Směrnice Komise 2005/48/ES ze dne 23. srpna 2005, kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/48/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/48/ES
          ze dne 23. srpna 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [1], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [2], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [3], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [4], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Do přílohy I směrnice 91/414/EHS byly zahrnuty následující existující účinné látky: iprodion směrnicí Komise 2003/31/ES [5]; propikonazol směrnicí Komise 2003/70/ES [6] a molinát směrnicí Komise 2003/81/ES [7].
          (2) Do přílohy I směrnice 91/414/EHS byly zahrnuty následující nové účinné látky: mesotrion směrnicí Komise 2003/68/ES [8]; a silthiofam, pikoxystrobin, flufenacet, jodosulfuron-methyl-natrium, a fosthiazát směrnicí Komise 2003/84/ES [9].
          (3) K zařazení dotyčných účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS došlo na základě posouzení předložených informací týkajících se navrhovaného použití. Informace o těchto použitích byly předloženy některými členskými státy podle čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice. Předložené informace byly posouzeny a jsou dostatečné pro stanovení některých maximálních limitů reziduí (MLR).
          (4) Neexistují-li žádné maximální limity reziduí na úrovni Společenství ani dočasné maximální limity, stanoví členské státy podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS před tím, než budou moci vydat povolení pro přípravky obsahující tyto účinné látky, dočasné vnitrostátní MLR.
          (5) Maximální limity reziduí ve Společenství a limity doporučené Kodexem Alimentarius jsou stanoveny a hodnoceny na základě podobných postupů. Pro iprodion a propikonazol existuje omezený počet MLR podle kodexu. Maximální limity reziduí ve Společenství jsou již stanoveny ve směrnicích 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS pro iprodion (směrnice Rady 93/58/EHS) [10] a propikonazol (směrnice Rady 94/30/ES) [11]. Tyto limity byly zohledněny v této směrnici. K maximálním limitům reziduí z kodexu, které budou v blízké budoucnosti doporučeny pro zrušení, se nepřihlíželo. MLR založené na MLR z kodexu byly hodnoceny s ohledem na rizika pro spotřebitele. Na základě toxikologických závěrů vyplývajících ze studií, které měla Komise k dispozici, nebylo zjištěno žádné riziko.
          (6) Technické a vědecké hodnocení dotyčných účinných látek pro účely jejich zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS bylo ukončeno formou hodnotících zpráv Komise, které byly hotovy ve dnech zmíněných ve směrnicích Komise citovaných v 1. a 2. bodě odůvodnění. V těchto zprávách jsou stanoveny přípustné denní dávky (ADI), případně i akutní referenční dávky (ARfD) pro dotyčné látky. Vystavení spotřebitelů potravinám ošetřeným dotyčnými účinnými látkami byla zhodnocena v souladu s postupy a praxí Společenství, přičemž byly zohledněny pokyny Světové zdravotnické organizace [12] a stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny [13] k použité metodice. Bylo vypočteno, že navržené maximální limity reziduí nevedou k překročení přípustné denní dávky nebo akutní referenční dávky.
          (7) Aby se zajistila odpovídající ochrana spotřebitelů před vystavením reziduím, která jsou výsledkem nepovoleného použití přípravků na ochranu rostlin, je třeba stanovit prozatímní MLR pro příslušné kombinace přípravků/pesticidů na úrovni meze stanovitelnosti.
          (8) Stanovení nebo úprava těchto prozatímních maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům v zavedení prozatímních maximálních limitů reziduí pro dotyčné látky v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a s přílohou VI uvedené směrnice. Má se za to, že dostatečná doba pro povolení dalšího rozvoje užívání uvedených účinných látek jsou čtyři roky. Prozatímní maximální limity reziduí by poté měly být definitivní.
          (9) V přílohách směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS je proto třeba změnit některé maximální limity reziduí, aby se umožnil řádný dohled a kontrola zákazu jejich použití a aby byl chráněn spotřebitel. Je třeba změnit maximální limity reziduí v přílohách těch směrnic, ve kterých již byly definovány. Tam, kde tyto limity ještě definovány nebyly, je vhodné je stanovit.
