Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2005/52/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Směrnice Komise 2005/52/ES
          ze dne 9. září 2005,
          kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,
          po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku, prodloužila do 31. prosince 2005 prozatímní používání šedesáti barev na vlasy uvedených v části 2 přílohy III směrnice 76/768/EHS pod referenčními čísly 1 až 60 [2].
          (2) V souladu se strategií barvení vlasů, která byla zveřejněna na internetu, se členské státy a zúčastněné subjekty dohodly, že doplňující informace o výše uvedených barvách na vlasy by měly být Vědeckému výboru pro spotřební zboží (VVSZ) předloženy v červenci 2005.
          (3) Průmyslové odvětví dodalo doplňující informace o třiceti osmi barvách na vlasy uvedených v části 2 přílohy III směrnice 76/768/EHS. Vědecký výbor pro spotřební zboží tyto informace posoudil. Konečné nařízení týkající se těchto barev na vlasy na základě tohoto posouzení a jeho provedení do právního řádu členských států nebude možné uskutečnit do 31. prosince 2006. Proto by jejich prozatímní používání v kosmetických prostředcích za omezení a podmínek stanovených v části 2 přílohy III mělo být prodlouženo do 31. prosince 2006.
          (4) Ke dvaceti dvěma barvám na vlasy uvedeným v části 2 přílohy III směrnice 76/768/EHS nebyly dodány doplňující informace. Konečné nařízení týkající se těchto barev na vlasy bude posouzeno, až se provede příslušný postup. Toto konečné nařízení a jeho provedení do právního řádu členských států nebude možné uskutečnit do 31. srpna 2006. Proto by jejich prozatímní používání v kosmetických prostředcích za omezení a podmínek stanovených v části 2 přílohy III mělo být prodlouženo do 31. srpna 2006.
          (5) Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,
          PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
          Článek 1
          Část 2, sloupec g přílohy III směrnice 76/768/EHS se mění takto:
          1. Datum " 31. prosince 2005" se pro referenční čísla 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 a 60 nahrazuje datem " 31. srpna 2006".
          2. Datum " 31. prosince 2005" se pro referenční čísla 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 a 58 nahrazuje datem " 31. prosince 2006".
          Článek 2
          1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.
          Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
          2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
          Článek 3
          Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 4
          Tato směrnice je určena členským státům.
          
          V Bruselu dne 9. září 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/42/ES (Úř. věst. L 158, 20.6.2005, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 287, 8.9.2004, s. 4.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.