Směrnice Komise 2005/46/ES ze dne 8. července 2005, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí amitrazu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/46/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/46/ES
          ze dne 8. července 2005,
          kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí amitrazu
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [1], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [2], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [3], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutím Komise 2004/141/ES [4] bylo přijato rozhodnutí nezařadit existující účinnou látku amitraz do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS [5]. Toto rozhodnutí stanoví, že přípravky na ochranu rostlin, které obsahují uvedenou účinnou látku, již nejsou povoleny pro použití ve Společenství s výjimkou omezeného počtu použití, pro která v současnosti nejsou k dispozici žádné alternativy (nezbytná použití).
          (2) Rozhodnutí Komise zmíněné v prvním bodu odůvodnění umožnilo přechodné období a je vhodné, aby se maximální limity reziduí (MLR) za předpokladu, že ve Společenství není povoleno použití dotčené látky, nepoužívaly až do konce přechodného období týkajícího se této látky.
          (3) V případě amitrazu byly v rámci nařízení Rady (ES) č. 2377/90 [6] stanoveny MLR pro rezidua, která jsou výsledkem veterinárních léčivých použití u živočišných výrobků. Je vhodné zohlednit tyto limity v této směrnici.
          (4) Maximální limity reziduí ve Společenství a limity doporučené Kodexem Alimentarius [7] jsou stanoveny a hodnoceny na základě podobných postupů. Pro amitraz existuje omezený počet MLR podle kodexu. Tyto limity byly brány v úvahu při stanovování MLR v této směrnici. K maximálním limitům reziduí z kodexu, které budou v blízké budoucnosti doporučeny pro zrušení, se nepřihlíželo. MLR založené na MLR z kodexu byly hodnoceny s ohledem na rizika pro spotřebitele, přičemž žádné riziko nebylo zjištěno.
          (5) Aby se zajistila odpovídající ochrana spotřebitelů před vystavením reziduím, která jsou výsledkem nepovoleného použití přípravků na ochranu rostlin, je třeba stanovit MLR pro příslušné kombinace přípravků/pesticidů na úrovni meze stanovitelnosti.
          (6) V přílohách směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS je proto třeba změnit některá rezidua pesticidů, která jsou výsledkem použití amitrazu, aby se umožnil řádný dohled a kontrola zákazu jejich použití a aby byl chráněn spotřebitel.
          (7) Příslušné přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (8) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          V části A přílohy II směrnice 86/362/EHS se následující řádek nahrazuje takto:
          Rezidua pesticidů | Maximální limity v mg/kg |
          "Amitraz včetně metabolitů obsahujících složku 2,4-dimethylanilinu vyjádřenou jako amitraz | 0,05 obiloviny |
          Článek 2
          V části B přílohy II směrnice 86/363/EHS se následující řádky nahrazují takto:
          Rezidua pesticidů | Maximální limit v mg/kg |
          | z masa, včetně tuku, přípravků z masa, drobů a živočišných tuků, jak jsou uvedeny v příloze I v rámci kódů KN 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | pro mléko a mléčné výrobky uvedené v příloze I v rámci kódů KN 0401, 0402, 040500 a 0406 | z čerstvých vajec bez skořápek, ptačích vajec a vaječných žloutků uvedených v příloze I v rámci kódů KN 040700 a 0408 |
          "Amitraz včetně metabolitů obsahujících složku 2,4-dimethylanilinu vyjádřenou jako amitraz | 0,05, drůbež | | 0,01 |
          Článek 3
          Maximální limity reziduí pesticidů pro amitraz v příloze II směrnice 90/642/EHS se nahrazují limity v příloze této směrnice.
          Článek 4
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 9. ledna 2006 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Budou tyto předpisy používat od 10. ledna 2007.
          Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 5
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 6
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 8. července 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/37/ES (Úř. věst. L 141, 4.6.2005, s. 10).
          [2] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/61/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 81).
          [3] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/37/ES.
          [4] Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 35.
          [5] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
          [6] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 869/2005 (Úř. věst. L 145, 9.6.2005, s. 19).