          (10) Směrnice 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (11) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek1
          Směrnice 86/362/EHS se mění takto:
          1. V části A přílohy II se doplňují maximální limity reziduí pro mesotrion, silthiofam, pikoxystrobin, flufenacet, jodosulfuron-methyl-natrium, fosthiazát a molinát, jak je stanoveno v příloze I této směrnice.
          2. V části A přílohy II se maximální limity reziduí pro propikonazol a iprodion nahrazují limity uvedenými v příloze II této směrnice.
          Článek 2
          Směrnice 86/363/EHS se mění takto:
          1. V části A přílohy II se vkládají maximální limity reziduí pro pikoxystrobin podle přílohy III této směrnice.
          2. V části B přílohy II se maximální limity reziduí pro propikonazol nahrazují limity uvedenými v příloze IV této směrnice.
          Článek 3
          Směrnice 90/642/EHS se mění takto:
          1. V příloze II se doplňují maximální limity reziduí pro mesotrion, silthiofam, pikoxystrobin, flufenacet, jodosulfuron-methyl-natrium, fosthiazát a molinát, jak je stanoveno v příloze V této směrnice.
          2. V příloze II se maximální limity reziduí pro propikonazol a iprodion nahrazují limity uvedenými v příloze VI této směrnice.
          Článek 4
          1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 24. února 2006 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto předpisů a srovnávací tabulky mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.
          Budou tyto předpisy používat od 24. února 2007.
          Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 5
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 6
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 23. srpna 2005.
          Za Komisi
          Markos Kyprianou
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/46/ES (Úř. věst. L 177, 9.7.2005, s. 35).
          [2] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/46/ES.
          [3] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/46/ES.
          [4] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 101, 23.4.2003, s. 3.
          [6] Úř. věst. L 184, 23.7.2003, s. 9.
          [7] Úř. věst. L 224, 6.9.2003, s. 29.
          [8] Úř. věst. L 177, 16.7.2003, s. 12.
          [9] Úř. věst. L 247, 30.9.2003, s. 20.
          [10] Úř. věst. L 211, 23.8.1993, s. 6.
          [11] Úř. věst. L 189, 23.7.1994, s. 70.
          [12] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
          [13] Stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny k otázkám týkajícím se změn příloh směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Maximální limity v mg/kg (ppm) |
          Rezidua pesticidů | Jednotlivé produkty, na které se uplatňují MLR |
          Mesotrion "souhrn mesotrionu a MNBA (kyselina 4-metylsulfonyl-2-nitrobenzoová), vyjádřené jako mesotrion" | 0,05OBILOVINY |
          Silthiofam | 0,05OBILOVINY |
          Pikoxystrobin | 0,2 Ječmen0,2 Oves0,05 Jiné obiloviny |
          Flufenacet (souhrn všech složek obsahujících složku N fluorophenyl-N-isopropyl vyjádřenou jako ekvivalent flufenacetu) | 0,05OBILOVINY |
          Iodosulfuron-methyl sodný (iodosulfuron-methyl s obsahem solí, vyjádřený jako iodosulfuron-methyl) | 0,02OBILOVINY |
          Fosthiazát | 0,02OBILOVINY |
          Molinát | 0,05OBILOVINY |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje dočasný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinností od 13. září 2009.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Maximální limity v mg/kg |
          Rezidua pesticidů | Jednotlivé produkty, na které se uplatňují MLR |
          Propikonazol | 0,2 Ječmen0,2 Oves0,05 Jiné obiloviny |
          Iprodion | 3 Rýže0,5 Oves, ječmen a pšenice0,02 Jiné obiloviny |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje dočasný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinností od 13. září 2009.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Maximální limity v mg/kg (ppm) |
          Rezidua pesticidů | v tuku obsaženém v mase, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích uvedených v příloze I v rámci položek č. ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206,0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | v syrovém kravském mléce a plnotučném kravském mléce uvedeném v příloze I v rámci položky č. 0401; pro ostatní potraviny v rámci položek č. 0401, 0402, 040500 a 0406 v souladu s | nebo v čerstvých vejcích bez skořápky, v ptačích vejcích a vaječných žloutcích uvedených v příoze I v rámci položek č. 040700 a 0408 |
          Picoxystrobin | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje dočasný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinností od 13. září 2009.
