Směrnice Komise 2005/43/ES ze dne 23. června 2005, kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/43/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/43/ES
          ze dne 23. června 2005,
          kterou se mění přílohy ke směrnici 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh [1], a zejména na čl. 2 odst. 1 oddíl DA písm. c), čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 3 a článek 17a uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 68/193/EHS stanoví předpisy Společenství týkající se uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh v rámci Společenství. Tato směrnice uvádí seznam podmínek, které musí splňovat porost, množitelský materiál, balení a návěsky.
          (2) Lepší technologie rozmnožování rostlin umožňuje uvádět rostliny vypěstované v souladu s touto technologií na trh nejen jako tradiční svazky, ale rovněž hrnkované, v bednách a kartonážích.
          (3) Pokud členský stát požaduje, aby byl ke každé dodávce materiálu produkovaného na jeho území také přiložen jednotný doklad, musejí být stanoveny podmínky týkající se tohoto průvodního dokladu.
          (4) Některé podmínky týkající se množitelského materiálu a obsahu balení by se neměly vztahovat na množitelský materiál produkovaný v souladu s těmito novými produkčními metodami.
          (5) Podmínky, které musí splňovat porost, jsou stanoveny v příloze I směrnice 68/193/EHS. Tato příloha by měla obsahovat odkaz na kategorii a typ množitelského materiálu, nový seznam prokázaných škodlivých organismů, které se budou kontrolovat, a metodologii kontroly a testů porostu.
          (6) Podmínky, které musí splňovat množitelský materiál, jsou stanoveny v příloze II směrnice 68/193/EHS. Tato příloha by měla obsahovat odkaz na odrůdu a případně i klon u každé kategorie a typu množitelského materiálu, pokud jde o pravost a čistotu, metodologii kontroly množitelského materiálu a třídění různých typů množitelského materiálu.
          (7) Podmínky, které musí splňovat balení, jsou stanoveny v příloze III směrnice 68/193/EHS. Tato příloha by měla obsahovat odkaz na typ množitelského materiálu, pokud jde o počet jednotlivých kusů na jednotku balení.
          (8) Podmínky týkající se návěsky a průvodního dokladu jsou stanoveny v příloze IV směrnice 68/193/EHS. Tato příloha by měla obsahovat veškeré informace týkající se množitelského materiálu požadované podle článku 10 směrnice 68/193/EHS.
          (9) Růstový cyklus révového množitelského materiálu trvá několik let a doba nutná pro kontrolu a testy je v důsledku toho dlouhá. Rychlé zavádění nových podmínek by mohlo vést k výpadkům v produkci množitelského materiálu splňujícího nové požadavky. Proto je vhodné stanovit přechodné období pro splnění nových podmínek stanovených v přílohách I, II a IV pro již používaný množitelský materiál.
          (10) Směrnice 68/193/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (11) Opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Přílohy I až IV směrnice 68/193/EHS se nahrazují přílohami I až IV této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. července 2006. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
          Budou tyto předpisy používat od 1. srpna 2006.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 23. června 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          POŽADAVKY NA POROST
          1. Porost je odrůdově a případně i klonově pravý a čistý.
          2. Pěstební stav a stupeň vývoje porostu umožňují dostatečnou kontrolu pravosti a čistoty porostu s ohledem na odrůdu a v případě potřeby rovněž na klon, jakož i na jeho zdravotní stav.
          3. Půda nebo případně pěstební substrát dává dostatečné záruky, pokud jde o nepřítomnost škodlivých organismů či jejich vektorů, především háďátek, které přenášejí virové choroby. Podnožové vinice a révové školky se zakládají ve vhodných podmínkách, aby se zabránilo riziku zamoření škodlivými organismy.
          4. Výskyt škodlivých organismů, které snižují použitelnost množitelského materiálu, je omezen na nejnižší možnou míru.
          5. Zejména pokud jde o škodlivé organismy uvedené pod písmeny a), b) a c), platí podmínky stanovené v bodech 5.1 až 5.5, s výhradou bodu 5.6:
          a) komplex infekční degenerace: Virus roncetu révy vinné (GFLV), virus mozaiky huseníku (ArMV);
          b) virová svinutka: Virus svinutky révy vinné 1 (GLRaV-1) a virus svinutky révy vinné 3 (GLRaV-3);
          c) virus latentní skvrnitosti révy vinné (GFkV) (jen u podnoží).
          5.1. Podnožové vinice určené k produkci výchozího množitelského materiálu jsou na základě úřední inspekce shledány prostými škodlivých organismů vyjmenovaných v odst. 5 písm. a), b) a c). Tato inspekce se zakládá na výsledcích testů zdravotního stavu prováděných prostřednictvím indexace nebo prostřednictvím mezinárodně přijaté metody rovnocenných testovacích metod zahrnujících všechny rostliny. Tyto testy musejí být v případě organismů vyjmenovaných v odst. 5 písm. a) a b) potvrzeny výsledky rostlinolékařských testů prováděných na všech rostlinách vždy po pěti letech.