          [7] http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Amitraz včetně metabolitů obsahujících složku 2,4-dimethylanilinu vyjádřenou jako amitraz |
          "1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy | 0,05 |
          i)CITRUSOVÉ PLODY | |
          Grapefruity | |
          Citrony | |
          Limety | |
          Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů) | |
          Pomeranče | |
          Šedok (pomelo) | |
          Ostatní | |
          ii)OŘECHY ZE STROMŮ (vyloupané nebo nevyloupané) | |
          Mandle | |
          Para ořechy | |
          Kešu ořechy | |
          Jedlé kaštany | |
          Kokosové ořechy | |
          Lískové ořechy | |
          Makademie | |
          Pekanové ořechy | |
          Piniové oříšky | |
          Pistácie | |
          Vlašské ořechy | |
          Ostatní | |
          iii)JÁDROVINY | |
          Jablka | |
          Hrušky | |
          Kdoule | |
          Ostatní | |
          iv)PECKOVINY | |
          Meruňky | |
          Třešně/višně | |
          Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | |
          Švestky/slívy | |
          Ostatní | |
          v)BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE | |
          a)Hrozny stolní a moštové | |
          Stolní hrozny | |
          Moštové hrozny | |
          b)Jahody (kromě lesních) | |
          c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | |
          Ostružiny | |
          Ostružiny ostružiníku ježiníku | |
          Ostružinomaliny | |
          Maliny | |
          Ostatní | |
          d)Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě volně rostoucích) | |
          Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | |
          Klikva | |
          Rybíz (červený, bílý a černý) | |
          Angrešt | |
          Ostatní | |
          e)Volně rostoucí bobuloviny a plody | |
          vi)RŮZNÉ OVOCE | |
          Avokádo | |
          Banány | |
          Datle | |
          Fíky | |
          Kiwi | |
          Kumkvaty | |
          Liči | |
          Mango | |
          Olivy | |
          Mučenka | |
          Ananas | |
          Granátová jablka | |
          Ostatní | |
          2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená | 0,05 |
          i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | |
          Červená řepa | |
          Mrkev | |
          Celer bulvový | |
          Křen | |
          Topinambury | |
          Pastinák | |
          Petržel kořenová | |
          Ředkvička | |
          Černý kořen | |
          Batáty | |
          Tuřín | |
          Vodnice | |
          Jam | |
          Ostatní | |
          ii)CIBULOVÁ ZELENINA | |
          Česnek | |
          Cibule | |
          Šalotka | |
          Cibule jarní | |
          Ostatní | |
          iii)PLODOVÁ ZELENINA | |
          a)Lilkovité | |
          Rajčata | |
          Paprika zeleninová | |
          Lilek | |
          Ostatní | |
          b)Tykvovité – s jedlou slupkou | |
          Okurky salátové | |
          Okurky nakládačky | |
          Cukety | |
          Ostatní | |
          c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | |
          Melouny cukrové | |
          Tykve | |
          Melouny vodní | |
          Ostatní | |
          d)Kukuřice cukrová | |
          iv)KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA | |
          a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | |
          Brokolice | |
          Květák | |
          Ostatní | |
          b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | |
          Kapusta růžičková | |
          Kapusta hlávková a zelí hlávkové | |
          Ostatní | |
          c)Košťálová zelenina listová | |
          Pekingské zelí | |
          Kadeřávek | |
          Ostatní | |
          d)Kedlubny | |
          v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | |
          a)Salát a podobná zelenina | |
          Řeřicha | |
          Polníček | |
          Salát hlávkový | |
          Endivie | |
          Ostatní | |
          b)Špenát a podobná zelenina | |
          Špenát | |
          Mangold (řapíky) | |
          Ostatní | |
          c)Potočnice lékařská | |
          d)Čekanka Witloof | |
          e)Bylinky | |
          Kerblík | |
          Pažitka | |
          Petrželová nať | |
          Celerová nať | |
          Ostatní | |
          vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | |
          Fazolové lusky | |
          Vyluštěná fazolová semena | |
          Hrachové lusky | |
          Vyluštěná hrachová zrna | |
          Ostatní | |
          vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | |
          Chřest | |
          Kardony | |
          Celer řapíkatý | |
          Fenykl sladký | |
          Artyčoky | |
          Pór | |
          Reveň | |
          Ostatní | |
          viii)HOUBY | |
          a)Žampiony pěstované | |
          b)Žampiony volně rostoucí | |
          3.Luštěniny | 0,05 |
          Fazole | |
          Čočka | |
          Hrách | |
          Ostatní | |
          4.Olejnatá semena | |
          Lněná semena | |
          Jádra podzemnice olejné | |
          Mák | |
          Sezamová semena | |
          Slunečnicová semena | |
          Semena řepky | |
          Sojové boby | |
          Hořčičná semena | |
          Bavlníková semena | 1 |
          Ostatní | 0,05 |
          5.Brambory | 0,05 |
          Brambory rané | |
          Brambory pozdní | |
          6.Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 |
          7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.