          [3] V případě potravin s obsahem tuku maximálně 10 % hmotnosti se reziduum týká celkové hmotnosti potraviny bez kosti. V takových případech je maximální limit jedna desetina hodnoty vztahující se na obsah tuku, nesmí však být nižší než 0,01mg/kg.
          [4] Při určování reziduí v syrovém kravském mléce a v plnotučném kravském mléce by se měl za základ brát obsah tuku 4 % hmotnostních. Pro syrové mléko a plnotučné mléko jiného živočišného původu jsou rezidua vyjádřena na základě tuku.Pro jiné potraviny uvedené v příloze I v rámci položek č. 0401, 0402, 040500, a 0406:
          - s obsahem tuku nižším než 2 % hmotnosti se za maximální limit bere polovina hodnoty stanovená pro syrové mléko a plnotučné mléko,
          - s obsahem tuku 2 % a více je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku.
          - V takových případech je maximální limit 25krát vyšší než pro syrové mléko a plnotučné mléko.
          [5] Pro vejce a produkty z vajec s obsahem tuku vyšším než 10 % je maximální limit vyjádřen v mg/kg tuku. V tomto případě jsou maximální limity 10krát vyšší než maximální limit u čerstvých vajec.
          [6] Poznámky pod čarou (1), (2) a (3) se netýkají případů, kdy je označena mez analytické stanovitelnosti.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Maximální limity v mg/kg (ppm) |
          Rezidua pesticidů | masa včetně tuku, masných polotovarů, drobů a živočišných tuků uvedených v příloze I v rámci položek č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | mléka a mléčných produktů uvedených v příloze I v rámci položek č. 0401, 0402, 040500 a 0406 | čerstvých vajec bez skořápek, ptačích vajec a vaječných žloutků uvedených v příloze I v rámci položek č. 040700 a 0408 |
          Propikonazol | játra přežvýkavců 0,1jiné produkty živočišného původu 0,01 | 0,01 | 0,01 |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje prozatímní maximální limit reziduí podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nebude-li pozměněn, stane se tento limit konečným s účinkem od 13. září 2009.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Skupiny a příklady jednotlivých produktů na které se vztahují MLR | Mesotrion (souhrn mesotrionu a MNBA (kyselina 4-methylsulfonyl-2-nitrobenzoová), vyjádřené jako mesotrion) | Silthiofam | Pikoxystrobin | Flufenacet (souhrn všech složek obsahujících složku N fluorophenyl-N-isopropyl vyjádřenou jako flufenacet) | Ilodosulfuron-methyl sodný (iodosulfuron-methyl s obsahem solí, vyjádřený jako iodosulfuron-methyl) | Fosthiazát | Molinát |
          1.Ovoce čerstvé, sušené nebo nevařené, konzervované mražením, bez obsahu přidaného cukru; ořechy | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 |
          i)CITRUSOVÉ OVOCE | | | | | | 0,02 | |
          Grapefruit | | | | | | | |
          Citróny | | | | | | | |
          Limety | | | | | | | |
          Mandarinky (včetně klementýnek a dalších hybridů) | | | | | | | |
          Pomeranče | | | | | | | |
          Pomela | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          ii)OŘECHY (vyloupané nebo nevyloupané) | | | | | | 0,02 | |
          Mandle | | | | | | | |
          Para ořechy | | | | | | | |
          Kešu ořechy | | | | | | | |
          Kaštany | | | | | | | |
          Kokosové ořechy | | | | | | | |
          Lískové ořechy | | | | | | | |
          Makadamové ořechy | | | | | | | |
          Pekanové ořechy | | | | | | | |
          Piniové oříšky | | | | | | | |
          Pistáciové oříšky | | | | | | | |
          Vlašské ořechy | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          iii)JÁDROVÉ OVOCE | | | | | | 0,02 | |
          Jablka | | | | | | | |
          Hrušky | | | | | | | |
          Kdoule | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          iv)PECKOVÉ OVOCE | | | | | | 0,02 | |
          Meruňky | | | | | | | |
          Třešně | | | | | | | |
          Broskve (včetně nektarínek a dalších hybridů) | | | | | | | |
          Švestky | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          v)BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE | | | | | | 0,02 | |
          a)Stolní a moštové odrůdy hroznů | | | | | | | |
