Směrnice Komise 2005/49/ES ze dne 25. července 2005, kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/49/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/49/ES
          ze dne 25. července 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [1], a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly [2], a zejména na článek 4 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 72/245/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu schvalování typu zavedeného směrnicí Rady 70/156/EHS.
          (2) Za účelem zvýšení bezpečnosti vozidel podporou rozvoje a používání technologií využívajících radarové zařízení krátkého dosahu uvedla Komise rozhodnutím Komise 2004/545/ES ze dne 8. července 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství [3] a rozhodnutím Komise 2005/50/ES ze dne 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství [4], v soulad použití dvou frekvenčních pásem rádiového spektra.
          (3) Pásmo rádiového spektra 79 GHz bylo označeno jako nejvhodnější pásmo pro dlouhodobý rozvoj a používání vozidlových radarů krátkého dosahu. Proto rozhodnutí 2004/545/ES vymezilo a dalo k dispozici pro vozidlová radarová zařízení krátkého dosahu pásmo rádiového spektra 79 GHz na neinterferenčním a nechráněném základě. Technologie v pásmu rádiového spektra 79 GHz se nicméně stále vyvíjí a není okamžitě dostupná s efektivními náklady.
          (4) Rozhodnutí 2005/50/ES povoluje časově omezené používání pásma rádiového spektra 24 GHz pro vozidlová radarová zařízení krátkého dosahu. Technologie používající uvedené frekvenční pásmo je krátkodobě dostupná za rozumnou cenu, což umožní rychle ohodnotit účinnost používání vozidlových radarů krátkého dosahu s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Používání radarů s touto technologií musí být nicméně omezeno, aby se zabránilo rušení jiných aplikací, používajících pásmo rádiového spektra 24 GHz.
          (5) Rozhodnutí 2005/50/ES povoluje použití radarového zařízení v pásmu rádiového spektra 24 GHz pouze v případě, že bylo instalováno do nových vozidel, nebo při náhradě takto nainstalovaného zařízení, a to na období nejpozději do 30. června 2013. Podle článku 5 rozhodnutí 2005/50/ES však může dojít k posunutí na dřívější datum.
          (6) V souladu s rozhodnutím 2005/50/ES musejí členské státy zřídit monitorovací systém, jenž bude zaměřen na vyčíslení počtu vozidel vybavených vozidlovým radarem krátkého dosahu v pásmu 24 GHz, která jsou na jejich území registrována. Proto je nezbytné vybavit členské státy vhodnými prostředky k provádění tohoto monitorování.
          (7) Směrnice 72/245/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.
          (8) Změny směrnice 72/245/EHS mají dopad na směrnici 70/156/EHS. Proto je nezbytné rozhodnutí odpovídajícím způsobem změnit.
          (9) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku zřízeného článkem 13 směrnice 70/156/EHS,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Změna směrnice 72/245/EHS
          Směrnice 72/245/EHS se mění takto:
          1. V příloze I se za bod 2.1.12.2. doplňují nové body, které znějí:
          "2.1.13. "radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz" se rozumí radar, jak je vymezen v čl. 2 odst. 2 rozhodnutí Komise 2005/50/ES [5], a splňující požadavky na výkon uvedené v článku 4 tohoto rozhodnutí.
          2.1.14. "radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 79 GHz" se rozumí radar, jak je vymezen v čl. 2 písm. b) rozhodnutí Komise 2004/545/ES [6], a splňující požadavky na výkon uvedené v článku 3 tohoto rozhodnutí.
          2. V příloze II A se za bod 12.2.7. doplňují nové body, které znějí:
          "12.7.1. vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: Ano/Ne (nehodící se škrtněte)
          12.7.2. vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 79 GHz: Ano/Ne (nehodící se škrtněte)".
          3. V dodatku přílohy III A se za bod 1.3. doplňují body, které znějí:
          "1.3.1. vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: Ano/Ne (nehodící se škrtněte)
          1.3.2. vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 79 GHz: Ano/Ne (nehodící se škrtněte)".
          Článek 2
          Změna směrnice 70/156/EHS
          Směrnice 70/156/EHS se mění takto:
          1. V přílohách I a III se za bod 12.6.4. doplňují nové body, které znějí:
          "12.7.1. vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: Ano/Ne (nehodící se škrtněte)
          12.7.2. vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 79 GHz: Ano/Ne (nehodící se škrtněte)".
          2. V příloze IX na straně 2 všech vzorů prohlášení o shodě (Certificate of conformity – COC) se položka 50 nahrazuje tímto:
          "50. Poznámky
          50.1. vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz: Ano/Ne (nehodící se škrtněte)
          50.2. vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 79 GHz: Ano/Ne (nehodící se škrtněte)
          50.3. Další poznámky … ".
          Článek 3
          Přechodná ustanovení
          1. S účinkem od 1. července 2006, pokud nebudou do té doby splněna ustanovení uvedená ve směrnici 72/245/EHS ve znění této směrnice, z důvodů týkajících se elektromagnetické kompatibility členské státy:
          a) považují prohlášení o shodě doprovázející nová vozidla podle směrnice 70/156/EHS za neplatná pro účely čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice a
          b) mohou odmítnout registraci nových vozidel, jejich prodej nebo první uvedení do provozu.
          Stávající schválení pro vozidla, která nejsou vybavena radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz nebo 79 GHz zůstávají nezměněna.
          2. S účinkem od 1. července 2013 zakážou členské státy registraci vozidel vybavených radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz, jejich prodej nebo první uvedení do provozu.
          3. V případě, že bude referenční datum v čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2005/50/ES změněno v souladu s článkem 5 uvedeného rozhodnutí, zakážou členské státy registraci vozidel vybavených radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz, jejich prodej nebo první uvedení do provozu po tomto změněném referenčním datu.
          Článek 4
          Provedení
          1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tyto předpisy se použijí ode dne 1. července 2006.
          Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 5
          Vstup v platnost
          Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 6
          Určení
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 25. července 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/104/ES (Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 152, 6.7.1972, s. 15. Směrnice naposledy pozměněńá směrnicí 2004/104/ES.
          [3] Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 66.
          [4] Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 15.
          [5] Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 15.
          [6] Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 66.".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.