          Infikované rostliny musejí být odstraněny. Důvody vad přičítaných výše uvedeným škodlivým organismům nebo jiným činitelům se zaznamenávají do složky, kde se vedou záznamy o podnožových vinicích.
          5.2. Podnožové vinice určené k produkci základního množitelského materiálu jsou na základě úřední inspekce shledány prostými škodlivých organismů uvedených v odst. 5 písm. a) a b). Tato inspekce se zakládá na výsledcích testů zdravotního stavu zahrnujících všechny rostliny. Tyto testy se provádějí nejméně jednou za 6 let, počínaje tříletými podnožovými vinicemi.
          V případech, kdy se u všech porostů provádějí každoroční úřední inspekce všech rostlin, se testy zdravotního stavu rostlinolékařské zkoušky provádějí nejméně jednou za 6 let, počínaje šestiletými podnožovými vinicemi.
          Infikované rostliny musejí být odstraněny. Důvody vad přičítaných výše uvedeným škodlivým organismům nebo jiným činitelům se zaznamenávají do složky, kde se vedou záznamy o podnožových vinicích.
          5.3. Podnožové vinice určené k produkci certifikovaného pěstebního materiálu musí být na základě úřední inspekce shledány prostými škodlivých organismů uvedených v odst. 5 písm. a) a b). Tato inspekce se zakládá na výsledcích testů zdravotního stavu rostlin prováděných na základě zjišťování v souladu s metodami analýzy/kontrolních postupů, které jsou v souladu s obecně přijatými a standardizovanými normami. Tyto zkoušky se provádějí nejméně jednou za 10 let, počínaje pětiletými podnožovými vinicemi.
          V případech, kdy se u všech porostů provádějí každoroční úřední inspekce všech rostlin, se testy zdravotního stavu rostlin provádějí nejméně jednou za 10 let, počínaje desetiletými podnožovými vinicemi.
          Závadnost podnožových vinic vinou škodlivých organismů uvedených v odst. 5 písm. a) a b) nepřesahuje 5 %. Infikované rostliny musejí být odstraněny. Důvody vad přičítaných výše uvedeným škodlivým organismům nebo jiným činitelům se zaznamenávají do složky, kde se vedou záznamy o podnožových vinicích.
          5.4. V podnožových vinicích určených k produkci standardního pěstebního materiálu závadnost připisovaná škodlivým organismům uvedeným v odst. 5 písm. a) a b) nepřesahuje 10 %. Infikované rostliny musejí být odstraněny z množitelského materiálu. Důvody vad přičítaných výše uvedeným škodlivým organismům nebo jiným činitelům se zaznamenávají do složky, kde se vedou záznamy o podnožových vinicích.
          5.5. Révové školky musí být shledány prostými škodlivých organismů uvedených v odst. 5 písm. a) a b) na základě každoroční úřední inspekce porostu spočívající v použití vizuálních metod a případně i doložených vhodnými testy a/nebo druhou inspekcí porostu.
          5.6. a) Členské státy se mohou rozhodnout, že do 31. července 2011 nepoužijí body 5.1 a 5.2, pokud jde o podnožové vinice, které již ke dni vstupu směrnice Komise 2005/43/ES [1] v platnost existovaly za účelem produkce výchozího množitelského materiálu nebo základního množitelského materiálu.
          b) Členské státy se mohou rozhodnout, že do 31. července 2012 nepoužijí bod 5.3, pokud jde o podnožové vinice, které již ke dni vstupu směrnice Komise 2005/43/ES v platnost existovaly za účelem produkce certifikovaného množitelského materiálu.
          c) Rozhodnou-li se členské státy nepoužít body 5.1 a 5.2 nebo bod 5.3, jak je popsáno ve výše uvedených písm. a) a b), musejí místo toho použít tato pravidla:
          Škodlivé virové choroby, zejména virus roncetu révy vinné a virus svinutky révy vinné musejí být odstraněny z porostu určenému k produkci výchozího množitelského materiálu a základního materiálu. V porostech určených k produkci množitelského materiálu ostatních kategorií se nevyskytují rostliny, které vykazují symptomy škodlivých viróz.
          6. Révové školky se nezakládají uvnitř vinice nebo podnožové vinice. Minimální vzdálenost od vinice nebo od podnožové vinice je tři metry.
          7. Množitelský materiál používaný k produkci vyslepených podnožových řízků pro roubování, roubů, vyslepeného réví, pravokořenných a štěpovaných sazenic pochází z úspěšně kontrolovaných podnožových vinic.