          Stolní odrůdy hroznů | | | | | | | |
          Moštové odrůdy hroznů | | | | | | | |
          b)Jahody (kromě planě rostoucích) | | | | | | | |
          c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | | | | | | | |
          Ostružiny | | | | | | | |
          Malinoostružiny | | | | | | | |
          Loganovy ostružiny | | | | | | | |
          Maliny | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          d)Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě planě rostoucích) | | | | | | | |
          Borůvky | | | | | | | |
          Brusinky | | | | | | | |
          Rybízy (červený, černý a bílý) | | | | | | | |
          Angrešt | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          e)Divoce rostoucí bobuloviny a ovoce | | | | | | | |
          vi)RŮZNÉ | | | | | | | |
          Avokádo | | | | | | | |
          Banány | | | | | | 0,05 | |
          Datle | | | | | | | |
          Fíky | | | | | | | |
          Kiwi | | | | | | | |
          Kumquat | | | | | | | |
          Litchi | | | | | | | |
          Mango | | | | | | | |
          Olivy | | | | | | | |
          Granadilla | | | | | | | |
          Ananas | | | | | | | |
          Papája | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | 0,02 | |
          2.Zelenina, čerstvá nebo nevařená, mražená nebo sušená | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
          i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | | | | | | | |
          Červená řepa | | | | | | | |
          Mrkev | | | | | | | |
          Celer | | | | | | | |
          Křen | | | | | | | |
          Topinambur | | | | | | | |
          Pastinák | | | | | | | |
          Petržel | | | | | | | |
          Ředkvička | | | | | | | |
          Kozí brada fialová | | | | | | | |
          Batáta | | | | | | | |
          Tuřín | | | | | | | |
          Vodnice | | | | | | | |
          Yam | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          ii)CIBULOVÁ ZELENINA | | | | | | | |
          Česnek | | | | | | | |
          Cibule | | | | | | | |
          Šalotka | | | | | | | |
          Cibule jarní | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          iii)PLODOVÁ ZELENINA | | | | | | | |
          a)Lilkovité | | | | | | | |
          Rajčata | | | | | | | |
          Papriky | | | | | | | |
          Baklažán | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | | | | | | |
          Okurky | | | | | | | |
          Nakládačky | | | | | | | |
          Cukety | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | | | | | | |
          Melouny | | | | | | | |
          Tykve | | | | | | | |
          Vodní melouny | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          d)Kukuřice cukrová | | | | | | | |
          iv)KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA | | | | | | | |
          a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | | | | | | | |
          Brokolice | | | | | | | |
          Květák | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | | | | | | |
          Kapusta růžičková | | | | | | | |
          Kapusta hlávková a zelí hlávkové | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          c)Košťálová zelenina listová | | | | | | | |
          Čínské zelí | | | | | | | |
          Kadeřávek | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          d)Kedlubny | | | | | | | |
          v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | | | | | | | |
          a)Salát a podobná zelenina | | | | | | | |
          Řeřicha | | | | | | | |
          Polníček | | | | | | | |
          Salát | | | | | | | |
          Endivie | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          b)Špenát a podobná zelenina | | | | | | | |
          Špenát | | | | | | | |
          Mangold (řapíky) | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          c)Potočnice lékařská | | | | | | | |
          d)Čekanka salátová | | | | | | | |
          e)Bylinky | | | | | | | |
          Kerblík | | | | | | | |
          Pažitka | | | | | | | |
          Petržel | | | | | | | |
          Celerová nať | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | | | | | | | |
