platí po dobu pěti let od 20. října 2005. Může být prodloužena, jestliže budou k dispozici spolehlivé statistické údaje o nehodách a dojde-li k dalšímu vývoji v oblasti zádržných systémů.
          3. Příloha II se mění takto:
          a) bod 1.1 se nahrazuje tímto:
          "1.1 Požadavky této přílohy se nevztahují na sedadla směřující dozadu ani na opěrky hlavy montované na tato sedadla.";
          b) bod 2.3 se nahrazuje tímto:
          "2.3 "sedadlem" se rozumí konstrukce včetně polštářování, která může být pevnou součástí konstrukce vozidla a která je určena k sedění jedné dospělé osoby. Výraz zahrnuje jak jednotlivé sedadlo, tak část lavicového sedadla určenou k sedění jedné osoby.
          Sedadlo se podle směřování definuje takto:
          2.3.1 "sedadlem směřujícím dopředu" se rozumí sedadlo, které lze používat, pokud je vozidlo v pohybu, a které směřuje směrem k přední části vozidla tak, že svislá rovina souměrnosti sedadla svírá se svislou rovinou souměrnosti vozidla úhel menší než + 10o nebo — 10o;
          2.3.2 "sedadlem směřujícím dozadu" se rozumí sedadlo, které lze používat, pokud je vozidlo v pohybu, a které směřuje směrem k zadní části vozidla tak, že svislá rovina souměrnosti sedadla svírá se svislou rovinou souměrnosti vozidla úhel menší než + 10o nebo — 10o;
          2.3.3 "sedadlem směřujícím do strany" se rozumí sedadlo, které vzhledem ke svému nastavení na svislou rovinu souměrnosti vozidla nesplňuje ani jednu z definic uvedených výše v bodech 2.3.1 a 2.3.2;"
          c) bod 2.9 se zrušuje.
          4. V příloze III se bod 2.5 nahrazuje tímto:
          "2.5 "sedadlem" se rozumí konstrukce včetně polštářování a připevňovacích součástí, která může být pevnou součástí vozidla, která je určena k použití ve vozidle a k sedění jedné nebo několika dospělých osob.
          Sedadlo se podle směřování definuje takto:
          2.5.1 "sedadlem směřujícím dopředu" se rozumí sedadlo, které lze používat, pokud je vozidlo v pohybu, a které směřuje směrem k přední části vozidla tak, že svislá rovina souměrnosti sedadla svírá se svislou rovinou souměrnosti vozidla úhel menší než + 10o nebo — 10o;
          2.5.2 "sedadlem směřujícím dozadu" se rozumí sedadlo, které lze používat, pokud je vozidlo v pohybu, a které směřuje směrem k zadní části vozidla tak, že svislá rovina souměrnosti sedadla svírá se svislou rovinou souměrnosti vozidla úhel menší než + 10o nebo — 10o;
          2.5.3 "sedadlem směřujícím do strany" se rozumí sedadlo, které vzhledem ke svému nastavení na svislou rovinu souměrnosti vozidla nesplňuje ani jednu z definic uvedených výše v bodech 2.5.1 a 2.5.2;".
          5. Příloha IV se mění takto:
          a) bod 1.1 se nahrazuje tímto:
          "1.1 Požadavky této přílohy se týkají vozidel kategorií N1, N2 a N3 a těch vozidel kategorií M2 a M3, na která se nevztahuje příloha III. S výjimkou ustanovení bodu 2.5 se tyto požadavky týkají rovněž sedadel směřujících do strany všech kategorií vozidel.";
          b) bod 2.4 se nahrazuje tímto:
          "2.4 Všechna sedadla, která mohou být sklopena dopředu nebo která mají sklopné opěradlo, se musí v obvyklé poloze samočinně zablokovat. Tento požadavek se nevztahuje na sedadla namontovaná do prostoru pro invalidní vozíky ve vozidlech kategorií M2 nebo M3 ve třídě I, II nebo A."
          Článek 2
          Uplatňování
          1. Od 20. dubna 2006 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy, které splňují požadavky stanovené v této směrnici:
          a) odmítnout udělit ES schválení typu anebo vnitrostátní schválení typu pro určitý typ vozidla,
          b) zakázat registraci nebo prodej nových vozidel nebo jejich uvedení do provozu.
          2. Od 20. října 2006 z důvodů týkajících se sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy, které nesplňují požadavky stanovené v této směrnici, členské státy:
          a) již nesmějí udělit ES schválení typu,
          b) odmítnou udělit vnitrostátní schválení typu.
          3. Od 20. října 2007 z důvodů týkajících se sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy, které nesplňují požadavky stanovené v této směrnici, členské státy:
          a) považují prohlášení o shodě doprovázející nová vozidla za neplatná pro účely čl. 7 odst. 1 směrnice 70/156/EHS,
          b) odmítnou registraci a prodej nových vozidel a jejich uvedení do provozu, kromě případů, kdy se použije čl. 8 odst. 2 směrnice 70/156/EHS.
          Článek 3
          Provedení
          1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. dubna 2006 . Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
          2. Použijí tyto předpisy ode dne 21. dubna 2006 .
          3. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          4. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Vstup v platnost
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Určení
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          Ve Štrasburku dne 7. září 2005.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Borrell fontelles
          Za Radu
          předseda
          C. Clarke
          [1] Úř. věst. C 80, 30.3.2004, s. 6.
          [2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2003 (Úř. věst. C 91 E, 15.4.2004, s. 487), společný postoj Rady ze dne 24. ledna 2005 (Úř. věst. C 111 E, 11.5.2005, s. 33), postoj Evropského parlamentu ze dne 26. května 2005 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005.
          [3] Úř. věst. C 68, 24.3.1986, s. 35.
          [4] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/104/ES (Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 13).
          [5] Úř. věst. L 221, 12.8.1974, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
          [6] Úř. věst. L 186, 25.7.1996, s. 28.
          [7] Úř. věst. L 42, 13.2.2002, s. 1."
          [8] Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 95. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.
          [9] Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 96/38/ES (Úř. věst. L 187, 26.7.1996, s. 95)."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.