Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/47/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Rady 2005/47/ES
          ze dne 18. července 2005
          o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 139 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Tato směrnice je v souladu se základními právy a zásadami stanovenými v Listině základních práv Evropské unie a směřuje k zajištění úplného dodržování jejího článku 31, v němž se stanoví, že každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost a na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.
          (2) Sociální partneři mohou v souladu s čl. 139 odst. 2 Smlouvy společně požádat, aby dohody uzavřené na úrovni Společenství byly provedeny rozhodnutím Rady na návrh Komise.
          (3) Rada přijala směrnici 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby [1]. Železniční doprava byla jedním z odvětví činnosti, která byla z oblasti působnosti uvedené směrnice vyňata. Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 2000/34/ES [2], kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví a činnosti z ní původně vyňaté.
          (4) Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby [3], kterou se kodifikovala a zrušila směrnice 93/104/ES.
          (5) Směrnice 2003/88/ES stanoví, že se lze odchýlit od jejích článků 3, 4, 5, 8 a 16 pro osoby pracující v železniční dopravě, které tráví svou pracovní dobu ve vlaku.
          (6) Společenství evropských železnic (CER) a Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF) informovaly Komisi, že si přejí zahájit jednání v souladu s čl. 139 odst. 1 Smlouvy.
          (7) Tyto organizace uzavřely dne 27. ledna 2004 dohodu o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby (dále jen "dohoda").
          (8) Dohoda obsahovala společnou žádost, aby Komise dohodu provedla rozhodnutím Rady na návrh Komise v souladu s čl. 139 odst. 2 Smlouvy.
          (9) Směrnice 2003/88/ES se vztahuje na mobilní pracovníky poskytující interoperabilní přeshraniční služby, pokud tato směrnice a dohoda k ní připojená neobsahuje zvláštní ustanovení.
          (10) Pro účely článku 249 Smlouvy je vhodným nástrojem pro provedení této dohody směrnice.
          (11) Jelikož s ohledem na dotvoření vnitřního trhu v odvětví železniční dopravy a na hospodářskou soutěž v tomto odvětví nemůže být cílů této směrnice, totiž ochrany zdraví a bezpečnosti, dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
          (12) Rozvoj odvětví evropské železniční dopravy vyžaduje podrobné sledování role současných i nových účastníků tohoto odvětví s cílem zajistit harmonický rozvoj v celém Společenství. Evropský sociální dialog v této oblasti by měl být schopen tento vývoj odrážet a co nejlépe jej zohledňovat.
          (13) Tato směrnice ponechává členským státům možnost definovat ty pojmy dohody, které sama blíže nevymezuje, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, jako je tomu u jiných směrnic v oblasti sociální politiky používajících obdobné pojmy, pokud jsou použité definice v souladu s dohodou.
          (14) Komise vypracovala návrh směrnice v souladu se svým sdělením ze dne 20. května 1998 nazvaným "Přizpůsobit a podporovat sociální dialog na úrovni Společenství" s ohledem na reprezentativnost smluvních stran a soulad každého ustanovení dohody s právem; podepsané strany jsou dostatečně reprezentativní, aby mohly zastupovat mobilní pracovníky železnic poskytující interoperabilní přeshraniční služby provozované železničními podniky.
          (15) Komise vypracovala návrh směrnice v souladu s čl. 137 odst. 2 Smlouvy, který stanoví, že směrnice v sociální oblasti by neměly "ukládat žádná správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků".
          (16) Tato směrnice a dohoda stanoví minimální normy; členské státy nebo sociální partneři by měli mít možnost zachovat v platnosti nebo zavést příznivější ustanovení.
          (17) Komise uvědomila Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů a zaslala jim návrh směrnice o provádění dohody.
          (18) Evropský parlament přijal usnesení o dohodě sociálních partnerů dne 26. května 2005.
          (19) Provedení dohody přispěje k dosažení cílů stanovených v článku 136 Smlouvy.
          (20) V souladu s odstavcem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů [4] budou členské státy vyzvány, aby jak pro sebe, tak v zájmu Společenství vypracovaly vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrný vztah mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a tyto tabulky zveřejnily,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Účelem této směrnice je provedení dohody o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby, uzavřené dne 27. ledna 2004 mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF).
          Znění dohody je připojeno v příloze této směrnice.
          Článek 2
          1. Členské státy mohou zachovat v platnosti nebo zavést příznivější ustanovení, než jaká stanoví tato směrnice.
          2. Provádění této směrnice za žádných okolností neodůvodňuje pokles obecné úrovně ochrany pracovníků v oblastech, na které se tato směrnice vztahuje. Právo členských států nebo sociálních partnerů přijímat s ohledem na vývoj okolností právní nebo smluvní úpravu, která se liší od úpravy platné ke dni přijetí této směrnice, není dotčeno, jsou-li zachovány minimální požadavky stanovené touto směrnicí.
          Článek 3
          Aniž jsou dotčena ustanovení dohody o sledování a hodnocení podepsanými stranami, předloží Komise, po konzultaci se sociálními partnery na evropské úrovni, Evropskému parlamentu a Radě do 27. července 2011 zprávu o provádění této směrnice v souvislosti s vývojem železničního odvětví.
          Článek 4
          Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů, které byly přijaty podle této směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi do 27. července 2008 a neprodleně jí oznámí veškeré následné změny.
          Článek 5
          Členské státy po konzultaci se sociálními partnery uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 27. července 2008 nebo zajistí, aby sociální partneři do uvedeného dne zavedli nezbytná opatření dohodou. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.
          Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která jim kdykoli umožní zajistit výsledky požadované touto směrnicí, a Komisi o těchto opatřeních neprodleně uvědomí.
          Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          Článek 6
          Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 7
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 18. července 2005.
          Za Radu
          M. Beckett
          předsedkyně
          [1] Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 18. Směrnice ve znění směrnice 2000/34/ES.
          [2] Úř. věst. L 195, 1.8.2000, s. 41.
          [3] Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9.
          [4] Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.