          Fazolové lusky | | | | | | | |
          Vyluštěná fazolová semena | | | | | | | |
          Hrachové lusky | | | | | | | |
          Vyluštěná hrachová zrna | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | | | | | | | |
          Chřest | | | | | | | |
          Kardony | | | | | | | |
          Celer řapíkatý | | | | | | | |
          Fenykl sladký | | | | | | | |
          Artyčoky | | | | | | | |
          Pór | | | | | | | |
          Reveň | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          viii)HOUBY | | | | | | | |
          a)Pěstované houby | | | | | | | |
          b)Volně rostoucí houby | | | | | | | |
          3.Luštěniny | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
          Fazole | | | | | | | |
          Čočka | | | | | | | |
          Hrách | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          4.Olejnatá semena | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
          Lněná semena | | | | | | | |
          Jádra podzemnice olejné | | | | | | | |
          Maková semena | | | | | | | |
          Sezamová semena | | | | | | | |
          Slunečnicová semena | | | | | | | |
          Semena řepky | | | | | | | |
          Sojové boby | | | | | | | |
          Hořčičná semena | | | | | | | |
          Bavlníková semena | | | | | | | |
          Ostatní | | | | | | | |
          5.Brambory | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
          Brambory rané | | | | | | | |
          Brambory pozdní | | | | | | | |
          6.Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
          7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje dočasný maximální limit reziduí v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinností od 13. září 2009.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na které se vztahují maximální limity rezituí | Propikonazol | Iprodion |
          1.Ovoce čerstvé, sušené nebo nevařené, konzervované mrazením, bez přidaného cukru; ořechy
          i)CITRUSOVÉ PLODY | 0,05 | |
          Grapefruity | | |
          Citrony | | 5 |
          Limety | | |
          Mandarinky (včetně klementinek a dalších hybridů) | | 1 |
          Pomeranče | | |
          Šedok (Pomelo) | | |
          Ostatní | | 0,02 |
          ii)OŘECHY ZE STROMŮ (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,05 | |
          Mandle | | |
          Para ořechy | | |
          Kešu ořechy | | |
          Kaštany | | |
          Kokosové ořechy | | |
          Lískové ořechy | | 0,2 |
          Makadamové ořechy | | |
          Pekanové ořechy | | |
          Piniové oříšky | | |
          Pistácie | | |
          Vlašské ořechy | | |
          Ostatní | | 0,02 |
          iii)JÁDROVÉ OVOCE | 0,05 | 5 |
          Jablka | | |
          Hrušky | | |
          Kdoule | | |
          Ostatní | | |
          iv)PECKOVÉ OVOCE | | 3 |
          Meruňky | 0,2 | |
          Třešně | | |
          Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | 0,2 | |
          Švestky | | |
          Ostatní | 0,05 | |
          v)BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE | 0,05 | |
          a)Stolní a moštové odrůdy hroznů | | 10 |
          Stolní odrůdy hroznů | | |
          Moštové odrůdy hroznů | | |
          b)Jahody (kromě planě rostoucích) | | 15 |
          c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích) | | 10 |
          Ostružiny | | |
          Malinoostružiny | | |
          Loganovy ostružiny | | |
          Maliny | | |
          Ostatní | | |
          d)Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě planě rostoucích) | | 10 |
          Borůvky | | |
          Brusinky | | |
          Rybízy (červený, černý a bílý) | | |
          Angrešt | | |
          Ostatní | | |
          e)Planě rostoucí obiloviny a ovoce | | 0,02 |
          vi)RŮZNÉ | | |
          Avokádo | | |
          Banány | 0,1 | |
          Datle | | |
          Fíky | | |
          Kiwi | | 5 |
          Kumquat | | |
          Liči | | |
          Mango | | |
          Olivy | | |
          Granadilla | | |
          Ananas | | |
          Papája | | |
          Ostatní | 0,05 | 0,02 |
