Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/42/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/42/ES
          ze dne 20. června 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě hodnocení kožních toxicit oleje z kořene rostliny costus, chrpovník, (Saussurea lappa Clarke), 7-ethoxy-4-methylkumarinu, hexahydrokumarinu a peruánského balzámu (Myroxylon pereirae) se Vědecký výbor pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům (SCCNFP) domnívá, že tyto látky by neměly být používány jako vonné přísady v kosmetických prostředcích. Proto by měly být obsaženy v příloze II směrnice 76/768/EHS.
          (2) Azobarviva CI 12150, CI 20170 a CI 27290 jsou zahrnuta v části 1 přílohy IV směrnice 76/768/EHS jako barviva, která jsou povolena pro použití v kosmetických prostředcích. Bezpečnost těchto barviv byla zpochybněna na základě toho, že v průběhu látkové přeměny mohou vytvářet karcinogenní aminy. SCCNFP zastává názor, založený na dostupných informacích, že použití barviv CI 12150, CI 20170 a CI 27290 představuje riziko pro zdraví spotřebitele, protože tato barviva mohou uvolňovat jeden nebo více karcinogenních aromatických aminů. Tato barviva by proto měla být vypuštěna z části 1 přílohy IV směrnice 76/768/EHS.
          (3) Benzethonium-chlorid je zařazen pod referenčním číslem 53 v části 1 přílohy VI směrnice 76/768/EHS jako konzervační látka, jejíž použití v kosmetických prostředcích, které se oplachují, je možné v koncentraci do 0,1 %. Dle stanoviska SCCNFP by mělo být použití benzethonium-chloridu povoleno také v kosmetických prostředcích, které zůstávají na kůži, vyjma kosmetických prostředků pro péči o dutinu ústní, v koncentraci do 0,1 %. Položka pod referenčním číslem 53 v části 1 přílohy VI směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.
          (4) Dle stanoviska SCCNFP nepředstavuje methylisothiazolinone nebezpečí pro zdraví spotřebitelů, pokud je v konečných kosmetických výrobcích používán jako konzervační látka v koncentraci do 0,01 %. Methylisothiazolinone by proto měl být zařazen v části 1 přílohy VI směrnice 76/768/EHS pod referenčním číslem 57.
          (5) Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.
          (6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy II, IV a VI směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
          Článek 2
          Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, že ode dne 31. března 2006 kosmetické prostředky, které nejsou v souladu s ustanoveními příloh II a IV směrnice 76/768/EHS ve znění této směrnice, nejsou uváděny na trh výrobci Společenství nebo dovozci usazenými ve Společenství ani prodávány nebo převáděny konečnému spotřebiteli.
          Článek 3
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 4
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 20. června 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/9/ES (Úř. věst. L 27, 29.1.2005, s. 46).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy směrnice 76/768/EHS se mění takto:
          1. V příloze II se doplňují tato referenční čísla:
          "1133. Olej z kořene rostliny costus, chrpovník (Saussurea lappa Clarke) (č. CAS 8023-88-9), při použití jako vonná přísada
          1134. 7-ethoxy-4-methylkumarin (č. CAS 87-05-8), při použití jako vonná přísada
          1135. Hexahydrokumarin (č. CAS 700-82-3), při použití jako vonná přísada
          1136. Peruánský balzám (INCI název: Myroxylon pereirae; č. CAS 8007-00-9), při použití jako vonná přísada".
          2. V části I přílohy IV se zrušují položky barviv CI 12150, CI 20170 a CI 27290.
          3. Část I přílohy VI se mění takto:
          a) referenční číslo 53 se nahrazuje tímto:
          Referenční Číslo | Látka | Nejvyšší povolená koncentrace | Omezení a požadavky | Podmínky použití a varování, které musí být vytištěny na etiketě |
          a | b | c | d | e |
          "53 | Benzethonium chloride (INCI) | 0,1 % | a)prostředky, které se oplachují;b)prostředky, které zůstávají na kůži, vyjma prostředků pro péči o dutinu ústní" | |
          b) pod referenčním číslem 57 se vkládá tato položka:
          Referenční číslo | Látka | Nejvyšší povolená koncentrace | Omezení a požadavky | Podmínky použití a varování, které musí být vytištěny na etiketě |
          a | b | c | d | e |
          "57 | Methylisothiazolinone (INCI) | 0,01 %" | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.