          8. Aniž je dotčena úřední inspekce stanovená ve výše uvedeném odstavci 5, musí se vykonat nejméně jedna úřední inspekce porostu. Další inspekce porostu budou prováděny v případech sporů v záležitostech, v nichž lze rozhodnout tak, aby se to nedotklo kvality množitelského materiálu.
          [1] Úř. věst. L 164, 24.6.2005, s. 37.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          POŽADAVKY NA MNOŽITELSKÝ MATERIÁL
          I. OBECNÉ PODMÍNKY
          1. Množitelský materiál je odrůdově a případně rovněž klonově pravý a čistý; při uvádění na trh je u standardního množitelského materiálu povoleno nejvýše 1 % příměsí.
          2. Množitelský materiál má minimální technickou čistotu 96 %.
          Za technicky nečistý se považuje:
          a) množitelský materiál zcela nebo zčásti vysušený, i kdyby byl po vysušení máčen ve vodě;
          b) poškozený, zohýbaný nebo poraněný množitelský materiál, zejména v případě poškození kroupami nebo mrazem či rozdrcení nebo polámání;
          c) materiál nesplňující požadavky podle níže uvedeného oddílu III.
          3. Réví vykazuje dostatečnou vyzrálost dřeva.
          4. Výskyt škodlivých organismů, které snižující použitelnost množitelského materiálu, se připouští jen na nejnižší možné úrovni.
          Množitelský materiál vykazující jasné známky nebo příznaky, které lze přisoudit škodlivým organismům, proti nimž nejsou žádné účinné postupy, musí být odstraněn.
          II. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
          1. Štěpované sazenice
          Štěpované sazenice vytvořené kombinací reprodukčního materiálu stejné kategorie se zařazují do dané kategorie.
          Štěpované sazenice vytvořené kombinací různých kategorií reprodukčního materiálu se zařazují do nižší kategorie prvků, z nichž se skládá.
          2. Dočasná odchylka
          Členské státy se mohou rozhodnout, že do 31. července 2010 nebudou používat ustanovení odstavce 1, pokud jde o štěpované sazenice vzniklé kombinací výchozího množitelského materiálu naštěpovaného na základní množitelský materiál. Rozhodnou-li se členské státy nepoužívat odstavec 1, musejí místo toho používat toto pravidlo:
          Štěpované sazenice vzniklé kombinací výchozího množitelského materiálu naštěpovaného na základní množitelský materiál se zařazují jako výchozí množitelský materiál.
          III. TŘÍDĚNÍ
          1. Vyslepené podnožové řízky pro roubování, vyslepené réví a rouby
          Průměr
          Toto se vztahuje na největší průměr příčného řezu. Tato norma se netýká letorostů.
          a) Podnožové řízky a rouby:
          aa) užší průměr: 6,5 až 12 mm;
          ab) největší průměr na silnějším konci: 15 mm, vyjma toho, kdy se jedná o podnožové řízky pro roubování in situ.
          b) Vyslepené réví:
          minimální užší průměr: 3,5 mm.
          2. Pravokořenné sazenice
          A. Průměr
          Průměr měřený ve středu internodia pod horním výhonem a po nejdelší ose musí být nejméně 5 mm. Tato norma neplatí pro pravokořenné sazenice získané z letorostového množitelského materiálu.
          B. Délka
          Délka od paty kořene k nasazení horního výhonu je nejméně:
          a) 30 cm u pravokořenných sazenic určených k roubování; u pravokořenných sazenic určených pro Sicílii je však tato délka 20 cm;
          b) 20 cm u ostatních pravokořenných sazenic.
          Tato norma neplatí pro pravokořenné sazenice získané z letorostového množitelského materiálu.
          C. Kořeny
          Každá rostlina má nejméně tři dobře vyvinuté a dostatečně dobře rozdělené kořeny. U odrůdy 420 A však postačují pouze dva dobře vyvinuté kořeny, jsou-li protilehlé.
          D. Řízek
          Řez musí být veden v dostatečné vzdálenosti pod diafragmou, aby jím nebyla poškozena, nejdále však jeden centimetr pod ní.
          3. Štěpované sazenice
          A. Délka
          Kmen bude nejméně 20 cm dlouhý.
          Tato norma neplatí pro štěpované sazenice získané z letorostového množitelského materiálu.
          B. Kořeny
          Každá rostlina má nejméně tři dobře vyvinuté a dostatečně dobře rozdělené kořeny. U odrůdy 420 A však postačují pouze dva dobře vyvinuté kořeny, jsou-li protilehlé.
          C. Místo štěpování
          Každá rostlina má dostatečně srostlé, pravidelné a pevné místo štěpování.