          2.Zelenina, čerstvá nebo nevařená, mražená nebo sušená
          i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | 0,05 | |
          Červená řepa | | |
          Mrkev | | 0,3 |
          Celer bulvový | | 0,3 |
          Křen | | 0,1 |
          Topinambur | | |
          Pastinák | | 0,3 |
          Kořenová petržel | | |
          Ředkvičky | | 0,3 |
          Kozí brada fialová | | |
          Batáta | | |
          Tuřín | | |
          Vodnice | | |
          Jam | | |
          Ostatní | | 0,02 |
          ii)CIBULOVÁ ZELENINA | 0,05 | |
          Česnek | | 0,2 |
          Cibule | | 0,2 |
          Šalotka | | 0,2 |
          Cibule jarní | | 3 |
          Ostatní | | 0,02 |
          iii)PLODOVÁ ZELENINA | 0,05 | |
          a)Lilkovité | | 5 |
          Rajčata | | |
          Papriky | | |
          Lilek | | |
          Ostatní | | |
          b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | 2 |
          Okurky | | |
          Nakládačky | | |
          Cukety | | |
          Ostatní | | |
          c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | 1 |
          Melouny | | |
          Tykve | | |
          Vodní melouny | | |
          Ostatní | | |
          d)Kukuřice cukrová | | 0,02 |
          iv)KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA | 0,05 | |
          a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | | 0,1 |
          Brokolice | | |
          Květák | | |
          Ostatní | | |
          b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | |
          Kapusta růžičková | | 0,5 |
          Kapusta hlávková a zelí hlávkové | | 5 |
          Ostatní | | 0,02 |
          c)Košťálová zelenina listová | | |
          Čínské zelí | | 5 |
          Kadeřávek | | |
          Ostatní | | 0,02 |
          d)Kedlubny | | 0,02 |
          v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY | 0,05 | |
          a)Salát a podobná zelenina | | 10 |
          Řeřicha | | |
          Polníček | | |
          Salát | | |
          Endivie | | |
          Ostatní | | |
          b)Špenát a podobná zelenina | | 0,02 |
          Špenát | | |
          Mangold (řapíky) | | |
          Ostatní | | |
          c)Potočnice lékařská | | 0,02 |
          d)Čekanka salátová | | 0,2 |
          e)Bylinky | | 10 |
          Kerblík | | |
          Pažitka | | |
          Petržel | | |
          Celerová nať | | |
          Ostatní | | |
          vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | 0,05 | |
          Fazolové lusky | | 5 |
          Vyluštěná fazolová semena | | |
          Hrachové lusky | | 2 |
          Vyluštěná hrachová zrna | | 0,3 |
          Ostatní | | 0,02 |
          vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | | |
          Chřest | | |
          Kardony | | |
          Celer řapíkatý | | |
          Fenykl sladký | | |
          Artyčoky | | |
          Pór | 0,1 | |
          Reveň | | 0,2 |
          Ostatní | 0,05 | 0,02 |
          viii)HOUBY | 0,05 | 0,02 |
          a)Pěstované houby | | |
          b)Pěstované houby | | |
          3.Luštěniny | 0,05 | 0,2 |
          Fazole | | |
          Čočka | | |
          Hrách | | |
          Ostatní | | |
          4.Olejnatá semena
          Lněná semena | | 0,5 |
          Jádra podzemnice olejné | 0,2 | |
          Maková semena | | |
          Sezamová semena | | |
          Slunečnicová semena | | 0,5 |
          Semena řepky | | 0,5 |
          Sojové boby | | |
          Hořčičná semena | | |
          Bavlníková semena | | |
          Ostatní | 0,1 | 0,02 |
          5.Brambory | 0,05 | 0,02 |
          Brambory rané | | |
          Brambory pozdní | | |
          6.Čaj (listy a lodyhy, sušené, fermentované nebo jiné, z listů Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 |
          7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prášku | 0,1 | 0,1 |
          [1] Označuje mez analytické stanovitelnosti.
          [2] Označuje dočasné maximální limity reziduí podle čl. 4 odst. 1 písm. (f) směrnice 91/414/EHS: nebude-li pozměněn, stane se tento limit konečným s účinností od 13. září 2009.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.