          D. Řízek
          Řez musí být veden v dostatečné vzdálenosti pod diafragmou, aby jím nebyla poškozena, nejdále však jeden centimetr pod ní.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          BALENÍ
          Obsah balení či svazků
          1 – Typ | 2 – Počet kusů | 3 – Nejvyšší množství |
          1.Štěpované sazenice | 25, 50, 100 nebo násobky 100 | 500 |
          2.Pravokořenné sazenice | 50, 100 nebo násobky 100 | 500 |
          3.Rouby | | |
          —nejméně s pěti použitelnými očky | 100 nebo 200 | 200 |
          —s jedním použitelným očkem | 500 nebo násobky 500 | 5000 |
          4.Vyslepené podnožové řízky | 100 nebo násobky 100 | 1000 |
          5.Vyslepené réví | 100 nebo násobky 100 | 500 |
          ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
          I. Malá množství
          V případě potřeby může být velikost (počet kusů) balení a svazků všech typů a kategorií množitelského materiálu vyjmenovaného ve výše uvedeném sloupci 1, menší, než je minimální množství vyjádřené ve výše uvedeném sloupci 2.
          II. Hrnkové, bednové a kartonážované sazenice révy zakořeněné v jakémkoliv substrátu
          Počet kusů a nejvyšší množství nejsou relevantní.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          OZNAČOVÁNÍ
          A. NÁVĚSKA
          I. Požadované údaje
          1. Norma ES
          2. Země produkce
          3. Orgán odpovídající za certifikaci či kontrolu a členský stát nebo jejich iniciály
          4. Jméno a adresa osoby odpovídající za uzavírání nebo její identifikační číslo
          5. Druh
          6. Typ materiálu
          7. Kategorie
          8. Odrůda a případně klon. U štěpovaných sazenic se tato informace týká podnoží a roubu
          9. Číslo partie
          10. Množství
          11. Délka – jen u vyslepených podnožových řízků pro roubování: to zahrnuje minimální délku řízků příslušné partie
          12. Rok sklizně.
          II. Minimální podmínky
          Návěska musí splňovat tyto požadavky:
          1. návěska musí být nesmazatelně natištěná a čitelná;
          2. návěska musí být připevněna nápadně tak, aby by snadno viditelná;
          3. údaje stanovené v oddíle A části I nebudou žádným způsobem skryté, zastřené nebo překryté jiným textem nebo vyobrazením;
          4. údaje stanovené v oddíle A části I se musí nacházet ve stejném zorném poli.
          III. Odchylka v případě malých množství určených konečnému spotřebiteli
          1. Více než jedna jednotka
          Požadovaný údaj na návěsce podle části I bodu 10 je: "Přesný počet jednotek na balení či svazek".
          2. Pouze jedna jednotka
          Tyto údaje stanovené v oddíle A části I se nepožadují:
          - Typ materiálu
          - Kategorie
          - Číslo partie
          - Množství
          - Délka pro vyslepené podnožové řízky pro roubování
          - Rok sklizně.
          IV. Odchylka v případě hrnkových, bednových a kartonážovaných révových sazenic
          V případě hrnkových, bednových a kartonážovaných révových sazenic zakořeněných v jakémkoliv substrátu, jestliže balení tohoto materiálu nemůže splnit požadavky na uzavření (včetně návěsek) vzhledem k jeho obsahu:
          a) musí být množitelský materiál držen odděleně v partiích přiměřeně rozlišených podle odrůd a případně klonů, jakož i podle počtu kusů;
          b) není vyžadována úřední návěska;
          c) množitelský materiál musí být opatřen průvodním dokladem, jak je stanoveno v oddíle B.
          B. PRŮVODNÍ DOKLAD
          I. Nezbytné podmínky
          Pokud členské státy vyžadují dodání průvodního dokladu, pak tento doklad:
          a) se dodává nejméně ve dvou kopiích (odesílatel a příjemce);
          b) provází (v případě kopie pro příjemce) dodávku z místa odesílatele do místa příjemce zásilky;
          c) obsahuje veškeré údaje stanovené podle následujícího části II týkající se jednotlivých partií dodávky;
          d) uschovává se nejméně jeden rok a je dán k dispozici úřednímu kontrolnímu orgánu.
          II. Seznam údajů v průvodním dokladu
          1. Norma ES
          2. Země produkce
          3. Orgán odpovídající za certifikaci či kontrolu a členský stát nebo jejich iniciály
          4. Pořadové číslo
          5. Odesílatel zásilky (adresa, registrační číslo)
          6. Příjemce zásilky (adresa)
          7. Druh
          8. Typ(y) materiálu
          9. Kategorie
          10. Odrůda(y) a případně klon(y). U štěpovaných sazenic se tato informace týká podnoží a roubu
          11. Počet jednotlivých kusů v partii
          12. Celkový počet partií
          13. Datum dodávky.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.